Ti Pakasaritaan ni Josias: Ayatem ni Jehova; Guraem ti Dakes

Gapu ta ay-ayatenna ni Jehova a Dios, inrugi ni Ari Josias nga ikkaten ti ulbod a panagdaydayaw iti Juda. Agballigi ngata uray no mapangtaan ken mabusor?

Ti Pakasaritaan ni Josias: Ayatem ni Jehova; Guraem ti Dakes—Paset I

Dimmakkel ni Josias iti nasion nga adu ti agdaydayaw ken Baal. Maaramid ngata ni Josias ti umiso iti imatang ni Jehova?

Ti Pakasaritaan ni Josias: Ayatem ni Jehova; Guraem ti Dakes—Paset II

Determinado ni Ari Josias a mangikkat iti Juda iti ulbod a panagdayaw ken tinulonganna dagiti tattao a mangayat ken Jehova ken mangaramid iti umiso. Agballigi ngata?