Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 114

“Agan-anuskayo”

Agpili iti Audio Recording
“Agan-anuskayo”
VIEW

(Santiago 5:8)

 1. 1. Ti Dios a ni Jehova,

  Wen, nasantuan ti naganna.

  Nupay inum-umsida,

  Padayagennanto dayta.

  Iti adun a siglo,

  Isu ket agan-anus

  Ta ti pagayatanna

  Taot’ maisalakan.

  Gapu iti ayatna,

  Saan pulos a mauma.

  Naanus ni Jehova;

  Agballigi ti panggepna.

 2. 2. No addat’ kinaanus,

  Maparagsaktayo ti Dios,

  Isiptay ket natalna,

  Malapdantay a gumura.

  Galad a positibo

  Isut’ kitaentayo.

  Saantay nga agdanag

  Dumteng man ti rigat;

  Espiritun’ Jehova

  Ti tumulong kadatayo.

  Intay ngad agan-anus

  Tapno matuladtay ti Dios.