Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Tulbek ti Naragsak a Pamilia

No Kuestionaran ti Tin-edyer nga Anakmo ti Pammatim

No Kuestionaran ti Tin-edyer nga Anakmo ti Pammatim

Bayat nga agmatmataengan dagiti agtutubo, adu kadakuada ti sumurot iti relihion dagiti nagannakda. (2 Timoteo 3:14) Ngem saan a kasta ti desision ti dadduma. Ania ti mabalinmo nga aramiden no ti tin-edyer nga anakmo kuestionaranna ti pammatim? Ilawlawag daytoy nga artikulo no kasano a tamingen dagiti Saksi ni Jehova daytoy a banag.

“Diak kayaten a suroten ti relihion dagiti nagannakko.”​—Cora, 18. *

KOMBINSIDOKA a pudno ti isursuro ti relihionmo maipapan iti Dios. Patiem nga itantandudo ti Biblia ti kasayaatan a wagas ti panagbiag. Gagangay ngarud nga ikagumaam nga iyukuok iti anakmo dagiti naimbag a pannursuro. (Deuteronomio 6:6, 7) Ngem kasanon no saanen nga interesado ti dumakdakkel nga anakmo kadagiti naespirituan a bambanag? Ania ti aramidem no kuestionaran ti anakmo ti relihion nga awatenna met idi ubing pay?​—Galacia 5:7.

No kasta ti mapaspasamak, saanmo koma nga ipapan a napaayka kas Kristiano a nagannak. Mabalin nga adda dagiti makagapu. Ngem laglagipem daytoy: Mabalin a pilien wenno tallikudan ti anakmo ti relihionmo depende iti wagas a panangtamingmo iti reaksionna. No pagungtam ti tin-edyer nga anakmo maipapan iti dayta a banag, kas la kinaritmo iti laban a nalabit pakaabakam.​—Colosas 3:21.

Nasaysayaat nga amang nga ipangag ti balakad ni apostol Pablo. “Ngem ti adipen ti Apo saan a kasapulan a makiapa,” insuratna, “no di ket kasapulan nga agbalin a naalumamay kadagiti isuamin, kualipikado a mangisuro, nga agtultuloy a medmedanna ti bagina.” (2 Timoteo 2:24) Kasanom a maipakita a ‘kualipikadoka a mangisuro’ no pagduaduaan ti anakmo ti relihionmo?

Ammuem ti Parikutna

Umuna, ammuem no apay a kasta ti kapanunotan ti anakmo. Kas pagarigan:

  • Malmalday kadi ken ipagarupna a kasla awan ti gayyemna iti uneg ti kongregasion Kristiano? “Nakigayyemak kadagiti kaeskuelaak gapu ta kayatko ti maaddaan iti gagayyem, ngem dayta ti nanglapped iti irarang-ayko iti naespirituan iti adu a tawen. Napukaw ti interesko  iti naespirituan a bambanag gapu ta naibarkadaak, ket pagbabbabawyak dayta.”​—Lenore, 19.

  • Kurang kadi ti kompiansana iti bagina isu a marigatan a mangibaga iti patpatienna iti sabsabali? “Idi ages-eskuelaak pay, mabainak a mangibaga iti patpatiek kadagiti kaeskuelaak. Maamakak amangan no awagandak iti ‘santo’ wenno ‘pastor.’ No adda naidumduma iti klase, ad-adaywan dayta ti dadduma. Diak kayat a kasta ti mapasarak.”​—Ramón, 23.

  • Marigatan kadi a sumurot kadagiti pagannurotan iti Nakristianuan a panagbiag? “Para kaniak, ti kari ti Biblia a biag nga agnanayon ket kasla adda iti kangatuan a tukad ti nakataytayag nga agdan. Maamakak iti dayta ket saanak pay a nakasagpat iti umuna a tukad. Gapuna, napanunotko a tallikudan ti pammatik.”​—Renee, 16.

Katungtongmo

Ania ngata ti pampanunoten ti tin-edyer nga anakmo? Ti panangdamagmo iti dayta ti kasayaatan a pamay-an tapno maammuam ti pampanunotenna. Ngem agannadka di la ket ta agsupiatkayo. Nasayaat no surotem ti balakad ti Santiago 1:19: “Masapul a nasiglat no iti panagdengngeg, nainayad no iti panagsao, nabannayat no iti panagpungtot.” Agan-anuska. Ikagumaam ti maaddaan iti “mabayag a panagitured ken arte ti panangisuro,” no kasano a kasta ti aramidem iti sabali a tattao.​—2 Timoteo 4:2.

Kas pagarigan, no di kayat ti agtutubo nga anakmo ti umatender kadagiti Nakristianuan a gimong, siaanus nga ammuen no apay. Kitaem ti maysa nga eksena a ti nagannak saanna a nadanon ti puso ti anakna.

Anak: Diak kayaten ti makigimong.

Ama: [makapungtot] Ania ti kayatmo a sawen?

Anak: Makauma ti makigimong!

Ama: Ania, kaumamon ti Dios? Ne, madi daytan! Masapul a makigimongka agingga nga addaka iti podermi​—kayatmo man wenno saan!

Kalikaguman ti Dios kadagiti nagannak nga isuroda ti nadiosan a bambanag kadagiti annakda, ken agtulnog dagiti annak kadagiti nagannakda. (Efeso 6:1) Nupay kasta, saanmo a kayat a sumursurot lattan kenka ti anakmo ken mapilpilitan nga umatender kadagiti Nakristianuan a gimong. No mabalin, kayatmo nga agatender kadagiti gimong ta mabigbigna a napateg dagita ken gapu ta ay-ayatenna ni Jehova.

Ad-adda a maaramidam dayta no matarusam dagiti makagapu iti kasta a tignayna. Usigem daytoy a nasaysayaat a pannakitungtong ti ama iti anakna.

Anak: Diak kayaten ti makigimong.

Ama: [naalumamay] Apay kadi anakko?

Anak: Makauma ti makigimong!

Ama: Agpayso a mabalin a makauma ti agtugtugaw iti maysa wenno dua nga oras. Ngem ania a talaga ti makauma kenka?

Anak: Diak ammo. Kasla kayatko ti mapan iti sabali a lugar.

Ama: Kasta kadi met ti kayat dagiti gagayyemmo?

Anak: Dayta a talaga ti problemak! Immakar met ngaminen ti gayyemko isu a kasla awanen ti pakisaritaak. Kasla maipupueraak ta siak la ti awan kasarsaritana!

 Gapu ta nagutugot ti ama nga agsao ti anakna, naammuanna a malidliday gayam ti anakna. Natignayna pay nga agtalek kenkuana, isu a nawayanto manen ti anakna a mangibaga iti aniaman a pakaseknanna.​—Kitaem ti kahon a napauluan iti “ Agan-anuska!”

Inton agangay, mabigbig ti adu nga agtutubo a no risutenda ti parikut a manglaplapped iti naespirituan nga irarang-ayda, tumanor ti kompiansada iti bagida ken iti pammatida. Kas pagarigan, ti agtutubo a ni Ramón, a nadakamat itay, ket mabain a mangibaga a maysa a Kristiano idiay eskuelaanda. Nabigbigna idi agangay a saan met gayam a nakababain no maammuan ti dadduma ti relihionna​—uray no agresulta iti pananguyawda kenkuana. Kuna ni Ramón:

“Naminsan, adda nangsutil kaniak idiay eskuelaan gapu iti relihionko. Talaga a nagdanagak ta nangngeg dayta dagiti kaklasek. Idi kuan, napanunotko nga iturong kenkuana ti saritaan ket dinamagko no ania dagiti patpatienna. Nasdaawak ta ad-adda met ti danagna ngem siak! Isu a nabigbigko nga adu nga agtutubo ti saan a makailawlawag kadagiti sursuro ti relihionda. Ngem kabaelak nga ilawlawag dagiti patpatiek. Wen, no relihion ti pagsasaritaan, dagiti kaklasek ti rumbeng a mabain​—saan a siak!”

PADASEM DAYTOY: Damagem iti anakmo no ania ti makunana iti panagbalin a Kristiano. Ania dagiti maibagana a pagimbagan dayta? Ania dagiti parikut a tumaud? Ad-adu kadi ti pagimbaganna ngem ti tumaud a parikut? No wen, ipailawlawagmo no ania dagita. (Marcos 10:29, 30) Kiddawem nga isuratna ti pampanunotenna iti maysa a papel. Bingayenna dayta iti dua a kolum. Ikabilna iti kannigid a kolum dagiti tumaud a parikut sa ikabilna met iti makannawan dagiti pagimbagan. Mabalin a makatulong daytoy kenkuana a mangilasin iti problemana ken makapanunot iti solusion.

Ti Abilidad ti Anakmo nga Agpanunot

Sigun kadagiti nagannak ken dagiti eksperto, dakkel ti nagdumaan ti wagas a panagpanunot dagiti ubbing ken dagiti tin-edyer. (1 Corinto 13:11) Gagangay a nalaka a mamati dagiti ubbing ngem managpanunot dagiti tin-edyer. Kas pagarigan, mabalin a patien ti ubing a pinarsua ti Dios ti amin a banag. (Genesis 1:1) Ngem, mabalin a pakaseknan ti tin-edyer dagiti saludsod a kas iti: ‘Kasano nga ammok nga adda Dios? Apay a ti naayat a Dios impalubosna ti kinadakes? Kasano koma nga addan ti Dios sipud idi damo?​—Salmo 90:2.

 Amangan no panunotem a pagilasinan dayta iti kumapkapuy nga espiritualidad ti anakmo. Ngem kinapudnona, rumangrang-ay ketdi ti espiritualidadna. Napateg ngamin ti panagsaludsod tapno rumang-ay ti espiritualidad ti maysa a Kristiano.​—Aramid 17:2, 3.

Ipakita met dayta a rugrugian ti agtutubo nga anakmo nga usaren ti abilidadna nga agpanunot. (Proverbio 3:21, 22) Gapu itoy, matarusanna ti “kaakaba ken kaatiddog ken kangato ken kauneg” ti Nakristianuan a pammati, a naiduma iti panagpanunotna idi ubing pay. (Efeso 3:18) Itan ti tiempo a tulongam ti tin-edyer nga anakmo a mangikalintegan kadagiti patpatienna tapno nabilbileg ti pammatina.​—Proverbio 14:15; Aramid 17:11.

PADASEM DAYTOY: Subliam dagiti punto a saanyo unay a detalyado nga inusig idi ubing pay. Kas pagarigan, ibagam a pagpanunotanna dagiti saludsod a kas iti: ‘Apay a kombinsidoak nga adda Dios? Ania ti pammaneknekko a maseknan kaniak ti Dios? Apay a patiek a kanayon a pagimbagan ti panagtulnog kadagiti linteg ti Dios?’ Saanmo koma nga ipapilit dagiti panangmatmatmo. Imbes ketdi, tulongam nga agbalin a kombinsido kadagiti patpatienna. Iti kasta, ad-adda a masalimetmetanna ti pammatina.

“Nakaguyugoyam a Patien”

Dakamaten ti Biblia ti maysa nga agtutubo nga agnagan Timoteo a naammuanna ti nasantuan a sursurat “manipud kinamaladaga[na].” Ngem kaskasdi nga indagadag ni apostol Pablo ken Timoteo: “Agtultuloyka iti bambanag a nasursurom ken nakaguyugoyam a patien.” (2 Timoteo 3:14, 15) Kas ken Timoteo, mabalin a naisurom iti agtutubo nga anakmo dagiti pagalagadan ti Biblia sipud kinaubingna. Ngem masapul nga allukoyem itan nga agbalin a kombinsido nga umiso dagita.

Kuna ti libro a Dagiti Saludsod nga Iyimtuod ti Agtutubo​—Dagiti Sungbat nga Epektibo, Tomo 1: “Bayat nga adda pay laeng ti anakmo iti poderyo, adda kalintegam a mangibaga a surotenna ti naespirituan a rutina ti pamiliayo. Ngem ti talaga a panggepmo ket itukitmo iti puso ti anakmo ti panagayat iti Dios​—saan a basta sumursurot lattan kadagiti patpatiem.” Babaen ti pananglaglagipmo iti dayta, matulongam ti anakmo nga agbalin a “natibker iti pammati” ken agtultuloy a mangsalimetmet iti dayta. *​—1 Pedro 5:9.

^ par. 4 Nabaliwan dagiti nagan iti daytoy nga artikulo.

^ par. 40 Para iti kanayonan nga impormasion, kitaem ti Pagwanawanan a Mayo 1, 2009, panid 10-12, ken Dagiti Saludsod nga Iyimtuod ti Agtutubo​—Dagiti Sungbat nga Epektibo, Tomo 1, panid 315-318.

ISALUDSODMO ITI BAGIM . . .

  • Ania ti reaksionko no pagduaduaan ti anakko ti pammatik?

  • Kasano a maaramatko dagiti punto iti daytoy nga artikulo tapno maatur ti reaksionko?