Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 150

Sapulenyo ni Jehova ket Maisalakankayo

Agpili iti Audio Recording
Sapulenyo ni Jehova ket Maisalakankayo
VIEW

(Sofonias 2:3)

 1. 1. Dagiti nasnasion

  Linaksidda ni Kristo.

  Ni Jehova inkeddengna

  A nagngudon tiempoda.

  Ti Pagarian ti Dios

  Ket agturturay itan.

  Ti amin a kabusortayo

  Abakenton ni Kristo.

  (KORO)

  Sapulenyo ni Jehova;

  Agmatalekkay kenkuana.

  Kinalintegna

  Ti iyun-una.

  Pagarianna dasiganyo.

  Ti pannakaisalakan

  Manamnamayo.

 2.  2. Kasabaantayo

  Ti amin a tattao,

  Denggenda man wenno saan

  Ti mensahet’ Pagarian.

  Ditay ngad agbuteng

  Pannubok man ket dumteng.

  Ni Jehova saranayenna

  Dagiti adipenna.

  (KORO)

  Sapulenyo ni Jehova;

  Agmatalekkay kenkuana.

  Kinalintegna

  Ti iyun-una.

  Pagarianna dasiganyo.

  Ti pannakaisalakan

  Manamnamayo.