Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB: NAULPIT KADI TI DIOS?

Apay nga Adda Mangibaga a Naulpit ti Dios?

Apay nga Adda Mangibaga a Naulpit ti Dios?

MAKAPAKIGTOT kadi kenka ti saludsod a “Naulpit kadi ti Dios“? Kasta ti ipapan ti dadduma, ngem adu a tattao ti agduadua no talaga a naulpit ti Dios. Apay?

Isaludsod ti dadduma a nakalasat iti natural a didigra: “Apay nga ipalubos ti Dios a mapasamak dagitoy? Saan kadi a maseknan wenno naulpit kadi ti Dios?”

Mariribukan met ti dadduma no mabasada iti Biblia ti salaysay maipapan ken Noe ken ti Layus ket kunada, ‘Apay a dinadael ti naayat a Dios dagitoy a tattao? Naulpit kadi ti Dios?’

Maisalsaludsodmo met kadi dayta no dadduma? Wenno saanmo kadi a masungbatan dagidiay mangibaga a naulpit ti Dios? Gapuna, ammuentayo ti naiduma a saludsod a mabalin a makatulong.

APAY A KAGURATAYO TI KINAULPIT?

Kaguratayo ti kinaulpit gapu ta mailasintayo ti naimbag ken dakes. Dakkel ti nakaidumaantayo kadagiti animal. Ti Namarsua inaramidnatayo “iti ladawanna.” (Genesis 1:27) Ania ti kayat a sawen dayta? Inikkannatayo iti abilidad a mangipakita kadagiti galadna ken moral a pagalagadanna maipapan iti naimbag ken dakes. Panunotem: No inikkannatayo ti Dios iti abilidad a makailasin iti naimbag ken dakes ken kaguratayo ti kinaulpit saan kadi a pammaneknek a kagura met dayta ti Dios?

Paneknekan ti Biblia dayta a kapanunotan ta impasigurado ti Dios kadatayo iti Saona: “Ti daldalanko nangatngatoda ngem iti daldalanyo, ken ti pampanunotko ngem iti pampanunotyo.” (Isaias 55:9) No kunatayo a naulpit ti Dios, saan kadi nga arigna ibagbagatayo a nangatngato ti daldalantayo ngem iti Dios? Rumbeng laeng nga ammuentayo ti ad-adu pay nga impormasion sakbay nga agkonklusiontayo. Mabalin nga isaludsodtayo no apay nga agparang a kasla naulpit ti aramid ti Dios, saan ket a no apay a naulpit ti Dios. Tapno matarusantayo a naimbag dayta, ammuentayo ti kayat a sawen ti sao a “naulpit.”

No ibagatayo a naulpit ti maysa a tao, ibagbagatayo a dakes ti motibona ken maragragsakan a makakitkita iti panagsagaba ti sabsabali wenno saan a maseknan iti pakarigatanda. Isu a maikunatayo a naulpit ti ama a mangdisiplina iti anakna gapu ta maragragsakan a makakita a masaksaktan ti anakna. Ngem naimbag ti ama a mangdisiplina iti anakna tapno isuro ken salaknibanna. No ditay maawatan ti panggep ti maysa, nalaka laeng nga ipapan a dakes ti motibona.

Usigentayo ti dua a rason no apay nga ipapan ti dadduma a naulpit ti Dios—ti natural a didigra a makitkitatayo ita ken ti panangukom ti Dios a mabasatayo iti Biblia. Talaga kadi nga ipakita dagita a naulpit ti Dios?