Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 58

Biroken Dagiti Managayat iti Kappia

Agpili iti Audio Recording
Biroken Dagiti Managayat iti Kappia
VIEW

(Lucas 10:6)

 1. 1. Mensahet’ Dios ket ipakaammo,

  Napudot man, natapok man,

  Kas inaramid ni Kristo.

  Inay-ayatnat’ karnero ti Dios.

  Di nagsardeng a nangbirok iti adalan.

  Tunggal ruangan ken daldalan,

  Amin intay pakaammuan,

  ‘Din agbayag, rigat ket agpatinggan.’

  (KORO)

  Sapulentay

  Maikari a maisalakan.

  Awan labsan,

  Agregget tapno mabirokan

  Managayat iti kappia.

 2.  2. Tiempo a nabati ket ababan.

  Minilion pay a tattao

  Ti nasken a matulongan.

  Gaput’ ayat, sublianantay ida,

  Liwliwaentay ti puso a nasugatan.

  Uray maysa la ti dumngeg

  Mensahetay a nagpateg,

  Ti pusotay ket nakaragragsaken.

  (KORO)

  Sapulentay

  Maikari a maisalakan.

  Awan labsan,

  Agregget tapno mabirokan

  Managayat iti kappia.