Mapan iti linaonna

 Isuroyo Dagiti Annakyo

Ti Kaanakan ni Pablo—Inispalna ti Ulitegna

Ti Kaanakan ni Pablo—Inispalna ti Ulitegna

AMMOM kadi nga adda pasurot ni Jesus a kabagian ni apostol Pablo? *— Ti kabsatna a babai ken ti kaanakanna. Dayta a kaanakanna ti nangispal kenkuana! Ditay ammo ti naganna wenno ti nagan ni nanangna ngem ammotayo ti inaramidna. Kayatmo kadi a maammuan no ania dayta?—

Kasangsangpet laeng ni Pablo idiay Jerusalem manipud iti maikatlo a panagmisionerona. Nalabit tawen 56 K.P. idi. Naaresto ni Pablo ket masapul a mabista. Ngem saan a kayat dagiti kabusorna nga isu ket mabista. Imbes ketdi, kayatda a mapapatay! Gapuna, inggakatda ti panangtambang kenkuana ti agarup 40 a lallaki tapno patayenda.

Ngem naammuan ti kaanakan ni Pablo dayta a plano. Ammom kadi no ania ti inaramidna?—Napanna impulong ken Pablo. Dagus nga imbaga ni Pablo iti maysa nga opisial ti buyot: “Ipanmo daytoy nga agtutubo a lalaki iti komandante ti militar, ta adda ipadamagna.” Ti opisial impanna daytoy iti komandante a ni Claudio Lisias ket imbagana nga adda napateg nga idanon kenkuana ti agtutubo. Idi kinasarita daytoy ni Claudio, imbagana ti amin maipapan iti plano.

Pinakdaaran ni Claudio ti kaanakan ni Pablo: “Dika isarsarita iti asinoman a linawlawagam kaniak dagitoy a banag.” Kalpasanna, pinaayabanna ti dua nga opisial ti buyot ket imbilinna nga ummongenda ti 200 a soldado, 70 a kumakabalio, ken 200 a pumipika tapno agturongda idiay Cesarea. Iti alas nuebe dayta a rabii, dagiti 470 a lallaki sitatalged nga impanda ni Pablo idiay Cesarea iti saklang ti Romano a gobernador a ni Felix. Iti suratna ken Felix, imbutaktak ni Claudio ti plano dagiti Judio a mangpapatay ken Pablo.

Gapuna, napilitan dagiti Judio a sumango ken Pablo iti pangukoman idiay Cesarea tapno idatagda dagiti pammabasolda. Ngem dida napaneknekan nga adda naaramidan ni Pablo a basol. Kaskasdi, di nainkalitegan a naibalud ni Pablo iti dua a tawen. Gapuna, nagapelar a mabista idiay Roma isu a naipan sadiay.—Aramid 23:16–24:27; 25:8-12.

 Ania ti masursurotayo iti salaysay maipapan iti kaanakan ni Pablo?— Kasapulan ti tured a mangibaga iti umiso ket no aramidentayo dayta, makaispaltayo ti biag. Nupay ammo ni Jesus nga isu ket ‘ikagkagumaan a papatayen’ dagiti bumusbusor kenkuana, intultuloyna nga impakaammo kadagiti tattao ti maipapan iti Pagarian ti Dios. Imbaga ni Jesus a kasta met laeng ti aramidentayo. Agtungpaltayo ngata? Maaramidtayo dayta no addaantayo iti tured a kas iti kaanakan ni Pablo.—Juan 7:1; 15:13; Mateo 24:14; 28:18-20.

Indagadag ni Pablo iti agtutubo a gayyemna a ni Timoteo: “Itultuloymo nga asikasuen ti bagim ken ti isursurom. Agtalinaedka kadagitoy a banag, ta babaen ti panangaramidmo iti daytoy maisalakanmonto agpadpada ti bagim ken dagidiay agimdeng kenka.” (1 Timoteo 4:16) Awan duadua nga inyaplikar ti kaanakan ni Pablo dayta a pammaregta ti ulitegna. Iyaplikarmo met kadi dayta?

^ par. 3 No adda ubing a kaduayo nga agbasa, ti uged ket pammalagip nga agsardengkayo biit ken paregtaenyo nga iyebkasna ti kapanunotanna.