Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Isuroyo Dagiti Annakyo

Matalek Latta ni Jotam Nupay Adda Problema ti Pamiliada

Matalek Latta ni Jotam Nupay Adda Problema ti Pamiliada

NARIGAT ti kasasaad ti anak no sumardeng nga agserbi ken Jehova a Dios dagiti nagannakna. Alaentayo a pagarigan ni Jotam. Ammuentayo dagiti problema a napasaran ti pamiliada idi ubing pay.

Ti ama ni Jotam a ni Ozias ti ari ti Juda. Ti amana ti kabilgan iti intero a pagilian. Naimbag nga ari ni Ozias iti adu a tawen, uray sakbay pay a naipasngay ni Jotam. Ngem idi agangay, idi ubing pay ni Jotam, nagbalin a natangsit ni Ozias ket linabsingna ti linteg ti Dios. Isu a dinusa ti Dios babaen ti sakit a kukutel. Ammom kadi no ania ti inaramid ni Jotam? *

Nagtultuloy a nagserbi ni Jotam ken Jehova. Nalabit tinulongan ti inana a ni Jerusa. Ngem marigatan latta ni Jotam nga agtalinaed a matalek ken Jehova idi simmardeng nga agserbi iti templo ni Ozias nga amana.

Kasanon no nagsardeng ni tatangmo wenno nanangmo nga agserbi ken Jehova? Mabalin a narigat dayta para kenka, saan kadi?— Saan met a dakes a panunotem a mapasamak dayta, kas ipakita ti insurat ni David iti Biblia.

Naimbag a tao ti ama ni David a ni Jesse. Nagserbi ken Jehova ken masiguradotayo nga ipatpateg ni David ti amana. Ngem naun-uneg ti panagayat ni David ken Jehova ngem ti panagayatna iti amana a ni Jesse. Ammuenta no apay.

 Ukagem ti Bibliam iti Salmo 27:10. Insurat ni David: “No kas pagarigan ti bukodko nga ama ken ti bukodko nga ina pinanawandak, ni met laeng Jehova pidutennakto.” Panunotem: Kuna ti Biblia a no agsardeng nga agserbi ken Jehova ti ama ni David a ni Jesse, wenno ti inana, agserbi latta ni David iti Dios.

Sika ngay? Itultuloymo kadi ti agserbi ken Jehova uray sumardeng ni tatangmo wenno nanangmo?— Nasayaat nga isaludsodmo dayta iti bagim. Mainaig ngamin dayta iti kapatgan a bilin iti Biblia a, “Masapul nga ayatem ni Jehova a Diosmo buyogen ti intero a pusom ken buyogen ti intero a kararuam ken buyogen ti intero a panunotmo.”

Daytoy a bilin kaipapananna nga agtalinaedtayo a matalek ken Jehova uray narigat nga aramiden. Panagkunam, asino ti mangayat nga agsardengtayo nga agserbi ken Jehova?— Ti kabusor ti Dios a ni Satanas a Diablo. Inawagan ni Jesus kas “agturay iti daytoy a lubong.” Dinakamat met ti Biblia nga isu “ti dios daytoy a sistema ti bambanag.” Rumbeng kadi nga agbutengtayo ken Satanas?

Saan. Laglagipentayo a nabilbileg ni Jehova ngem ni Satanas. Tulongannatayo ni Jehova no agtalektayo kenkuana. Basaem iti Bibliam no kasano a tinulongan ni Jehova ni David manipud iti nakabutbuteng a higante a ni Goliat. Tulongannaka met ni Jehova no agtalinaedka a matalek kenkuana.

^ par. 4 No adda kaduam nga ubing, ti uged ket palagip nga agsardengka ken paregtaem nga ibagana ti naawatanna.