Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 34

Pannagna nga Awan Pagkuranganna

Agpili iti Audio Recording
Pannagna nga Awan Pagkuranganna
VIEW

(Salmo 26)

 1. 1. Pangngaasim, Apo, usigennak.

  Kitaem no adda pakababalawak.

  Subokennak, O Dios, pasudiennak.

  Kitaem toy pusok, ket bendisionannak.

  (KORO)

  O Jehova, determinadoak

  A magna nga awan ti pagkuranganna.

 2. 2. Daydiay ulbod diak pakigayyeman.

  Diay mangumsi kenka diak pakikaduaan.

  Managdakdakes inka dusaen,

  Ngem dinakto kad iraman a pukawen.

  (KORO)

  O Jehova, determinadoak

  A magna nga awan ti pagkuranganna.

 3. 3. Iti templom, Apo, agserbiak.

  Sika ti inaldaw a pagdaydayawak.

  Likmutek nadayag nga altarmo.

  Iyebkasko kenka ti panagyamanko.

  (KORO)

  O Jehova, determinadoak

  A magna nga awan ti pagkuranganna.

(Kitaem met ti Sal. 25:2.)