Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Agtalekka Kadi iti Dios?

Agtalekka Kadi iti Dios?

IPAPANMO nga adda gayyemmo nga ap-apresiarem unay, ngem adda inaramidna a dimo maawatan. Babbabalawen ti dadduma ti inaramidna ken ti motibona, nga ibagbagada a naulpit ti gayyemmo. Dagus kadi a patiem ti ibagbagada, wenno ammuem pay ti opinionna? No awan sadiay, urayem kadi a mangilawlawag?

Sakbay a sungbatam dayta, mabalin a kayatmo a maammuan ti ad-adu pay. Nalabit maisaludsodmo, ‘Kasano kauneg ti pannakaammok maipapan iti gayyemko, ken apay nga ap-apresiarem?’ Umiso dayta nga aramiden, ngem panunotem: Saan kadi a kasta met ti aramidem no adda mangibaga a naulpit ti Dios?

Mabalin a dimo matarusan ti dadduma nga inaramid ti Dios, wenno mariroka iti impalubosna a napasamak. Adu a tattao ti mangibaga kenka a naulpit ti Dios ken guyugoyendaka a mangipapan a dakes ti motibona. Ammuem kadi pay nga umuna ti rason sakbay a mangaramidka iti konklusion? Ti sungbat ket agdepende no kasano kauneg ti pannakaammom iti Dios. Isaludsodmo iti bagim, ‘Ania a kita a gayyem ti Dios kaniak?’

No narigat ti biagmo, mabalin a maibagam a ti Dios saan a nasayaat a gayyem kaniak. Ngem panunotem a naimbag. Gapuanan kadi ti Dios dagiti pakarigatam wenno dagiti sagsagrapem a bendision? Kas naammuantayon, ni Satanas “ti agturay iti daytoy a lubong,” saan a ni Jehova. (Juan 12:31) Ngarud gapuanan ni Satanas ti adu a rigat ken kinaawan hustisia ditoy lubong. Ken dikay kadi umanamong a ti kinaimperpektotayo ken ti di mapakpakadaan a pasamak ti makagapu iti adu a problematayo?

Gapuanan kadi ti Dios dagiti pakarigatam wenno dagiti sagsagrapem a bendision?

Iti sabali a bangir, ania dagiti inaramid ti Dios? Usigem ti kuna ti Biblia a ti Dios “ti Nangaramid iti langit ken daga”; karaman kadagiti aramidna ti “nakaskasdaaw” a pannakaaramid ti bagitayo; ken ni Jehova “ti Dios nga iti imana ti ayan ti angesmo.” (Salmo 124:8; 139:14; Daniel 5:23) Ania ti kayat a sawen amin dagita?

Kaipapanan dayta nga utangtayo iti Namarsua ti biag ken kaaddatayo. (Aramid 17:28) Kaipapananna met a ti biag, ti kinapintas ti aglawlawtayo, ti marikna a ragsak gapu iti panagayat ken pannakigayyem, kasta met ti panagraman, panangapros, panagangot ken panagdengngeg—amin dagitoy ket sagut ti Dios. (Santiago 1:17) Dikay kadi umanamong a dagitoy a bendision ti mamagbalin kenkuana a Gayyem a maikari a pagraeman ken pagtalkan?

Mabalin a marigatanka nga agtalek iti Dios gapu ta nalabit saanmo pay unay am-ammo ti Dios. Gagangay laeng dayta. Iti daytoy ababa nga artikulo, ditay mailawlawag ti amin a rason no apay nga ibaga ti dadduma a naulpit ti Dios. Ngem saan kadi a napateg no ikagumaantayo nga ammuen ti ad-adu pay maipapan iti Dios? * Masiguradomi a no aramidem dayta, maammuamto ti kinapudno maipapan iti Dios. Naulpit kadi? Saan, imbes ketdi: “Ti Dios ket ayat.”1 Juan 4:8.

^ par. 8 Kas pagarigan, maammuam ti ad-adu pay nga impormasion no apay nga ipalubos ti Dios ti kinadakes iti kapitulo 11 iti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.