Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB | ANIA TI MENSAHE TI BIBLIA?

Kasano a Timmaudtayo?

Kasano a Timmaudtayo?

Iti simple a sasao, ilawlawag ti Genesis nga umuna a libro ti Biblia ti nagtaudan ti uniberso: “Idi punganay, ti Dios pinarsuana ti langlangit ken ti daga.” (Genesis 1:1) Kalpasan a pinarsua ti Dios dagiti mula ken animal, pinarsuana ti immuna a tao, da Adan ken Eva. Naidumada kadagiti animal gapu ta addaanda kadagiti galad ti Dios ken ti wayawaya nga agpili. Gapuna, manungsungbatda kadagiti aramidda. No nagtulnogda iti bilin ti Dios, karamanda koma iti panggepna kas umuna a nagannak ti pamilia ti tao iti intero a lubong. Addaanda koma iti natalna ken perpekto a biag ditoy daga iti agnanayon.

Ngem adda anghel wenno espiritu a parsua a nangusar iti tao tapno matungpal ti agimbubukodan a panggepna. Gapuna, dayta nga anghel nagbalin a Satanas, kayatna a sawen “Bumusbusor.” Inusar ni Satanas ti uleg a nangallilaw ken Eva, nga imbagana a nasaysayaat ti kasasaadna no saan nga agtulnog iti Dios. Pinati da Adan ken Eva ni Satanas ket simminada iti Namarsua kadakuada. Gapu iti di umiso a desisionda, napukaw ti immuna a nagannaktayo ti pribilehio nga agbiag iti agnanayon ken impatawidda kadatayo ti basol, kinaimperpekto, ken ipapatay.

Dagus nga imbaga ti Dios ti panggepna a mangatur iti dakes a kasasaad ken ikkan dagiti kaputotan ni Adan iti gundaway nga agbiag nga agnanayon. Impadto ti Dios a maysa a “bin-i”—naisangsangayan nga indibidual—ti mangdadaelto ken Satanas ken mangikkat iti amin a panagsagaba nga inyeg da Satanas, Adan, ken Eva. (Genesis 3:15) Asino dayta a “bin-i”? Maammuan dayta iti panaglabas ti tiempo.

Ngem kanayon a kayat ni Satanas a lapdan ti nagsayaat a panggep ti Dios. Dagus a nagsaknap ti basol ken kinadakes. Isu nga inkeddeng ti Dios a pukawen ti kinadakes babaen ti layus. Binilinna ti nalinteg a tao a ni Noe a mangaramid iti dakkel a daong, a pakaisalakananda a sangapamiliaan, agraman dagiti animal nga iserrekna iti daong.

Makatawen kalpasan ti Layus, rimmuar da Noe ken ti pamiliana iti nadalusanen a daga. Ngem saan pay a dimteng ti “bin-i.”

Naibasar iti Genesis kapitulo 1-11; Judas 6, 14, 15; Apocalipsis 12:9.