Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Saludsod Dagiti Agbasbasa

Asino ti Nagtaudan ti “Bituen”?

Asino ti Nagtaudan ti “Bituen”?

▪ Nakakitaka kadin iti Belen wenno dagiti pannakayakto ti isasarungkar ti tallo nga ari, wenno masirib a lallaki, iti kappasngay a maladaga a ni Jesus bayat a nakaidda iti kulluong? Sigun iti dayta nga estoria, nagaramat kano ti Dios iti bituen a mangiturong kadakuada iti kuadra ti animal idiay Betlehem. Adu nga ubbing ti makaimemoria iti nagan dagiti tallo nga ari​—da Melchor, Gaspar, ken Baltazar. Ngem maitunos kadi dayta a popular nga estoria iti mismo a kunaen ti Biblia? Saan. Adda dagiti detalye a di umiso.

Umuna, siasino dagitoy a lallaki? Iti orihinal a Griego, saan nga ar-ari wenno masirib a lallaki ti awag ti Biblia kadakuada. Dagitoy ket mago, wenno astrologo, nga agipadpadles maibatay iti posision dagiti bituen. Awan ti ibaga ti Biblia a nagan wenno bilang dagitoy a bimmisita.

Maikadua, kaano a bimmisita dagidiay a lallaki? Saan nga idi maladaga ni Jesus a nakaidda iti kulluong. Kasano nga ammotayo dayta? Kuna ti mannurat ti Ebanghelio a ni Mateo: “Idi simrekda iti balay nakitada ti ubing agraman ni Maria nga inana.” (Mateo 2:11) Paliiwem ta awan idin ni Jesus iti maysa a kulluong no di ket kaduana dagiti nagannakna iti maysa a balay. Kasta met, mabalin a nagpaut iti sumagmamano a bulan ti panagdaliasat dagiti astrologo a taga Daya. Isu a saanen a kappasngay ni Jesus idi nabirokan dagitoy a lallaki.

Maikatlo, asino ti nagtaudan ti “bituen” a nangiturong kadagiti astrologo? Isursuro dagiti lider ti relihion a nagtaud iti Dios dayta a “bituen.” Pudno kadi dayta? Laglagipem a ti “bituen” dina inturong a dagus idiay Betlehem dagidiay nga astrologo. Imbes ketdi, inturongna nga umuna ida idiay Jerusalem, iti saklang ti naimon ken mammapatay nga Ari Herodes. Imbagada ti pannakayanak ni Jesus isu a natukay ti gurana iti ubing nga agbalinto nga “ari dagiti Judio.” (Mateo 2:2) Sisisikap nga imbaga ni Herodes nga agsublida ken ipadamagda ti eksakto nga ayan ti ubing, ta kayatna kano met a padayawan. Kalpasanna, ti “bituen” inturongna dagiti astrologo kada Jose ken Maria. Isu a gistay insagmak dagitoy nga astrologo ti biag ti ubing ngem naimbag laengen ta bimmallaet ti Dios. Nakapungtot iti kasta unay ni Herodes idi saan a nagsubli dagiti astrologo. Gapuna, imbilinna a mapapatay ti amin nga ubbing a lallaki nga agtawen iti dua ken agpababa, iti uneg ken iti aglawlaw ti Betlehem.​—Mateo 2:16.

Idi agangay, ni Jehova tinukoyna ni Jesus kas “Anakko, ti dungdungnguen, nga inanamongak.” (Mateo 3:17) Usigem daytoy: Dayta ngata a naayat ken nalinteg nga Ama pilienna kas mensaherona dagiti pagano nga astrologo, a mangan-annurot iti espiritismo nga iparparit ti Lintegna? (Deuteronomio 18:10) Agaramat ngata iti bituen a mangiturong kadakuada iti kapeggadan ken kabilgan a mammapatay iti dayta a lugar, sada ibaga ti mensahe a sigurado a mangtukay iti imon ken gura ni Herodes? Usaren met kadi ti Dios dayta a bituen ken dagita met laeng astrologo tapno maipakaammo ti ayan ti awanan gaway nga anakna?

Kas panangyilustrar: Ipapantayon a ti naimbag a komandante iti militar ibaonna ti kalaingan a soldadona iti maysa a napeggad a mision iti teritoria dagiti kabusor. Ipakaammona kadi kadagiti kabusor ti ayan dayta a soldado? Siempre saan! Kasta met, imbaon ni Jehova ti Anakna iti daytoy napeggad a lubong. Ipalgakna ngata ken dakes nga Ari Herodes ti ayan ti awanan pay gawayna nga Anakna? Sigurado a saan!

Asino ngarud ti nagtaudan ti “bituen,” wenno kasla bituen a banag? Asino koma pay ti ad-adda nga aginteres a makakita a matay ti ubing a ni Jesus, tapno saanna a maitungpal ti misionna ditoy daga? Asino ti agtarigagay a mangyaw-awan kadagiti tattao ken mangitandudo iti kinaulbod, kinaranggas, ken pammapatay? Impakaammo ni Jesus dayta kas “managulbod ken ti ama ti kinaulbod,” daydiay “mammapatay idi a nangrugi”​—ni Satanas a Diablo.​—Juan 8:44.