Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANNAKISARITA ITI MAYSA A KAARRUBA

Kaano a Nangrugi nga Agturay ti Pagarian ti Dios? (Paset 1)

Kaano a Nangrugi nga Agturay ti Pagarian ti Dios? (Paset 1)

Naisalaysay iti baba ti gagangay a pannakisarita ti maysa a Saksi ni Jehova iti kaarrubana. Ipapantayo a simmarungkar manen ti Saksi nga agnagan Cameron iti pagtaengan ti maysa a lalaki nga agnagan Jon.

“ITULTULOYMO A BIROKEN” TI PANNAKAAWAT

Cameron: Maragsakanak ta regular a pagsarsaritaanta ti maipapan iti Biblia. * Iti napalabas, malagipko nga adda insaludsodmo maipapan iti Pagarian ti Dios. Dinamagmo no apay a mamati dagiti Saksi ni Jehova a nangrugi a nagturay ti Pagarian idi 1914.

Jon: Wen. Nabasak ngamin iti intedmo a publikasion nga agturturayen ti Pagarian ti Dios sipud idi 1914. Pinagpanunotnak dayta ta ibagbagayo a naibatay iti Biblia ti amin a patpatienyo.

Cameron: Agpayso dayta.

Jon: Nabasakon ti intero a Biblia ngem awan ti nakitak a teksto a pakabasaan iti tawen 1914. Idi nagsukimatak iti online a Biblia maipapan iti “1914,” awan a pulos ti nasarakak.

Cameron: Nagsayaat dagita nga inaramidmo ta binasam ti intero a Biblia. Talaga nga ipatpategmo ti Sao ti Dios.

Jon: Wen, ngamin talaga a naiduma ti Biblia.

Cameron: Husto ta kunam. Apresiarek met ti inaramidmo a nagsukimatka iti Biblia no adda saludsod a kayatmo a masungbatan. Inaramidmo ti iparparegta ti Biblia: “Itultuloymo a biroken” ti pannakaawat. * Nagsayaat ta inkagumaam nga inaramid dayta.

Jon: Pagyamanan. Kayatko a talaga ti makasursuro. Kinapudnona, nagsukimatak ket adda nasarakak nga impormasion maipapan iti 1914 iti daytoy libro nga ad-adalenta. Dinakamatna ti tagtagainep ti maysa nga ari. Maipapan dayta iti dakkel a kayo a napukan sa nagsaringit manen.

Cameron: Wen. Dayta ti padto a mabasa iti Daniel kapitulo 4 maipapan iti tagtagainep ni Ari Nabucodonosor iti Babilonia.

Jon: Hustoka. Inulit-ulitko a binasa ngem iti kinapudnona, kasla awan makitak a koneksionna iti Pagarian ti Dios wenno ti tawen 1914.

Cameron: Kinapudnona Jon, uray ni propeta Daniel a nangisurat iti dayta dina naawatan ti kaipapanan ti naipaltiing nga insuratna.

Jon: Agpayso?

Cameron: Wen. Kastoy ti mabasa iti Daniel 12:8: “Ita no maipapan kaniak, nangngegko, ngem saanko a maawatan.”

Jon: Saan laeng gayam a siak ti saan a nakaawat iti dayta.

Cameron: Saan pay idi a maawatan ni Daniel dayta gapu ta saan pay a panawen nga ipakaammo ti Dios kadagiti tattao ti naan-anay a kaipapanan  ti padto ni Daniel. Ngem ita, nalawag a maawatantayon dayta.

Jon: Apay a naibagam dayta?

Cameron: Paliiwem ti kuna ti sumaruno a bersikulo. Kuna ti Daniel 12:9: “Ti sasao nailimed ken naselioan agingga iti tiempo ti panungpalan.” Matarusanto laeng dagitoy a padto iti “tiempo ti panungpalan.” Maammuantanto iti sumaganad a panagadalta iti Biblia amin nga ebidensia nga agbibiagtayon iti tiempo ti panungpalan. *

Jon: Mailawlawagmo kadi kaniak ti padto ni Daniel?

Cameron: Ikagumaak nga ilawlawag kenka.

TI TAGTAGAINEP NI NABUCODONOSOR

Cameron: Ammuenta nga umuna no ania ti nakita ni Ari Nabucodonosor iti tagtagainepna satanto pagsaritaan ti kaipapananna.

Jon: Sige.

Cameron: Nakita ni Nabucodonosor ti dakkel a kayo a dumanon iti langit. Idin, nangngegna ti imbilin ti mensahero ti Dios a mapukan dayta a kayo. Ngem kuna ti Dios a mabati ti puonna iti daga. Kalpasan ti “pito a panawen,” agsaringit manen. * Umuna nga agaplikar daytoy a padto ken Ari Nabucodonosor. Nupay nalatak nga ari, kas iti kayo a dimmanon idiay langit, napukan agingga a limmabas pay ti “pito a panawen.” Malagipmo pay kadi no ania ti napasamak?

Jon: Diak malagipen.

Cameron: Okey lang. Kuna ti Biblia a nagbagtit ni Nabucodonosor iti uneg ti pito a tawen. Iti dayta a tiempo, saan a nagturay kas ari. Ngem iti ngudo ti maikapito a panawen, nagsubli ti panunotna ket nagturay manen. *

Jon: Maawatak ti kayatmo a sawen. Ngem ania ti koneksion daytoy iti Pagarian ti Dios ken ti tawen 1914?

Cameron: Iti ababa a pannao, adda dua a kaitungpalan daytoy a padto. Umuna a natungpal dayta idi nagsardeng ti panagturay ni Ari Nabucodonosor. Ti maikadua a kaitungpalanna ket idi nagsardeng ti panagturay ti Dios. Nainaig ngarud iti Pagarian ti Dios ti maikadua a kaitungpalanna.

Jon: Kasanom nga ammo nga adda maikadua a kaitungpalan ti padto mainaig iti Pagarian ti Dios?

Cameron: Ipakita a mismo dayta ti padto. Sigun iti Daniel 4:17, naipadto dayta tapno “dagiti sibibiag a tattao maammuanda koma a ti Kangatuan isu ti Agturay iti pagarian ti sangatauan ket iti daydiay kayatna itedna dayta.” Napaliiwmo kadi ti sasao a “pagarian ti sangatauan”?

Jon: Wen, kunana a “ti Kangatuan isu ti Agturay iti pagarian ti sangatauan.”

Cameron: Husto. Panagkunam, asino ti tuktukoyenna daytoy “ti Kangatuan”?

Jon: Panagkunak, ti Dios.

Cameron: Hustoka. Daytoy ngarud a padto ket saan laeng a tumukoy ken Nabucodonosor. Adda koneksionna dayta iti “pagarian ti sangatauan” kayatna a sawen, ti panagturay ti Dios iti sangatauan. Nalawag dayta no basaenta ti konteksto.

Jon: Ania ti kayatmo a sawen?

TI KANGRUNAAN A TEMA TI LIBRO

Cameron: Namin-adu a tukoyen ti Daniel a libro ti Biblia ti maymaysa a tema, ti pannakaipasdek ti Pagarian ti Dios babaen ti panagturay ti Anakna a ni Jesus. Kas pagarigan, sublianta ti kapitulo 2. Pakibasam ti Daniel 2:44.

Jon: Kunana: “Ket iti kaaldawan dagidiay nga ar-ari mangipasdekto ti Dios ti langit iti maysa a pagarian a saanto a pulos madadael. Ket ti met laeng pagarian saanto a mayawat iti aniaman a sabali nga ili. Rumekennanto ken  pagpatinggaenna amin dagitoy a pagarian, ket dayta agtalinaedto agingga kadagiti tiempo a di nakedngan.”

Cameron: Pagyamanan. Panagkunam, tukoyen kadi dayta ti Pagarian ti Dios?

Jon: Hmm. Diak sigurado.

Cameron: Paliiwem ta kunana a daytoy a Pagarian “agtalinaedto agingga kadagiti tiempo a di nakedngan.” Pudno dayta maipapan iti Pagarian ti Dios. Ngem maibagam kadi ti kasta iti gobierno ti tao?

Jon: Saan.

Cameron: Adda pay sabali a padto iti libro ti Daniel a tumukoy iti Pagarian ti Dios. Nairekord daytoy iti Daniel 7:13, 14. Kuna ti padto maipapan iti masanguanan nga agturay: “Kenkuana adda naited a panagturay ken dayaw ken pagarian, tapno dagiti ili, nasional a bungbunggoy ken pagsasao agserbida koma amin kenkuana a mismo. Ti panagturayna ket di nakedngan ti kapautna a panagturay a saanto nga aglabas, ket ti pagarianna maysa a saanto a madadael.” Pamiliar kadi kenka daytoy a padto?

Jon: Imbagana ti maipapan iti pagarian.

Cameron: Husto, ken saan laeng a basta pagarian. Kunana a daytoy a Pagarian ket adda autoridadna kadagiti “ili, nasional a bungbunggoy ken pagsasao.” Kayatna a sawen, daytoy a Pagarian iturayannanto ti intero a lubong.

Jon: Diak impagarup a kasta ti kaipapanan dayta a teksto, ngem husto ti imbagam.

Cameron: Kastoy pay ti kuna ti padto: “Ti panagturayna ket di nakedngan ti kapautna a panagturay a saanto nga aglabas, ket ti pagarianna maysa a saanto a madadael.” Umanamongka kadi a daytoy a padto ket kapada ti padto a nabasata iti Daniel 2:44?

Jon: Wen.

Cameron: Repasuenta ngarud ti napagsaritaanta. Naipadto ti Daniel kapitulo 4 tapno maammuan dagiti tattao a “ti Kangatuan isu ti Agturay iti pagarian ti sangatauan.” Dagitoy a sasao ipakitana nga adda dakdakkel a kaitungpalan dayta a saan laeng a maipapan ken Nabucodonosor. Iti intero a libro ti Daniel, adda dagiti padto maipapan iti pannakaipasdek ti Pagarian ti Dios babaen ti panagturay ti Anakna. Panagkunam, umiso laeng ngata nga ibaga a daytoy a padto iti Daniel kapitulo 4 ket tumukoy met iti Pagarian ti Dios?

Jon: Kasla adda. Ngem diak pay laeng maawatan no ania ti koneksion dayta iti 1914.

‘AGLABAS TI PITO A PANAWEN’

Cameron: Sublianta ti maipapan ken Ari Nabucodonosor nga irepresentar ti kayo iti umuna a kaitungpalan ti padto. Nagsardeng ti panagturayna idi napukan ti kayo ken nabaybay-an iti pito a panawen, kayatna a sawen, idi panawen a nagbagtit. Nagpatingga dayta a pito a panawen idi nagsubli ti panunot ni Nabucodonosor ken nagturay manen. Iti maikadua a kaitungpalan ti padto, nagsardeng ti panagturay ti Dios iti sumagmamano a tiempo ngem saan a gapu ta adda nagkurangan ti Dios.

Jon: Ania ti kayatmo a sawen?

Cameron: Idi tiempo ti Biblia, dagiti ari ti Israel a nagturay idiay Jerusalem ket maikuna a nagtugaw “iti trono ni Jehova.” * Irepresentarda ti panangituray ti Dios iti ilina. Ti panagturay ngarud dagita nga ar-ari irepresentarna ti panagturay ti  Dios. Ngem idi agangay, nagsukir iti Dios ti kaaduan kadakuada ken tinulad met ti kaaduan nga iturayanda. Gapu iti kinasukir ti Israel, impalubos ti Dios a parmeken ida dagiti Babilonio idi 607 B.C.E. Sipud idin, awanen ti ari a nangirepresentar ken Jehova idiay Jerusalem. Nagsardeng ngarud ti panagturay ti Dios. Maawatam kadi ti kayatko a sawen?

Jon: Wen.

Cameron: Nangrugi ngarud ti pito a panawen idi 607 B.C.E. wenno ti panawen a nagsardeng ti panagturay ti Dios. Iti ngudo ti pito a panawen, mangisaad ti Dios iti baro nga agturay a mangirepresentar Kenkuana, daydiay adda idiay langit. Dayta ket inton matungpal ti dadduma a padto a nabasata iti Daniel. Ti saludsod ngarud ket: Kaano a nagpatingga ti pito a panawen? No masungbatan dayta a saludsod, maammuanta no kaano a nangrugi nga agturay ti Pagarian ti Dios.

Jon: Kasta gayam. Kayatna a sawen, nagpatingga ti pito a panawen idi 1914?

Cameron: Hustoka!

Jon: Ngem kasanota a masigurado dayta?

Cameron: Bayat ti ministerio ni Jesus ditoy daga, impakitana a saan pay a nagpatingga ti pito a panawen. * Napaut ngarud dayta a panawen. Nangrugi ti pito a panawen ginasut a tawen sakbay nga immay ni Jesus ditoy daga ken nagtultuloy pay laeng dayta uray idi nagsublin idiay langit. Laglagipem met a ti kaipapanan dagiti padto iti Daniel ket saan pay a matarusan agingga iti “panawen ti panungpalan.” * Iti maudi a paset ti 1800’s, interesado unay dagiti napasnek nga estudiante ti Biblia kadagitoy a padto ken sinukimatda a naimbag dagita. Natarusanda nga agpatingga ti pito a panawen iti tawen 1914. Paneknekan dagiti mapaspasamak iti lubong a nangrugi nga agturay idiay langit ti Pagarian ti Dios idi 1914, ti tawen a nangrugi ti maudi nga al-aldaw daytoy a lubong wenno ti tiempo ti panungpalan. Ammok a medio marigatanka a mangtarus kadagitoy nga impormasion.

Jon: Wen. Basaekto manen dayta tapno nalawlawag kaniak.

Cameron: Dika madanagan ta saanko met idi a naawatan a dagus dayta. Ngem mangnamnamaak nga iti panagsaritata, nakitam a dagiti Saksi ni Jehova ibatayda iti Biblia ti pammatida maipapan iti Pagarian.

Jon: Pudno dayta. Bilibak a talaga kadakayo ta kanayon nga ibatayyo iti Biblia ti isursuroyo.

Cameron: Makitak a dayta met ti kayatmo nga aramiden. Kas naibagak itayen, medio marigatanka a mangtarus kadagitoy. Ammok nga adda pay dagiti saludsodmo. Kas pagarigan, naammuanta a ti pito a panawen ket adda koneksionna iti Pagarian ti Dios ken nangrugi idi 607 B.C.E. Ngem kasanotay nga ammo a nagpatingga ti pito a panawen idi 1914? *

Jon: Wen nga agpayso. Kasano?

Cameron: Tulongannatayo ti Biblia a mangammo iti kapaut ti pito a panawen. Kayatmo kadi a pagsaritaanta dayta inton agsubliak? *

Jon: Sige.

Adda kadi kayatmo a maammuan a topiko iti Biblia? Adda kadi saludsodmo maipapan iti patpatien dagiti Saksi ni Jehova? No kasta, dika koma bumdeng a makisarita kadagiti Saksi ni Jehova ta maragsakanda a mangilawlawag iti dayta.

^ par. 5 Babaen ti programa a libre a panangyadal iti Biblia, masansan nga organisado ti pamay-an dagiti Saksi ni Jehova a mangilawlawag iti Biblia kadagiti tattao.

^ par. 21 Kitaem ti kapitulo 9 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.

^ par. 63 Iti padtona maipapan iti maudi nga al-aldaw, kinuna ni Jesus: “Ti Jerusalem [irepresentarna ti turay ti Dios] ibaddebaddekto dagiti nasion, agingga a matungpal ti naituding a pampanawen dagiti nasion.” (Lucas 21:24) Gapuna, saan pay a nagturay ti Dios agingga idi tiempo ni Jesus ken agtultuloy dayta agingga iti maudi nga al-aldaw.

^ par. 67 Kitaem ti apendise a “1914—Napateg a Tawen iti Padto ti Biblia” iti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?

^ par. 69 Ti sumaganad nga artikulo iti daytoy a ruar usigenna dagiti teksto ti Biblia a mangilawlawag iti kapaut ti pito a panawen.