Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 149

Kanta ti Panagballigi

Agpili iti Audio Recording
Kanta ti Panagballigi
VIEW

(Exodo 15:1)

 1. 1. Intay kantaan ti Kangatuan a ni Jehova.

  Armada ti Egipto tinalipuposna.

  Intay idayaw ni Jehova a Soberano.

  Isut’ nagballigi; naganna ket naitan-ok.

  (KORO)

  O Kangatuan, Jehova a Dios,

  Saanka nga agbaliw a pulos.

  Abakemto ti kabkabusormo;

  Maidaydayaw ti naganmo.

 2. 2. Amin a nasion a bumusor ken ni Jehova

  Dida agballigi uray no nabilegda.

  Maduprakdanto inton dumteng ti Armagedon;

  Maammuan ti amin a ni Jehova ti Dios.

  (KORO)

  O Kangatuan, Jehova a Dios,

  Saanka nga agbaliw a pulos.

  Abakemto ti kabkabusormo;

  Maidaydayaw ti naganmo.