Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 59

Idaydayawtayo ni Jah

Agpili iti Audio Recording
Idaydayawtayo ni Jah
VIEW

(Salmo 146:2)

 1. 1. Idayawtay ni Jehova.

  Ti biagtayo naggapu kenkuana.

  Padayawan ti naganna;

  Itan-oktay pannakabalinna.

  Wen, ikantatay kinatan-okna.

 2. 2. Idayawtay ni Jehova

  Ta kararagtay ket dengdenggenna.

  Ti nakapuy pabilgenna.

  Ti naemma ket saranayenna.

  Wen, idayawtay gaput’ bilegna.

 3. 3. Idayawtay ni Jehova

  Ta nalinteg amin a dalanna.

  Kinadakes pukawenna.

  Naruay a bendision ipaayna.

  Siraragsak idayawtay ni Jah!