Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Agsursuroka iti Sao ti Dios

Apay nga Agpabautisar Dagiti Kristiano?

Apay nga Agpabautisar Dagiti Kristiano?

Idatag daytoy nga artikulo dagiti saludsod a nalabit nayimtuodmon. Ipakitana met ti pakabasaam kadagiti sungbat iti Bibliam. Maragsakan dagiti Saksi ni Jehova a mangilawlawag kenka kadagiti sungbat.

1. Ania ti kaipapanan ti Nakristianuan a bautismo?

Ti bautismo ket kiddaw iti Dios a maaddaan iti nasayaat a relasion kenkuana. Masapul ngarud a mabautisaran ti maysa a Kristiano, saan a bayat ti kinamaladaga, no di ket inton matarusannan ti maipapan iti Dios ken kabaelannan ti agbalin nga adalan ni Jesus. (Aramid 8:12; 1 Pedro 3:21) Agbalintayo nga adalan ni Jesus no adalentayo ti bambanag nga imbilinna sa aramidentayo dagita.​—Basaem ti Mateo 28:19, 20.

Idi kaaldawan dagiti apostol, adu ti dagus a nagtignay apaman a nasursuroda ti maipapan iti Dios ken ni Jesus. Kas pagarigan, idi naammuan ti maysa a lalaki a naluktan ti pannakaisalakan babaen ti ipapatay ni Jesus, dagus a nagbalin nga adalan. Ita, pinili ti adu a napasnek a tattao ti agbalin a pasurot ni Jesus.​—Basaem ti Aramid 8:26-31, 35-38.

2. Apay a nabautisaran ni Jesus?

Agarup 30 ti tawen ni Jesus idi intaneb ni Juan a Manangbautisar iti Karayan Jordan. Inrepresentar ti bautismo ni Jesus ti desisionna a mangaramid iti pagayatan ti Dios. (Hebreo 10:7) Ramanen daytoy ti panangisakripisiona iti biagna para iti basbasol ti sangatauan. Sakbay pay a bimmaba ni Jesus manipud langit tapno agbiag ditoy daga, kanayon nga inayatna ken nagtulnoganna ti Amana a ni Jehova.​—Basaem ti Marcos 1:9-11; Juan 8:29; 17:5.

  3. Apay a masapul a mabautisaran ti maysa a Kristiano?

Saan a kas ken Jesus, nayanaktayo a managbasol. Ngem gapu iti sakripisio nga ipapatay ni Jesus, naluktan ti dalan tapno maaddaantayo iti nasayaat a relasion iti Dios. (Roma 5:10, 12; 12:1, 2) Posible nga agbalintayo a kameng ti pamiliana. (2 Corinto 6:18) Kasano? Masapul nga idedikar ti maysa ti bagina ken Jehova babaen iti pribado a kararag, nga ikarina nga aramiden ti pagayatan ti Dios iti unos ti panagbiagna. Kalpasanna, mabalinnan nga ipakaammo iti publiko dayta a panagdedikarna babaen ti bautismo.​—Basaem ti Mateo 16:24; 1 Pedro 4:2.

4. Kasano a makapagsaganaka para iti bautismo?

Situtulok a tumulong dagiti Saksi ni Jehova iti asinoman a mayat nga umadani iti Dios. Tumibker ti ayatmo iti Dios ken ti pammatim kenkuana no makipagadalka iti Biblia ken umatenderka kadagiti Nakristianuan a gimong. Makatulong met dayta tapno mapatanormo dagiti nasayaat a kualidad ken kababalin. No patanorem ti ayat, pammati, ken dadduma pay a nadiosan a kualidad, matungpalmo ti karim nga agserbi ken Jehova iti agnanayon.​—Basaem ti Juan 17:3; Hebreo 10:24, 25.

Para iti kanayonan nga impormasion, kitaem ti kapitulo 18 daytoy a libro, Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.