Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TULBEK TI NARAGSAK A PAMILIA

No Kasano nga Agballigi ti Panagasawa Manen

No Kasano nga Agballigi ti Panagasawa Manen

HERMAN: * “Natay ni baketko gapu iti kanser kalpasan ti 34 a tawen a panagasawami. Idi nagasawaak manen, kanayon nga ipapan ni Linda a baketko nga ikomkomparak iti dati nga asawak. Ad-adda a masuron ni Linda no pagsasaritaan dagiti gagayyemko ti nagsasayaat a galad ti immuna nga asawak.”

LINDA: “Kalpasan a nagasawakami ken Herman, panagriknak ket saandak nga ipatpateg a kas iti immuna nga asawana. Ay-ayatenda unay ken ibagbagada a nagsayaat ti kababalinna. No dadduma pampanunotek no matuladko ngata dagiti kababalinna.”

Nakidiborsio ni Linda ti immuna nga asawana ket maragsakanda ta nagkatuloyanda ken Herman. Ngem bigbigenda nga adda tumaud a problema a dida napasaran iti immuna nga asawada. *

No nagasawaka manen, ania ti makunam iti maikadua a panagasawam? Maysa a babai nga agnagan Tamara ti nakiasawa manen tallo a tawen kalpasan a nakidiborsio. Kunana: “No damom ti makiasawa, adda ti nagpaiduma a rikna nga agpaut iti agnanayon ti panagasawam. Ngem saanen a kasta ti mariknam no makiasawaka manen, gapu ta pampanunotem ti napasamak iti immuna a panagasawam.”

Nupay kasta, adu nga agassawa ti nakarikna iti napalalo a ragsak kalpasan ti panagasawada manen. Naballigi ti panagasawada, isu nga agballigika met! Kasano? Usigem ti tallo a gagangay a problema  ken no kasano a makatulong kenka dagiti prinsipio ti Biblia. *

UMUNA A PROBLEMA: MARIGATANKA A DI MANGIKOMPARA ITI IMMUNA NGA ASAWAM ITI AGDAMA.

“Diak malipatan ti immuna a panagasawak, nangruna no agbiahekami a mapan iti lugar a pagpaspasiaranmi idi ken lakayko,” kuna ni Ellen a taga-South Africa. “No dadduma, maikomparak ni lakayko iti immuna nga asawak.” Iti sabali a bangir, no nagasawa idin ni lakaymo wenno baketmo, mabalin a masaktan ti riknam no masansan nga estoriaen ti asawam ti immuna nga asawana.

Mangaramid iti baro a bambanag a mamagkaykaysa kadakayo kas agassawa

SINGASING: Akseptarem a saan a dagus a malipatan ni baketmo wenno lakaymo ti immuna nga asawana, nangruna no adu a tawen a nagkaduada. Kinapudnona, admitiren ti dadduma nga adda gundaway a mayawagda iti agdama nga asawada ti nagan ti immuna nga asawada! Ania ti aramidem no mapasamak dayta? Ibalakad ti Biblia nga “ikagumaanyo a tarusan ti maysa ken maysa.”—1 Pedro 3:8, New Century Version.

Dika iparit a madakamat ti immuna a panagasawa gapu iti imon. No kayat ni lakaymo wenno baketko a pagsaritaanyo ti immuna nga asawana, dumngegka a naimbag ken makipagriknaka. Kasta met, dimo ipapan a dagus nga ikomkomparanaka. “Saan nga ibilang ni baketko a Kaitlyn a saan a rumbeng a pagsaritaan ti immuna nga asawak,” kuna ni Ian a nagasawa manen kalpasan ti sangapulo a tawen. “Imbes ketdi, nakitana a dayta ti pamay-an tapno maammuak no ania ti agdama a kasasaadko.” Matakuatam pay ketdi a dagita a saritaan ket makatulong kenka tapno nasingsingedka iti agdama nga asawam.

Ipamaysam ti atensionmo iti positibo ken naidumduma a kababalin ti agdama nga asawam. Pudno, mabalin nga awan kenkuana ti galad wenno abilidad iti immuna nga asawam. Ngem adda met dagiti paglainganna nga awan iti immuna. Gapuna, pabilgem ti relasionmo iti agdama nga asawam, “saan nga iti panangipadis iti sabali a tao,” no di ket utobem ken apresiarem dagiti galad a nagustuam iti asawam. (Galacia 6:4) Kastoy ti kuna ni Edmond a naminduan a nagasawa: “No kasano nga awan ti agpada a panaggayyem, awan met ti agpada a panagasawa.”

Kasanom a mabalanse ti naragsak a pakalaglagipan ti immuna nga asawam ken iti biagmo ita iti agdama nga asawam? “Naminsan inlawlawagko ken baketko a ti immuna a panagasawak ket nayarig iti nagpintas a libro nga insuratmi iti immuna nga asawak,” kuna ni Jared. “Sagpaminsan a lukibek ken basaek dayta a libro ken utobek dagiti nagsasayaat a kapadasanmi. Ngem nalpasen dayta a libro. Ita, dakami nga agassawa ti mangisursurat iti bukodmi a libro, ket dayta ti pagragsakak nga aramiden iti dennana.”

PADASEM DAYTOY: Saludsodem iti agdama nga asawam no saan a komportable kenkuana no mapagsaritaan ti immuna nga asawam. Ammuem dagiti gundaway a saan a nasayaat a pagsaritaan ti immuna nga asawam.

MAIKADUA A PROBLEMA: MARIGATANKA A MAKILANGEN KADAGITI DATI A GAGAYYEM A SAAN UNAY A MAKAAM-AMMO ITI BARO NGA ASAWAM.

“Sumagmamano a tawen kalpasan ti panagasawami, marikna ni baketko a sipsiputan ken subsuboken dagiti gagayyemko,” kuna ni Javier a nagasawa manen innem a tawen kalpasan a nakidiborsio. Naipasango met iti naiduma a kasasaad ti asawa a lalaki nga agnagan Leo. Kunana: “Uray sisasangoak, ibaga ti dadduma a tattao ken baketko nga ipatpateg ken kailiwda ti immuna nga asawana!”

SINGASING: Ipapanmo nga addaka iti kasasaad ti gayyemmo. “Panagkunak, no dadduma narigat ken saan a komportable a makilangen dagiti dati a gagayyem iti maikadua nga asawa,” kuna ni Ian a nadakamat itay. Gapuna, ‘agbalinka a nainkalintegan ken naalumamay iti amin’ a tao. (Tito 3:2) Ikkam ti panawen dagiti gagayyem ken pamiliam a mairuam iti baro a kasasaad. No kasano a nagbaliw ti panagasawam, mabalin nga agbaliw met ti pannakigayyemmo. Kuna ni Javier a nadakamat itay nga iti panaglabas ti tiempo, simmingedda manen iti dati a gagayyemda. Innayonna: “Ngem inkagumaanmi met ti maaddaan iti baro a gagayyem ket nakatulong dayta kadakami nga agassawa.”

 Ikabilangam ti rikna ti asawam no makilangenka iti dati a gagayyemmo. Kas pagarigan, no mapagsasaritaan ti dati nga asawam, agbalinka a nataktika ken mannakaawat tapno saan a marikna ti agdama nga asawam a maipupuera. Kuna ti maysa a proverbio ti Biblia: “No agsao ti maysa a tao a dina pampanunoten ti ibagana, makasugat a kas iti kampilan dagiti sasaona. Ngem naannad nga agsao ti masirib a tao. Makapaimbag dagiti sasaona.”—Proverbio 12:18, Holy Bible—Easy-to-Read Version.

PADASEM DAYTOY: Panunotem a nasaksakbay dagiti okasion a mabalin a saankayo a komportable nga agassawa. Pagsaritaanyo a nasakbay no ania ti kasayaatan nga aramidenyo no adda ibaga wenno agsaludsod ti gayyemyo maipapan iti immuna nga asawayo.

MAIKATLO A PROBLEMA: MARIGATANKA NGA AGTALEK ITI BARO NGA ASAWAM GAPU TA DI MATALEK TI IMMUNA.

“Maamakak amangan no maliputanak manen,” kuna ni Andrew a pinanawan ti asawana. Idi agangay, nagasawa manen. “Masansan a pampanunotek no matuladko ti kinaimbag ti immuna nga asawa ni Riley. Madanaganak pay ketdi amangan no ibagana nga agpadakami met laeng iti immuna nga asawana ket isukatnak.”

SINGASING: Ibagam dagiti pakaseknam iti asawam. “Adda pannakapaay dagiti gakat no sadino nga awan ti kompidensial a saritaan,” kuna ti Biblia. (Proverbio 15:22) Nakatulong kada Andrew ken Riley ti kompidensial wenno pribado a saritaan tapno agtalekda iti maysa ken maysa. Kuna ni Andrew: “Imbagak ken Riley a saan a diborsio ti solusion ti problema ket kasta met ti kinunana kaniak. Idi agangay, naan-anayen nga agtalekak kenkuana.”

No ti agdama nga asawam ket liniputan ti immuna nga asawana, ikagumaam a gun-oden ti panagtalek ti asawam. Alaentay a pagarigan da Michel ken Sabine a nagbanag iti diborsio ti immuna a panagasawada. Nagtungtonganda nga ibagada no makisarsaritada pay laeng iti dati nga assawada. “Natalged ti riknami gapu iti daytoy a tungtonganmi,” kuna ni Sabine.—Efeso 4:25.

PADASEM DAYTOY: Limitaram ti makisarita iti sabali a sekso, iti man rupanrupa, telepono, wenno Internet.

Adu a nakiasawa manen ti nagballigi, isu nga agballigi met ti panagasawam. Ngamin no idiligmo iti immuna a panagasawam, ad-adda nga am-ammom itan ti bagim. “Naliwliwaak unay iti panagasawami ken Riley,” kuna ni Andrew a nadakamat itay. “Kalpasan ti 13 a tawen a panagasawami, nakasingsinged ti relasionmi ket dimi kayat a mapukaw dayta.”

^ par. 3 Nabaliwan dagiti nagan.

^ par. 5 Siempre, nagduma ti rikna ti natayan iti asawa ken ti nakidiborsio. Nadisenio daytoy nga artikulo a tumulong iti maysa aniaman ti kasasaadna tapno agballigi iti panagasawana manen.

^ par. 7 Para iti impormasion maipapan iti panangpadakkel kadagiti siuman, kitaem ti serye nga artikulo a “Sekreto Dagiti Naballigi a Pamilia nga Addaan Siuman” iti Abril 2012 a ruar ti Agriingkayo! nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.

ISALUDSODMO ITI BAGIM . . .

  • Ania dagiti naidumduma a kababalin nga ap-apresiarek iti asawak?

  • No mapagsasaritaan ti dati nga asawak, kasanok a tamingen ti kasasaad tapno marikna ti agdama nga asawak a maipatpateg?