Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TI BIBLIA BALBALIWANNA TI BIAG

“Nasarakak Met Laengen ti Pudno a Wayawaya”

“Nasarakak Met Laengen ti Pudno a Wayawaya”
  • PANNAKAYANAKNA: 1981
  • NAKAYANAKANNA: UNITED STATES
  • PAKASARITAANNA: BAYANGGUDAW NGA ANAK

TI NAPALABASKO:

Naipasngayak iti natalna nga ili ti Moundsville a masarakan iti igid ti Ohio River iti makin-amianan a paset ti West Virginia, U.S.A. Nupay uppatkami laeng nga agkakabsat, naragsakkami a kanayon. Siak ti maikadua iti inauna ken maymaysa ti babai. Dagiti nagannakko ket nagaget, mapagpiaran, ken naayatda kadagiti sabsabali. Saankami a nabaknang ngem kanayon nga adda ti kasapulanmi. Kas Saksi ni Jehova, inkagumaan dagiti nagannakko nga impasagepsep kadakami dagiti prinsipio ti Biblia idi ubbingkami pay.

Ngem idi baritoakon, in-inuten a tinallikudak dagiti naisuro kaniak. Pinagduaduaak no talaga a napateg ken makagunggona ti panagbiag a maitunos kadagiti prinsipio ti Biblia. Inrasonko a pudpudno a naragsakak no aramidek ti kaykayatko. Di nagbayag, saanakon nga umat-atender kadagiti Nakristianuan a gimong. Tinuladdak met ti dua a kakabsatko. Inkagumaan dagiti nagannakko ti tumulong kadakami ngem dimi inkaskaso ida.

Saanko a nabigbig a ti pagarupko a wayawaya ti mangituggod kaniak iti nakaro a bisio. Naminsan, bayat ti panagawidko manipud eskuelaan, inikkannak ti sigarilio ti gayyemko ket innalak dayta. Sipud idin, rinugiak metten ti adu pay a dakes a bisio. Idi agangay, nagdroga, nagbartek, ken nagbalinen nga imoral ti panagbiagko. Iti simmaganad a tawtawen, nagusarak metten iti napigpigsa a droga agingga a naadiktoakon. Gapu ta naigamerakon, naglakoakon iti droga tapno masuportarak ti bisiok.

Nupay diak impangpangag ti konsiensiak, sidsidirennak latta a kanayon. Ngem impagarupko a naladawen ti amin. Masansan nga agmaymaysa ken malmaldaangak nupay ayuyangko dagiti party ken concert. Malaglagipko no dadduma ti kinasayaat ken kinaimbag dagiti nagannakko ken no apay a nagdakes metten ti panagbiagko.

 NO KASANO A BINALBALIWAN TI BIBLIA TI BIAGKO:

Nupay awanen ti namnamak a makapagbalbaliwak pay, saan a kasta ti panangmatmat ti sabsabali. Naminsan, inawisdak dagiti nagannakko nga umatender iti kombension distrito dagiti Saksi ni Jehova idi 2000. Napanak nupay napilitanak laeng. Nasdaawak met ta kimmuyog ti dua a naiwawa a kakabsatko.

Bayat ti kombension, nalagipko a daytoy met laeng a lugar ti nagbuyaak idi iti concert iti napalabas a tawen. Natukay ti riknak iti nakitak a dakkel a nakaidumaanna. Iti concert, agkaiwara dagiti basura ken napno ti lugar iti asuk ti sigarilio. Saan a mannakigayyem ti kaaduan a nagbuya iti concert ken makapaliday ti mensahe a linaon ti kanta. Ngem iti kombension, adda iti aglawlawko dagiti pudpudno a naragsak a tattao—a sibabara a nangabrasa kaniak, nupay nabayagen a didak nakitkita. Nadalus ti aglawlaw ken makaparegta dagiti naiparang a paset iti entablado. Nagpanunotak idi malagipko dagiti nagsayaat a kinapudno a linaon ti Biblia ken no apay a diak impangag dayta!—Isaias 48:17, 18.

“Nakatulong kaniak ti Biblia tapno maisardengko ti agusar ken aglako iti droga ken agbalin a nasayaat a tao”

Kalpasan ti kombension, inkeddengko ti agsubli iti kongregasion Kristiano. Kasta met ti inaramid ti dua a kakabsatko gapu ta natignayda kadagiti nakitada iti kombension. Kas resultana, dakami a tallo ket nagpayadal iti Biblia.

Talaga a natignayak iti kunaen ti Santiago 4:8: “Umadanikayo iti Dios, ket isu umadaninto kadakayo.” Nabigbigko a no kayatko ti umadani iti Dios, masapul a balbaliwak ti panagbiagko. Insardengko ngarud ti agsigarilio, agdroga, ken agbartek.—2 Corinto 7:1.

Insardengkon ti makikadua kadagiti gagayyemko ken nakigayyemakon kadagiti agdaydayaw ken Jehova. Dakkel ti naitulong ti panglakayen a nangyadal iti Biblia kaniak. Kanayon nga awagannak iti telepono ken dumagas iti balaymi tapno komustaennak. Agingga ita, isu ti maysa kadagiti kasingedan a gayyemko.

Iti primavera (spring) ti 2001, nagpabautisarak kas simbolo ti dedikasionko iti Dios. Kasta met ti inaramid ti dua a kakabsatko. Kasta unay ti ragsak dagiti nagannakko ken ti matalek nga adingko idi nagkaykaysa met laengen ti pamiliami iti panagserbi ken Jehova.

NO KASANO A NAGUNGGONAANAK:

Impagarupko idi nga istrikto unay dagiti prinsipio ti Biblia, ngem ita ibilangkon dayta a dakkel a proteksion. Nakatulong dayta kaniak tapno maisardengko ti agusar ken aglako iti droga ken agbalin a nasayaat a tao.

Maysa a pribilehio ti agbalin a kameng ti sangalubongan a panagkakabsat dagiti agdaydayaw ken Jehova. Pudno nga adda panagayatda iti maysa ken maysa ken nagkaykaysada nga agserserbi iti Dios. (Juan 13:34, 35) Dayta a panagkakabsat ti nagtaudan ti naisangsangayan a bendision—ni baketko nga Adrianne a dungdungnguek ken ipatpategko unay. Maragragsakankami nga agserbi iti Namarsua kadatayo.

Imbes nga itultuloyko ti agimbubukodan a biag, agbolboluntarioak itan kas maysa nga amin-tiempo a ministro, a mangisursuro kadagiti tattao no kasano a magunggonaanda manipud iti Sao ti Dios. Daytoy a trabaho ti nakariknaak iti aglaplapusanan a ragsak. Kombinsidoak a ti Biblia binalbaliwanna ti biagko. Nasarakak met laengen ti pudno a wayawaya.