Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 UMADANIKA ITI DIOS

Pinunnona a ‘Naan-anay ti Pusotayo’

Pinunnona a ‘Naan-anay ti Pusotayo’

Talaga kadi a maseknan ni Jehova kadatayo, wenno saan nga interesado iti narigat a kasasaad dagiti tattao ditoy daga? Makaliwliwa kadatayo ti sungbat ti Biblia. Talaga a maseknan ti Dios kadagiti tattao ken kayatna nga agbiagtayo a naragsak. Inaldaw nga ipalpalubosna kadagiti tattao—uray dagiti awanan panagyaman—a mabenepisiaran iti aglaplapusanan a kinaimbagna. Usigem ti kinuna ni apostol Pablo.—Basaem ti Aramid 14:16, 17.

Kinuna ni Pablo kadagiti tattao nga agnanaed iti siudad ti Listra a saan nga agdaydayaw iti Dios: “Kadagiti napalabas a kaputotan pinalubosan [ti Dios] dagiti amin a nasion a magnada kadagiti dalanda, nupay, iti kinapudnona, saanna a binay-an nga awan mangsaksi iti bagina iti panagaramidna ti naimbag, nga inikkannakayo kadagiti tudo manipud langit ken kadagiti nabunga a panawen, a pinunnona a naan-anay dagiti pusoyo iti taraon ken ragsak.” Ania ti kayat a sawen dagita a sasao kadagiti dumdumngeg ken Pablo?

Nalaka a matarusan dagiti taga-Listra ti kinapudno dagiti sasao ni Pablo. Karamanda iti komunidad a panagtalon ken panagtaraken iti animal ti kangrunaan a pagbiagda, ken agnanaedda iti nadam-eg a lugar nga aduan ti danum. Ngem impalagip ni Pablo kadakuada a ti Dios ti Gubuayan ti tudo ken ti nabunga a panawen. Gapuna, tunggal adu ti maapitda ken naimas ti taraonda, mabenepisiaranda iti kinaimbag ti Dios.

Dagiti sasao ni Pablo kadagiti taga-Listra isuronatayo kadagiti napapateg a leksion maipapan ken Jehova a Dios.

Inikkannatayo ni Jehova iti wayawaya nga agpili. Paliiwem ta impalubos ni Jehova nga amin a nasion “magnada kadagiti dalanda.” Kuna ti maysa a reperensia para kadagiti agipatpatarus iti Biblia a dagita a sasao kaipapananna nga “aramidenda ti kaykayatda” wenno “aramidenda ti pagarupda a kasayaatan.” Saan a piliten ni Jehova ti asinoman nga agdayaw kenkuana. Inikkannatayo iti wayawaya nga agpili—ti abilidad nga agpili ti kayattayo a panagbiag.—Deuteronomio 30:19.

Kayat ni Jehova nga isu maam-ammotayo. Kinuna ni Pablo a dina impalubos nga “awan mangsaksi iti bagina.” Kuna ti kadakdakamat a reperensia a dagitoy a sasao mabalin a maipatarus a “nalawag nga impakitana kadagiti tattao ti kinasiasinona kas Dios.” Nalawag a makita kadagiti pinarsua ti Dios dagiti “di makita a kualidadna,” agraman ti kinaimbag, sirib, pannakabalin, ken ayatna. (Roma 1:20) Iti Biblia, ad-adu pay ti ipalgak ni Jehova maipapan kenkuana. (2 Timoteo 3:16, 17) Saan kadi nga ipakita dayta a kayatna nga isu ket maam-ammotayo?

Inaldaw nga ipalpalubos ti Dios kadagiti tattao—uray dagiti awanan panagyaman—a mabenepisiaran iti aglaplapusanan a kinaimbagna

Kayat ni Jehova a naragsaktayo. Pinunnona ti ‘pusotayo iti taraon ken ragsak,’ kinuna ni Pablo. Uray dagiti managbasol a saan a mangbigbigbig ken Jehova manganda iti taraon agingga a mapnekda ken maragsakanda iti biag. Ngem kayat ti Dios nga agbalintayo a pudpudno a naragsak iti agnanayon. Posible laeng dayta no ammuentayo ti kinapudno maipapan kenkuana ken iyaplikartayo dayta iti biagtayo.—Salmo 144:15; Mateo 5:3.

Inaldaw a mabembenepisiarantayo iti kinaimbag ni Jehova. Ammuem ti ad-adu pay no kasanom a maipakita ti panagyamanmo iti Dios a nangpennek a ‘naan-anay iti pusom iti taraon ken ragsak.’

Singasing a basaen iti Biblia iti Hulio

Aramid 11-28