Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Isuroyo Dagiti Annakyo

Naisagmak ni Gehazi Gapu iti Kinaagumna

Naisagmak ni Gehazi Gapu iti Kinaagumna

ADDA kadi banag a kayatmo a maala? * Kasta met ti adu a tattao. Agulbodka kadi tapno maalam ti kayatmo?— Saanmo koma nga aramiden dayta. Naagum ti kasta a tao. Ammuenta no kasano a naisagmak ti lalaki nga agnagan Gehazi gapu iti kinaagumna. Isu ket adipen ni Eliseo a propeta ti pudno a Dios a ni Jehova.

Nagbiag da Eliseo ken Gehazi agarup sangaribu a tawen sakbay a naipasngay ditoy daga ti anak ti Dios a ni Jesus. Inusar ni Jehova ni Eliseo a mangaramid kadagiti nakaskasdaaw a bambanag—dagiti milagro! Kas pagarigan, dakamaten ti Biblia ti maipapan iti agkukutel a natan-ok a lalaki iti buyot ti Siria. Ni Eliseo laeng ti makapaimbag kenkuana.

No usaren ti Dios ni Eliseo a mangpaimbag kadagiti tattao, saan nga agpabayad. Ammom kadi no apay?— Gapu ta ammo ni Eliseo a saan a nagtaud kenkuana dagita a milagro no di ket ken Jehova. Naragsakan ni Naaman idi naimbagan, isu a kayatna ti mangted iti sagut a balitok, pirak, ken napintas a kawes ken Eliseo. Saan nga inawat dayta ni Eliseo ngem kayat ni Gehazi dagita a sagut.

Idi nakapanawen ni Naaman, kinamat ni Gehazi a saan a nagpakada ken Eliseo. Idi naabutanna ni Naaman, ammom kadi no ania ti imbaga ni Gehazi?— ‘Imbaonnak ni Eliseo a mangibaga kenka nga adda dua a bisitana a simmangpet. Kayatna nga ikkam kano iti dua a kawes a pagsukatan tapno itedna kadagiti lallaki.’

 Ngem saan a pudno dayta! Inimbento laeng ni Gehazi ti estoria maipapan iti dua a bisita. Imbagana laeng dayta tapno maited kenkuana dagiti kawes nga ited koma ni Naaman ken Eliseo. Siempre, saan nga ammo dayta ni Naaman. Isu a maragsakan ni Naaman a mangted kadagiti sagut ken Gehazi. Ad-adu pay ti intedna ngem iti kidkiddawen ni Gehazi. Ammom kadi no ania ti simmaruno a napasamak?

Idi nakaawiden ni Gehazi, sinaludsodan ni Eliseo: ‘Naggapuam?’

‘Awan, saanak a pimmanaw,’ kinuna ni Gehazi. Ngem imbaga ni Jehova ken Eliseo ti inaramid ni Gehazi. Isu a kinuna ni Eliseo: ‘Tiempo aya ti panangawat iti pirak wenno panangawat iti kawkawes?’

Innala ni Gehazi ti kuarta ken dagiti kawes a saanna a kukua. Isu a nayakar ken Gehazi ti kukutel ni Naaman. Ania ti masursurotayo iti daytoy a pasamak?— Ditay agimbento iti estoria a saan a pudno.

Apay a nagimbento ni Gehazi iti estoria a saan met a pudno?— Gapu ta naagum ni Gehazi. Nagulbod tapno maalana ti saanna a kukua. Gapu iti dayta, nagkukutel iti intero a panagbiagna.

Malaksid iti kukutelna, nakarkaro pay ti napasamak ken Gehazi. Ammom kadi no ania dayta?— Napukawna ti ayat ken anamong ti Dios. Ditay koma ngarud agaramid iti aniaman a banag a pakapukawan ti ayat ken anamong ti Dios! Imbes ketdi, naasitayo ken naparaburtayo koma.

^ par. 3 No adda ubing a kaduayo nga agbasa, ti uged agpaay a palagip nga agsardengkayo biit ket paregtaenyo nga iyebkasna ti kapanunotanna.