Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Ania ti makuna a nasayaat a nagannak?

Isursurom kadi kadagiti annakmo nga ayatenda ti Dios?

Nagmayat no dumakkel ti maysa nga ubing iti pagtaengan nga agin-innayat ken agrinrinnaem dagiti nagannak. (Colosas 3:14, 19) Ayaten dagiti nasayaat a nagannak dagiti annakda, ken apresiarenda ida kas iti panangapresiar ni Jehova a Dios iti Anakna.—Basaem ti Mateo 3:17.

Dumdumngeg ti nailangitan nga Amatayo kadagiti adipenna, ken ikabilanganna ti rikriknada. Nagsayaat no tuladen dagiti nagannak ti Dios. Dumngegda met no adda ibagbaga dagiti annakda. (Santiago 1:19) Masapul nga ikabilanganda ti rikrikna dagiti annakda, kasta met dagiti negatibo a sasao ken reaksionda.—Basaem ti Numeros 11:11, 15.

Kasanom a mapadakkel ti anakmo nga agbalin a responsable?

Kas nagannak, adda autoridadmo a mangaramid kadagiti paglintegan. (Efeso 6:1) Makasursuroka iti ulidan ti Dios. Ipakpakitana ti ayatna kadagiti annakna babaen ti panangtedna kadagiti nalawag a bilin ken ti panangibagana kadagiti epekto ti panangsukir kadagita. (Genesis 3:3) Ngem saanna a pilpiliten dagiti tattao nga agtulnog. Isursurona ketdi a pagimbaganda no agaramidda iti umiso.—Basaem ti Isaias 48:18, 19.

Ikarigatam a tulongan dagiti annakmo tapno ayatenda ti Dios. Iti kasta, aramidendanto latta ti umiso uray no awanka. No kasano a mangisursuro ti Dios babaen iti ulidan, isurom met kadagiti annakmo nga ayatenda ti Dios babaen iti ulidanmo.Basaem ti Deuteronomio 6:5-7; Efeso 4:32; 5:1.