Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

ADALEN 6

Ipakita ti Pateg ti Teksto

Ipakita ti Pateg ti Teksto

Ania ti masapul nga aramidem bayat ken kalpasan a basaem ti teksto tapno matulongam dagiti agdengdengngeg a mangtarus iti rason a binasam dayta?