Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB

Adda Kadi Makaammo iti Mapasamak iti Masanguanan?

Adda Kadi Makaammo iti Mapasamak iti Masanguanan?

Maseknantayo amin iti masanguanantayo. Pampanunotentayo no anianto ti kasasaadtayo ken dagiti ipatpategtayo. Mabalin a maisaludsodtayo: ‘Nasaysayaatto kadi ti biag dagiti annakko? Madadaelto kadi ti daga gapu iti didigra? Adda kadi rumbeng a baliwak ita tapno nasaysayaatto ti kasasaadko?’ Normal a maseknantayo iti masanguanan; gagangay a kayattayo a natalged, natalna, ken sigurado ti masanguanantayo. Ngamin no ammom ti mapasamak iti masanguanan, masaganaam ti pisikal ken emosional a kasapulam.

Ania ngarud ti namnamaem iti masanguanan? Adda kadi makaammo? Pinadas dagiti eksperto nga ammuen ti mapasamak iti masanguanan. Nupay natungpal ti dadduma nga impadtoda, adu met ti saan. Ngem naikuna a ti Dios a maipadtona ti eksakto a mapasamak iti masanguanan. Kuna ti Saona: ‘Manipud punganay ibagbagak ti pagnguduan, ken manipud iti nabayagen a tiempo ti bambanag a saan pay a naaramid.’ (Isaias 46:10) Natungpal kadi dagiti impadtona?

NATUNGPAL DAGITI IMPADTO TI DIOS

Apay a napateg kenka dagiti natungpal a nagkauna a padto ti Dios? Mabalin a masdaawka no kanayon nga umiso ti ibaga ti weather forecaster. Mabalin nga agimdengka iti sumaruno nga ibagana. Kasta met, no ammom nga adun ti natungpal a padto ti Dios, sigurado nga interesadoka iti ibagana a mapasamak iti masanguanan.

Naibangon manen a pader iti rebba ti nagkauna a Nineve

MADADAEL TI DAKKEL A SIUDAD:

Kas pagarigan, talaga a nakaskasdaaw ti mangipadto a siuumiso a mabiiten a madadael ti dakkel ken nabileg a siudad iti adun a siglo. Babaen ti pannakangiwat ti Dios, impadtona ti madadael ti Nineve. (Sofonias  2:13-15) Ania ti insurat dagiti historiador? Idi maika-7 a siglo B.C.E., agarup 15 a tawen kalpasan nga impadto dayta ti Dios, rinaut ken dinadael dagiti Babilonio ken Medo ti Nineve. Kasta met, nasaksakbay nga imbaga ti Dios a ‘malangalang, kas iti namaga a desierto’ ti Nineve. Eksakto kadi a natungpal daytoy a padto? Wen. Nupay ti siudad ken ti kabangibangna a lugar ket saklawenna ti agarup 518 a kilometro kuadrado, dinadael latta dayta dagiti nangraut. Kabaelan kadi dagiti political analyst nga ipadto ti kasta nga eksakto a pasamak?

MAPUORAN DAGITI TULANG TI TAO:

Asino koma ti makaitured a mangiwaragawag—300 a tawen a nasaksakbay—ti nagan ken kapuonan ti tao a mangpuorto kadagiti tulang ti tao iti altar, kasta met ti nagan ti ili nga ayan dayta nga altar? No pimmudno dayta naisangsangayan a padto, sigurado nga agbalin a nalatak ti nangipadto. Impakaammo ti pannakangiwat ti Dios nga ‘agnagan Josias ti mayanak iti balay ni David ken puorannanto ti tultulang ti tao’ iti altar idiay Bethel. (1 Ar-ari 13:1, 2) Agarup tallo a siglo kalpasanna, maysa nga ari nga agnagan Josias, saan a gagangay a nagan iti panawen ti Biblia, ti timmaud iti kapuonan ni David. Kas naipadto, ‘innala ni Josias dagiti tulang manipud kadagiti lugar a pagitabonan ket pinuoranna ida iti rabaw ti altar’ a masarakan idiay Bethel. (2 Ar-ari 23:14-16) Kasano koma a detalyado a maipadto dagita no awan ti nangiwanwan a nabilbileg ngem tao?

Eksakto a natungpal ti impadto dagiti propeta iti Biblia maipapan iti pannakadadael ti Babilonia

AGPATINGGA TI MAYSA NGA IMPERIO:

Naisangsangayan no ti maysa maipadtona ti nagan ti tao—sakbay pay a mayanak—a mangidaulo iti pannakaparmek ti kabilgan a turay ti lubong, a maibagana pay ti naidumduma a pamay-anna. Imbaga ti Dios a maysa a lalaki nga agnagan Ciro ti mangparmek iti maysa a nasion. Wayawayaanna met dagiti balud a Judio ken suportaranna ti pannakaibangon manen ti nasantuan a temploda. Kanayonanna, impadto ti Dios a ti taktika ni Ciro ramanenna ti panagmaga ti karayan ken mabaybay-an a nakalukat dagiti ruanganna a nakaigapuan ti pannakaparmekda. (Isaias 44:27–45:2) Eksakto kadi a natungpal ti adu a detalye nga impadto ti Dios? Umanamong dagiti  historiador a talaga a napasamak daytoy. Nakaskasdaaw ti inaramid ti buyot ni Ciro a panangisiasida iti pagayusan ti danum, arigna pinagmagana ti karayan. Kasta met, simrek dagiti soldado iti siudad babaen kadagiti ruangan a nabaybay-an a nakalukat. Idi agangay, winayawayaan ni Ciro dagiti Judio ken imbagana a mabalinda a bangonen manen ti temploda idiay Jerusalem. Nakaskasdaaw dayta ta ni Ciro ket saan nga agdaydayaw iti Dios dagiti Judio. (Esdras 1:1-3) Adda kadi makaipadto kadagiti detalye daytoy a pasamak no di ti Dios laeng?

Dinakamattayo ti tallo a pagarigan a mangipakita a natungpal dagiti impadto ti Dios a mapasamak iti masanguanan. Adu pay dagiti padto a natungpal. Imbaga ti lider dagiti Judio a ni Josue ti pagaammo unay ti adu a dumdumngeg kenkuana: “Pagaammoyo unay iti amin a pusoyo ken iti amin a kararuayo nga awan napaay a maysa a sao manipud iti amin a naimbag a sasao a sinao kadakayo ni Jehova a Diosyo. Pimmudnoda amin maipaay kadakayo. Awan uray maysa a sao kadakuada ti napaay.” (Josue 23:1, 2, 14) Ammo dagiti kailian ni Josue a natungpal dagiti kari ken padto ti Dios. Ngem kasano nga inaramid dayta ti Dios? Adda dakkel a nagdumaan ti pamay-an ti Dios no idilig iti tao. Napateg a maammuan daytoy gapu ta adda naisangsangayan nga impakaammo ti Dios maipapan iti asidegen a masanguanan a sigurado a pakaseknam.

DAGITI PADTO TI DIOS KONTRA PREDIKSION TI TAO

Masansan a naibasar dagiti prediksion ti tao iti panagsukimat ti siensia, panangadal iti magun-odan nga impormasion, ken iti agdama a mapaspasamak, wenno dagiti agkunkuna nga addaan iti karkarna a pannakaammo. Kalpasan ti panangipadtoda, awanen ti aramidenda no di ti aguray laengen iti mapasamak.—Proverbio 27:1.

Saan a kas iti tao, ammo ti Dios amin a bambanag. Maawatanna a naimbag ti kababalin ti tao; isu a no kayat ti Dios nga ammuen dayta, ammona no kasano nga agtignay dagiti indibidual ken nasion. Ngem saan la a dayta ti maaramidan ti Dios. Kabaelanna nga imaniobra dagiti kasasaad tapno sigurado ti pagbanaganna. Kinunana: ‘Ti sao a rummuar iti ngiwatko, saanto nga agsubli kaniak nga awan nagbanaganna, sigurado nga agballiginto.’ (Isaias 55:11) No dadduma ibaga laeng ti Dios kadatayo no ania ti aramidenna iti masanguanan. Ngem siguraduenna a matungpal dayta.

TI MASANGUANAM

Adda kadi mapagtalkan a padto maipapan iti masanguanam ken dagiti ipatpategmo? No ammom a nasaksakbay nga adda umay a napigsa a bagyo, makapagsaganaka tapno maispal ti biagmo. Kasta met laeng dagiti padto ti Biblia. Impakaammo ti Dios nga asidegen a dumteng ti dakkel a panagbalbaliw iti intero a lubong. (Kitaem ti kahon a, “ No Ania ti Impakaammo ti Dios Maipapan iti Masanguanan.”) Daytoy a masanguanan ket naiduma iti ipadpadto dagiti eksperto.

Panunotem daytoy: Naisuraten ti pagbanagan daytoy a lubong ket babaen kadagiti padto ti Biblia maammuam ti pagtungpalanna. Impakaammo ti Dios: ‘Manipud punganay ibagbagak ti pagnguduan. Kunaek, ti pammatigmaanko agtalinaedto, ket isuamin a pakaragsakak aramidekto.’ (Isaias 46:10) Dakayo a sangapamiliaan, mabalin a maaddaankayo iti naragsak a masanguanan. Ammuenyo kadagiti Saksi ni Jehova no ania ti ibagbaga ti Biblia maipapan iti asidegen mapasamak iti masanguanan. Saanda a psychic; dida met ibagbaga nga adda mangmangngegda a timek; awan met ti naisangsangayan a pannakabalinda nga agipadto. Ngem ad-adalenda ti Biblia ken maipakitada kadakayo dagiti naimbag a bambanag nga isagsagana ti Dios iti masanguanan.