Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Assawa a Lallaki—Pagbalinenyo a Natalged ti Pagtaenganyo

Assawa a Lallaki—Pagbalinenyo a Natalged ti Pagtaenganyo

ANIA a kita ti kinatalged ti rumbeng nga ipaay ti lalaki iti asawana? Para iti adu, ti panangipaay iti pinansial a kinatalged ti pamilia ti kangrunaan a kalat ti asawa a lalaki. Ngem uray aduan iti material ti dadduma nga assawa a babbai, saan latta a natalged ti riknada—madandanaganda pay ketdi. Kas pagarigan, kinuna ti maysa nga Espaniol a ni Rosa maipapan iti asawana, “Nasingpet ni lakayko iti sabsabali ngem nauyong no adda iti pagtaenganmi.” Kuna ni Joy a taga-Nigeria, “No diak umanamong ken lakayko, ibagana, ‘Masapul nga aramidem ti amin nga ibagak ta siak ti asawam.’”

Kasano a maitungpal ti asawa a lalaki ti akemna iti naayat a pamay-an? Ania ti aramidenna tapno natalged ti pagtaenganda, ti “lugar a paginanaan” ti asawana?—Ruth 1:9.

TI KUNA TI BIBLIA MAIPAPAN ITI AUTORIDAD TI ASAWA A LALAKI

Nupay agpada ti panangmatmat ti Dios iti asawa a lalaki ken babai, kuna ti Biblia a nagduma ti akemda iti pamilia. Sigun iti Roma 7:2, agpasakup ti babai iti “linteg ti asawana.” No kasano nga adda nadutokan kas ulo a mangiwanwan kadagiti aktibidad iti adu nga institusion, dinutokan met ti Dios ti lalaki kas ulo ti asawana. (1 Corinto 11:3) Masapul nga idauluan dagiti assawa a lallaki ti sangakabbalayanda.

Assawa a lallaki, kasanoyo nga usaren ti inted ti Dios nga autoridadyo? “Itultuloyyo nga ayaten dagiti assawayo,” kuna ti Biblia, “no kasano a ti Kristo inayatna met ti kongregasion.” (Efeso 5:25) Nupay saan a nangasawa ni Jesu-Kristo, matulongannakayo ti ulidanna nga agbalin a nasayaat nga asawa a lalaki. Kitaentayo no kasano.

TI BIAG NI JESUS—PERPEKTO NGA ULIDAN KADAGITI ASSAWA A LALLAKI

Inkagumaan ni Jesus a liwliwaen ken tulongan ti sabsabali. Inkari ni Jesus kadagiti amin a mairurrurumen ken madagdagsenan kadagiti personal a problema: “Umaykayo kaniak, . . . ket pagin-awaenkayto.” (Mateo 11:28, 29) Masansan a binang-aranna ida kadagiti an-anayenda ken tinulonganna ida nga umadani ken Jehova. Awan duadua nga adu ti immasideg ken Jesus, a kombinsidoda a tulonganna ida!

 No kasano a dagiti assawa a lallaki matuladda ni Jesus. Mangbirokka kadagiti gundaway a matulongam ti asawam kadagiti trabahona. Dadduma nga assawa a babbai ti makarikna iti kas iti nayebkas ni Rosa: “Maysaak laeng a katulong iti panangmatmat ni lakayko.” Sabali met ti kinuna ti naragsak ti panagasawana a ni Kweku: “Masansan a damagek ken baketko no ania ti maitulongko. Gapu ta ay-ayatek, masansan nga agboluntarioak a tumulong kadagiti trabahona iti balay.”

Nakonsiderar ken mannakipagrikna ni Jesus. Maysa a nakakaasi a babai ti agsagsagaba iti 12 a tawenen gapu iti nakaro a sakit. Idi nadamagna ti namilagruan a pannakabalin ni Jesus, “kinunkunana: ‘No masagidko uray laeng dagiti makinruar a kawesna umimbagakto.’” Husto ti babai. Inasitganna ni Jesus, sinagidna ti gayadan ti kawesna, ket immimbag. Nupay ibilang ti dadduma a nakakita a nadursok ti babai, natarusan ni Jesus nga agkasapulan unay iti tulong. * Siaasi a kinunana: “Anak, . . . sumalun-atka  koma iti nadagsen a sakitmo.” Imbes a pabainan wenno tubngaren ni Jesus ti babai, inkabilanganna ketdi nga adda sakitna. Impakitana ngarud no ania a kita ti tao isuna—mannakipagrikna.—Marcos 5:25-34.

No kasano a dagiti assawa a lallaki matuladda ni Jesus. No saan a nasayaat ti rikna ni baketmo, nakonkonsiderar ken naan-anuska koma. Ikagumaam a tarusan ti kasasaad ken reaksionna. Kas pagarigan, kinuna ni Ricardo, “No madlawko a nalaka a masaksaktan ni baketko, ikagumaak ti saan a mangyebkas kadagiti mabalin a mangpasakit iti riknana.”

Nakisarita ni Jesus kadagiti adalanna. Adu a bambanag ti inranud ni Jesus kadagiti gagayyemna. “Amin a bambanag a nangngegko iti Amak impakaammok kadakayo,” kinunana. (Juan 15:15) Agpayso a kayat ni Jesus ti agmaymaysa no dadduma tapno agpanunot ken agkararag. Ngem masansan nga inyebkasna ti kaunggan a rikriknana kadagiti adalanna. Iti rabii sakbay a mapapatay kas naakusaran a kriminal, imbagana kadakuada a “maldaangan unay.” (Mateo 26:38) Uray makapaupay ti tigtignay dagiti gagayyemna, saan a namingga a nakisarsarita kadakuada.—Mateo 26:40, 41.

Ti panangutob iti ulidan ni Jesus matulonganna ti lalaki nga agbalin a nasaysayaat nga asawa ken ama

No kasano a dagiti assawa a lallaki matuladda ni Jesus. Ibagam iti asawam ti pampanunotem ken rikriknam. Mabalin nga ireklamo ti maysa a babai a nalaing a makisarita ni lakayna iti sabsabali ngem di met maun-uni iti pagtaenganda. Iti sabali a bangir, paliiwem ti marikrikna ni Ana no ibaga ni lakayna ti pampanunotenna, “Mariknak a talaga nga ay-ayatennak, ken nasingedak kenkuana.”

Saanmo a dusaen ni baketmo babaen ti panagulimekmo. “Idi nasairko ti rikna ni lakayko,” kuna ti maysa a babai, “adu nga aldaw a dinak kinasarsarita. Kinonsiensia ken tinagibassitnak.” Ngem ni Edwin, inkagumaanna a tuladen ti ulidan ni Jesus. “No makaungetak, saanak a sumungbat a dagus, kumitaak iti maitutop a gundaway tapno pagsaritaanmi ti problema.”

Ni Joy a nadakamat iti rugi, nakitana dagiti panagbalbaliw ni lakayna sipud idi nakipagadal iti Biblia kadagiti Saksi ni Jehova. Kinunana, “Nagbalbaliwen ken ikagkagumaannan ti agbalin nga ad-adda a naayat nga asawa kas panangtuladna ken Jesus.” Minilion a pagassawaan ti nagunggonaan met iti panangiwanwan ti Biblia. Kayatmo met kadi ti magunggonaan a kas kadakuada? Mabalinmo ti agpayadal iti Biblia kadagiti Saksi ni Jehova nga awan ti bayadam.

^ par. 10 Sigun iti Mosaiko a Linteg, narugit ti babai gapu iti kasasaadna, ken maibilang a narugit ti asinoman a sagidenna.—Levitico 15:19, 25.