Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Natural a Didigra—Pammaneknek Kadi a Naulpit ti Dios?

Natural a Didigra—Pammaneknek Kadi a Naulpit ti Dios?

TI KUNA TI DADDUMA: “Ti Dios ti agturturay iti lubong, isu a gapuananna dagiti natural a didigra; ngarud naulpit ti Dios.”

TI KUNA TI BIBLIA: “Ti intero a lubong adda iti pannakabalin daydiay nadangkes.” (1 Juan 5:19) Asino “daydiay nadangkes”? Tukoyen ti Biblia nga isu ni Satanas. (Mateo 13:19; Marcos 4:15) Pudno kadi dayta? Panunotem: No ni Satanas ti agturay iti lubong, ngarud im-impluensiaanna dagiti tattao nga agbalin a naagum, agimbubukodan ken akikid ti panangmatmatna. Saan kadi a dayta ti makagapu a di nasayaat ti panangaywan ti tao iti daga? Adu nga eksperto ti mamakdaar a mapasamak dagiti natural a didigra gapu iti saan a nasayaat a panangaywan iti aglawlaw, mabalin a gapuananda, pakaruenda, wenno ad-adda a mamagsagaba kadagiti tattao.

Apay ngarud nga impalubos ti Dios a nakaro ti impluensia ni Satanas? Idi nagrebelde ti immuna a nagannaktayo iti panangituray ti Dios, sinurot ti kaaduan a tattao ti kasta met laeng a dakes a dana. Dayta a panangilaksidda iti turay ti Dios ti makagapu nga inturayan ti kabusor ti Dios a ni Satanas ti intero a lubong. Inawagan ni Jesus ni Satanas kas “ti agturay iti lubong.” (Juan 14:30) Agturayto kadi ni Satanas iti agnanayon? Saan!

Maseknan ni Jehova * iti panagsagaba nga ipapaay ni Satanas. Kinapudnona, maseknan ti Dios iti panagsagaba dagiti tattao. Kas pagarigan, no maipapan iti rigat a napasaran idi ti nasion ti Israel, kuna ti Biblia maipapan iti Dios: “Bayat ti isuamin a pannakaparigatda isu naparigatan.” (Isaias 63:9) Siaasi nga inyurnos ti Dios a mabiiten nga agpatingga ti naulpit a turay ni Satanas! Dinutokanna ti Anakna a ni Jesu-Kristo kas nalinteg nga Ari iti agnanayon.

NO APAY A NAIRAMANKA: Nupay ti turay ni Satanas saanna a nasalakniban dagiti tattao manipud iti natural a didigra, daytanto ti aramiden ti turay ni Jesus. Naminsan, sinalakniban ni Jesus dagiti adalanna bayat ti napigsa a bagyo. Kuna ti Biblia: “Binabalawna ti angin ken kinunana iti baybay: ‘Agtalnaka! Agulimekka!’ Ket nagtalna ti angin, ket naglinak unay.” Kinuna dagiti adalan: “Siasino a pudpudno daytoy, agsipud ta uray ti angin ken ti baybay agtulnogda kenkuana?” (Marcos 4:37-41) Dayta a pasamak ipasiguradona kadatayo a salaknibanto ni Jesus ti amin a natulnog a tattao bayat ti panagturayna kas Ari.—Daniel 7:13, 14.

^ par. 5 Jehova ti nagan ti Dios a naipalgak iti Biblia.