Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Agbiagto kadi manen dagiti natay?

Kabaelan ti Namarsua iti biag nga isubli ti biag

Ni Jehova a Dios ti Ubbog ti biag. (Salmo 36:9) Saan ngata ngarud a rasonable a panunoten a kabaelanna nga isubli ti biag dagiti natay? Ipasigurado ti Biblia a kasta a mismo ti aramidenna iti masanguanan. (Basaem ti Aramid 24:15) Ngem apay nga aramidenna dayta?

Ti talaga a panggep ti Namarsua para kadagiti tattao ket agbiagda nga agnanayon ditoy daga. (Genesis 1:31; 2:15-17) Saan a nagbalbaliw ti pagayatanna para kadagiti tattao. Masaksaktan a makakitkita iti kasasaadtayo ita​—nakaab-ababa ti biagtayo ken napno pay kadagiti problema.​—Basaem ti Job 14:1, 14, 15.

Pagyananto dagiti mapagungar?

Pinarsua kadi ti Dios dagiti tattao tapno agbiag idiay langit? Saan. Pinarsuana dagiti anghel nga agbiag idiay langit. Inaramidna dagiti tattao nga agbiag ditoy daga. (Genesis 1:28; Job 38:4, 7) Maitunos iti dayta, panunotem dagiti panangpagungar ni Jesus kadagiti natay. Ditoy daga a mismo ti nangpagungaranna kadakuada. Isu a ditoy met laeng daga ti pagungaranto ti kaaduan kadagiti natay.​—Basaem ti Juan 5:28, 29; 11:44.

Ngem adda bassit a bilang dagiti tattao a pinili ti Dios a mapagungar idiay langit kas espiritu. (Lucas 12:32; 1 Corinto 15:49, 50) Agserbidanto idiay langit kas ar-ari a kadua ni Kristo a mangituray iti daga.​—Basaem ti Apocalipsis 5:9, 10.