Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ti Biblia Balbaliwanna ti Biag

Ti Biblia Balbaliwanna ti Biag

 Ti Biblia Balbaliwanna ti Biag

KASANO a naaddaan iti makagunggona a biag ti maysa a babai a nasaem ti kapadasanna idi ubing? Ania ti nakatignayan ti maysa a rebelde iti autoridad tapno agbalin a natalna a ministro? Maammuam dagiti sungbat no basaem dagiti sumaganad a salaysay.

“Kayatko a Marikna ti Ayat ken Dungngo.”​—INNA LEZHNINA

PANNAKAYANAKNA: 1981

NAKAYANAKANNA: RUSSIA

PAKASARITAANNA: NASAEM A PANAGUBING

TI NAPALABASKO: Tuleng dagiti nagannakko ket nayanakak met a tuleng. Naragsak ti umuna nga innem a tawen ti biagko. Ngem nagbalbaliw dayta idi nagdiborsio dagiti nagannakko. Ammok ti kayat a sawen ti diborsio uray ubingak pay, isu a nasaem dayta kaniak. Innala ni Tatang ni manongko ket nagnaedda idiay Troitsk. Innalanak met ni Nanang ket napankami idiay Chelyabinsk. Idi agangay, nakiasawa manen ni Nanang. Ngem mammartek ti nakiasawaanna, ket masansan a kabkabilennakami nga agina.

Idi 1993, nalmes ti dungdungnguek a manong. Napalalo ti ladingitmi iti dayta a pasamak. Rinugian ni Nanang ti aginum, ket duada metten a mangmaltrato kaniak. Nagbirokak iti nasaysayaat a biag ta kayatko a marikna ti ayat ken dungngo. Sinukisokko ti nadumaduma a relihion ta kayatko ti maliwliwa, ngem saanak a pulos a naliwliwa.

KASANO A BINALBALIWAN TI BIBLIA TI BIAGKO: Idi agtawenak iti 13, adda kaklasek a Saksi ni Jehova a nangisalaysay kaniak kadagiti estoria ti Biblia. Magusgustuak dagiti naammuak a karakter ti Biblia a kas kada Noe ken Job, a saan a timmalikud iti Dios iti laksid ti narigat a kasasaad. Idi agangay, nagpayadalak iti Biblia kadagiti Saksi ken tinabunoak dagiti gimongda.

Naammuak ti adu a kinapudno gapu iti panagadalko iti Biblia. Natukay ti riknak a makaammo nga adda gayam nagan ti Dios. (Salmo 83:18) Nasdaawak a makakita iti eksakto a pannakatungpal dagiti pasamak nga impadto ti Biblia a mapasarantayo kadagiti “maudi nga aldaw.” (2 Timoteo 3:1-5) Naragsakanak a makaammo nga agungarto dagiti natay. Agasem, makitakto manen ni manongko!​—Juan 5:28, 29.

Nupay kasta, saan a naragsakan ni Nanang ken ti agsiuman kaniak iti pannakipagadalko  kadagiti Saksi ni Jehova. Pilpilitendak a mangisardeng iti panagadalko iti Biblia. Ngem ipatpategko ti maad-adalko, ket diak simmardeng.

Saan a nalaka nga ibturan ti ibubusor ti pamiliak. Dimteng ti sabali pay a naladingit a pasamak idi nalmes ti adingko a lalaki, a kumuykuyog kaniak a mapan makagimong kadagiti Saksi ni Jehova. Saandak a pulos binaybay-an dagiti Saksi. Nariknak kadakuada ti ayat ken dungngo a nabayagen nga il-iliwek. Ammok a daytoyen ti pudno a relihion. Nabautisaranak kas Saksi ni Jehova idi 1996.

NO KASANO A NAGUNGGONAANAK: Innem a tawen itan a kaduak ti nakasaysayaat nga asawak a ni Dmitry. Agserserbikami iti sanga nga opisina dagiti Saksi ni Jehova iti St. Petersburg. Idi agangay, saanen a busbusoren dagiti nagannakko ti pammatik.

Agyamanak ta naam-ammok ni Jehova! Nagbalin a makagunggona ti biagko gapu iti panagserbik kenkuana.

“Maburiboranak iti Adu a Saludsodko Maipapan iti Biag.”​—RAUDEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

PANNAKAYANAKNA: 1959

NAKAYANAKANNA: CUBA

PAKASARITAANNA: DATI A REBELDE ITI AUTORIDAD

TI NAPALABASKO: Nayanakak idiay Havana, Cuba. Napanglaw ti lugarmi ken gagangay nga adda dagiti aglalaban iti kalsada. Bayat ti idadakkelko, naginteresak iti judo ken dadduma pay a kita ti pannakilaban.

Nalaingak nga estudiante isu a ginutugotdak dagiti nagannakko nga agadal iti unibersidad. Idi addaak iti kolehio, nariknak a kasapulan a mabalbaliwan ti napolitikaan  a sistema ti pagiliak. Inkeddengko ti bumusor iti autoridad. Kaduak ti kaklasek a nangkabkabil iti maysa a polis ta kayatmi nga agawen ti paltogna. Nagbanag dayta iti nakaro a pannakadangran ti ulona. Naibaludkami ken nasentensiaankami a ma-firing squad. Agtawenak laeng iti 20 ngem agpatinggan ti biagko!

Prakpraktisek iti seldak no anianto ti reaksionko iti sanguanan dagiti mangpaltog kaniak. Diak kayat nga ipakita a mabutengak. Kabayatanna, maburiboranak iti adu a saludsodko, kas iti: ‘Apay a nakaro ti kinaawan hustisia ditoy lubong? Kastoy la kadin ti biag?’

NO KASANO A BINALBALIWAN TI BIBLIA TI BIAGKO: Nabaliwan idi agangay ti sentensiami iti 30 a tawen a pannakaibalud. Iti daydi a gundaway a naam-ammok dagiti Saksi ni Jehova, a naibalud gapu iti narelihiosuan a pammatida. Nagustuak ti kinaturedda ken ti natalna a kababalinda. Nupay saan a nainkalintegan ti pannakaibaludda, saanda a marurod ken saan met a nasakit ti nakemda.

Insuro kaniak dagiti Saksi nga adda panggep ti Dios para iti sangatauan. Impakitada kaniak iti Biblia a pagbalinento ti Dios a paraiso ti dagatayo ket awanton ti krimen ken di kinahustisia. Insuroda a mapnonto ti daga iti naimbag a tattao, nga addaan iti gundaway nga agbiag nga agnanayon iti perpekto a kasasaad.​—Salmo 37:29.

Nagustuak ti maad-adalko kadagiti Saksi ngem marigatanak nga agbalin a kalmado ken natalna a kas kadakuada. Impagarupko nga imposible nga agbalinak a neutral iti politika wenno saan nga agibales. Isu nga inkeddengko a basaen ti intero a Biblia. Idi naungpotkon, nabigbigko a dagiti laeng Saksi ni Jehova ti mangtultulad kadagiti nagkauna a Kristiano.

Gapu iti panagadalko iti Biblia, ammok nga adda dagiti kasapulan a balbaliwak iti biagko. Kas pagarigan, masapul a balbaliwak ti narugit a panagsasaok, isardengko ti panagsigariliok, ken diakon makinamin iti politika. Saan a kas lakana a mabalbaliwak dagitoy ngem nagballigiak met laeng idi agangay gapu iti tulong ni Jehova.

Maysa kadagiti karigatan a binaliwak isu ti panangkontrolko iti pungtotko. Ikarkararagko pay laeng agingga ita ti panagteppel. Dakkel ti naitulong kaniak dagiti bersikulo ti Biblia a kas iti Proverbio 16:32, nga agkuna: “Daydiay nabannayat nga agunget nasaysayaat ngem iti nabileg a lalaki, ken daydiay mangmedmed iti espirituna ngem iti daydiay mangkautibo iti maysa a siudad.”

Idi 1991, nabautisaranak kas Saksi ni Jehova, iti sanga-dram a danum iti pagbaludan. Iti simmaganad a tawen, nawayawayaanak agraman ti sumagmamano a balud ket naibaonkami idiay Espania. Idi dimtengak idiay, dagus a tinabunuak dagiti gimong dagiti Saksi ni Jehova. Inabrasadak dagiti Saksi sadiay a kas man la kaduadakon iti adun a tawen, ket tinulongandak a mangabaruanan.

NO KASANO A NAGUNGGONAANAK: Naragsakak itan, ket agserserbiak iti Dios a kaduak ni baketko ken ti dua a balasangmi. Us-usarek ti kaaduan a panawenko iti panangtulong iti dadduma a mangadal iti Biblia. Adda dagiti kanito a malaglagipko idi agtutuboak pay a nasentensiaan a matay, ket agyamanak ta naikkanak iti gundaway nga agbalbaliw. Saanak laeng a sibibiag no di ket addaanak pay itan iti namnama. Segseggaak ti iyaay ti naikari a Paraiso​—inton agari ti kinahustisia ken “awanton ni patay.”​—Apocalipsis 21:3, 4.

[Blurb iti panid 19]

“Natukay ti riknak a makaammo nga adda gayam nagan ti Dios”

[Ladawan iti panid 20]

Maragsakankami ken lakayko a mangiranranud iti kinapudno kadagiti tuleng babaen iti sign-language