Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Ania ti panggep a naparsua ti daga?

Naparsua ti daga tapno agbalin a naragsak a pagnaedan ti tao

Ti planetatayo ket maitutop a pagnaedan. Addaan dayta iti nawadwad a danum a mangsustento kadagiti sibibiag a parsua. Ti panaglikig, panagpusipos, ken panagrikus ti daga ket apag-isu unay tapno saan nga agbalin a yelo wenno agburek ti baybay. Ti atmospera ken ti magnetic field protektaranna ti daga kadagiti makapapatay a radiasion. Nakaskasdaaw ti panagtitinnulong dagiti mula ken animal ditoy daga. Gapuna, adu ti mangibaga nga adda panggep a naparsua ti planetatayo.—Basaem ti Isaias 45:18.

Ngem mabalin a maisaludsodmo: ‘Ti kadi rigat ken kinaawan hustisia ket karaman iti dayta a panggep?’—Basaem ti Deuteronomio 32:4, 5.

Matungpalto kadi ti panggep para iti daga?

Naparsua ti daga tapno agbalin a naragsak a pagnaedan dagiti tattao nga addaan panagraem iti maysa ken maysa ken mangay-ayat iti Namarsua kadakuada. Gapuna, natantan-ok ti panggep ti biag ti tao ngem kadagiti mula ken animal. Mabalintayo a maam-ammo ti Namarsua kadatayo ken maipateg ken matulad ti galadna nga ayat ken kinahustisia.—Basaem ti Eclesiastes 12:13; Mikias 6:8.

Kabaelan ti Namarsua kadatayo a tungpalen ti amin a panggepna. Masiguradotayo ngarud nga ikkatenna ti rigat ken kinaawan hustisia ken pagbalinenna ti planetatayo a naragsak a pagnaedan ti tao.—Basaem ti Salmo 37:11, 29; Isaias 55:11.