Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ni Jesus—Ti Tulbek ti Makapnek a Biag

Ni Jesus—Ti Tulbek ti Makapnek a Biag

TALAGA kadi a makapnek ti biag ni Jesus? Dimmakkel iti napanglaw a pamilia. Iti unos ti panagbiagna, manmano ti material a sanikuana. Kinapudnona, “awan pangisaadanna iti ulona.” (Lucas 9:57, 58) Kasta met, nagurgura, napardaya, ken idi agangay pinapatay dagiti kabusorna.

Mabalin nga ibagam, ‘Para kaniak, saan a kasta ti makapnek a biag!’ Ngem saan la a dayta ti usigentayo maipapan iti biag ni Jesus. Ammuentayo ti uppat nga aspeto ti biagna.

1. ADDA PANGGEP TI BIAG NI JESUS—TI PANANGARAMID ITI PAGAYATAN TI DIOS.

“Ti taraonko isu ti panangaramidko iti pagayatan daydiay nangibaon kaniak.”—Juan 4:34.

Babaen ti sao ken aramidna, inkagumaan ni Jesus a tinungpal ti pagayatan ti nailangitan nga Amana, ni Jehova. * Pagragsakan ni Jesus nga aramiden ti pagayatan ti Dios. Inyarigna dayta iti taraon, kas ipakita ti teksto a kalkalpas a nadakamat. Usigentayo dagiti kasasaad no apay nga inyarigna dayta iti taraon.

Imbaga ni Jesus dagita a sasao idi tengngan ti aldaw. (Juan 4:6) Sigurado a mabisinen ta kagudua nga aldaw a nagna iti katurturodan ti Samaria. Kinapudnona, indagadag kenkuana dagiti pasurotna: “Rabbi, manganka.” (Juan 4:31) Ipakita ti sungbat ni Jesus a nataraonan ken napabileg iti panagaramidna iti trabaho nga impaannong ti Dios. Saan kadi a makapnek ti biag ti kasta a tao?

2. NAPALALO TI PANAGAYAT NI JESUS ITI AMANA.

“Ay-ayatek ti Ama.”—Juan 14:31.

Nakasingsinged ni Jesus iti nailangitan nga Amana. Ti napalalo a panagayat ni Jesus iti Dios ti nangtignay kenkuana a mangipakaammo iti nagan, panggep, ken galad ti Amana. Babaen ti sasao, tigtignay, ken kababalinna, naan-anay nga imparangarang ni Jesus ti Amana. Isu nga idi kinuna ni Felipe ken Jesus: “Ipakitam kadakami ti Ama,” kinuna ni Jesus: “Ti nakakita kaniak nakitana met ti Ama.”—Juan 14:8, 9.

Kasta unay ti panagayat ni Jesus iti Amana ta situtulok a nagtulnog agingga ken patay. (Filipos 2:7, 8; 1 Juan 5:3) Ti napalalo a panagayat ni Jesus iti Dios ti namagbalin a makapnek ti biagna.

 3. AY-AYATEN NI JESUS DAGITI TATTAO.

“Awan asinoman nga addaan dakdakkel nga ayat ngem iti daytoy, a ti maysa isukona ti kararuana maigapu kadagiti gagayyemna.”—Juan 15:13.

Kas imperpekto a tattao, nakalkaldaang ti masakbayantayo. Kuna ti Biblia: “Babaen iti maysa a tao [ni Adan] simrek ti basol iti lubong ken ti ipapatay babaen iti basol, ket iti kasta ti ipapatay nagsaknap iti amin a tattao agsipud ta nagbasolda amin.” (Roma 5:12) Ditay maliklikan ti ipapatay a supapak ti basol.—Roma 6:23.

Makaparagsak ta siaayat a nangipaay ni Jehova iti solusion ti nakaay-ay-ay a kasasaad ti sangatauan. Impalubosna nga agsagaba ken matay ti perpekto ken awanan basol nga Anakna a ni Jesus tapno masubbot ti sangatauan manipud pannakaadipen iti basol ken ipapatay. Gapu iti panagayat ni Jesus iti Amana ken kadagiti tattao, sidadaan a nagtungpal ken intedna ti perpekto a natauan a biagna agpaay kadatayo. (Roma 5:6-8) Naaddaan iti makapnek a biag gapu iti di agimbubukodan nga ayatna. *

4. AMMO NI JESUS NGA ISU KET AY-AYATEN KEN INANAMONGAN NI AMANA.

“Daytoy ti Anakko, ti dungdungnguen, nga inanamongak.”—Mateo 3:17.

Dinakamat ni Jehova dagita a sasao manipud langit idi nabautisaran ni Jesus. Sipapanayag nga inyebkas ni Jehova ti panagayat ken anamongna iti Anakna a ni Jesus. Di pakasdaawan a kinunana: “Ay-ayatennak ti Ama”! (Juan 10:17) Gapu ta ammona nga ay-ayaten ken an-anamongan ni Amana, situtured nga inibturan ni Jesus ti ibubusor ken pammabalaw. Natimbeng ken natibker met ti pakinakemna uray idi mapapatay. (Juan 10:18) Sigurado a ti pannakarikna ni Jesus iti panagayat ken anamong ni Amana ti makagapu nga ad-adda a makapnek ti biagna.

Talaga a makapnek ti biag ni Jesus. Nalawag nga adu ti masursurotayo kenkuana tapno maaddaantayo iti makapnek a biag. Mausig iti sumaruno nga artikulo dagiti balakadna kadagiti pasurotna maipapan iti umiso a panagbiag.

^ par. 6 Jehova ti nagan ti Dios a naipakaammo iti Biblia.

^ par. 15 Tapno maammuam ti ad-adu pay maipapan iti mangsubbot a pateg ti ipapatay ni Jesus, kitaem ti kapitulo 5 iti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.