Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

‘Ay-ayatem Kadi ti Kaarrubam a kas iti Bagim’?

‘Ay-ayatem Kadi ti Kaarrubam a kas iti Bagim’?

“Masapul nga ayatem ti kaarrubam a kas iti bagim.”—MAT. 22:39, Ti Nasantuan a Kasuratan.

KANTA: 73, 36

1, 2. Kasano nga ipakita ti Kasuratan ti kinapateg ti ayat?

AYAT ti kangrunaan a galad ni Jehova a Dios. (1 Juan 4:16) Ni Jesus ti kaunaan a pinarsuana, a kaduana idiay langit iti binilbilion a tawen. Gapuna, nasursuro ni Jesus ti naayat a daldalan ti Dios. (Col. 1:15) Iti intero a panagbiagna, agraman ti panagbiagna ditoy daga, impakita ni Jesus a naan-anay a maawatanna a nakaay-ayat a Dios ni Jehova, ket tinuladna dayta nga ayat. Makapagtalektayo ngarud nga agnanayon a naayat ti panangituray ni Jehova ken ni Jesus.

2 Idi napagsaludsodan ni Jesus no ania ti kadakkelan a bilin iti Linteg, kinunana: “‘Masapul nga ayatem ni Jehova a Diosmo iti amin a pusom ken iti amin a kararuam ken iti amin a panunotmo.’ Daytoy ti kadakkelan ken umuna a bilin. Ti maikadua, nga umasping iti dayta, isu daytoy, ‘Masapul nga ayatem ti kaarrubam a kas iti bagim.’”—Mat. 22:37-39, Ti Nasantuan a Kasuratan.

3. Asino ti ‘kaarrubatayo’?

3 Imbaga ni Jesus a ti panagayat iti kaarruba ket sumaruno iti panagayat ken Jehova. Ipakita daytoy a nagpateg nga ipakitatayo ti ayat iti amin a pannakirelasiontayo. Ngem siasino ti  ‘kaarrubatayo’? No naasawaantayo, ti kaasitgan a kaarrubatayo ket ti asawatayo. Asideg met kadatayo dagiti amin a kakabsat iti kongregasion, dagiti padatayo nga agdaydayaw iti pudno a Dios. Kasta met dagiti tattao a masarakantayo iti ministerio. Kasano a maipakita dagiti agdaydayaw ken Jehova ken dagiti mangsursurot iti pannursuro ti Anakna ti panagayat iti kaarruba?

AYATEM TI ASAWAM

4. Apay a mabalin a naballigi ti panagasawa uray imperpektotayo?

4 Inaramid ni Jehova ti kaunaan nga agassawa babaen iti panangparsuana kada Adan ken Eva, kalpasanna, pinagtiponna ida. Pinanggepna nga agbalin a naragsak ken agnanayon ti panagasawada ken punnuenda ti daga kadagiti agbalin nga annakda. (Gen. 1:27, 28) Ngem gapu iti panagrebeldeda iti panangituray ni Jehova, nadadael ti panagasawada, ken nangyeg iti basol ken ipapatay iti amin a tao. (Roma 5:12) Nupay kasta, isuronatayo ti Kasuratan no kasano nga agbalin a naballigi ti panagasawatayo. Naglaon ti Biblia iti kasayaatan a balakad maipapan iti panagasawa gapu ta naggapu dayta ken Jehova, ti Namunganay iti panagasawa.—Basaen ti 2 Timoteo 3:16, 17.

5. Kasano kapateg ti ayat iti panagasawa?

5 Ipakita ti Sao ti Dios a ti ayat—nabara a personal a singgalut wenno napalalo a panangipateg—ket napateg tapno matagiragsak dagiti tattao ti pannakirelasion. Pudno unay dayta iti panagasawa. Iti surat ni apostol Pablo iti kongregasion ti Corinto, kinunana: “Ti ayat mabayag-panagituredna ken manangngaasi. Ti ayat saan a managimon, saan nga agpangas, saan nga agtangsit, saan a naalas ti panagtigtignayna, saanna a sapulen dagiti bukodna a pagimbagan, saan a magargari nga agpungtot. Saanna nga ing-ingpen ti pannakadangran. Saanna a pagrag-oan ti kinakillo, no di ket makipagrag-o iti kinapudno. Anusanna ti amin a bambanag, patienna ti amin a bambanag, inanamaenna ti amin a bambanag, ibturanna ti amin a bambanag. Ti ayat saan a pulos aggibus.” (1 Cor. 13:4-8) No utoben ken iyaplikartayo dagitoy a naipaltiing a sasao, sigurado a manayonan ti ragsak ti panagasawatayo.

Ipakita ti Biblia no kasano ti maaddaan iti naballigi a panagasawa (Kitaen ti parapo 6, 7)

6, 7. (a) Ania ti kuna ti Biblia maipapan iti kinaulo? (b) Kasano a tratuen ti Kristiano nga asawa a lalaki ni baketna?

6 Gapu iti urnos ti Dios mainaig iti kinaulo, nakapatpateg ti ayat. Inlawlawag ni Pablo: “Kayatko a maammuanyo a ti ulo ti tunggal lalaki isu ti Kristo; ket ti ulo ti babai isu ti lalaki;  ket ti ulo ti Kristo isu ti Dios.” (1 Cor. 11:3) Ngem saan a mausar ti kinaulo tapno agbalin a diktador. Kas pagarigan, us-usaren ni Jehova ti kinaulona ken ni Kristo babaen iti nadungngo ken saan a managimbubukodan a pamay-an. Kas resultana, apresiaren ni Jesus ti naayat a kinaulo ti Dios ta kinunana: “Ay-ayatek ti Ama.” (Juan 14:31) Saan koma a kasta ti marikna ni Jesus no nagubsang ti pannakilangen ni Jehova iti dungdunguenna nga Anak.

7 Nupay ti asawa a lalaki ti ulo ti asawa a babai, ibaga ti Biblia kadagiti assawa a lallaki nga ‘itudinganda ti asawada iti dayaw.’ (1 Ped. 3:7) Ti maysa a pamay-an a maipakita dagiti assawa a lallaki ti dayaw kadagiti assawada ket ti panangikabilangan iti kasapulan dagiti assawada. Kasta met ti panangipalubos kadakuada nga agpili nga umuna mainaig iti dadduma a banag. Kuna ti Sao ti Dios: “Assawa a lallaki, itultuloyyo nga ayaten dagiti assawayo, no kasano a ti Kristo inayatna met ti kongregasion ken inyawatna ti bagina a maipaay iti dayta.” (Efe. 5:25) Wen, uray la impaay ni Jesus ti biagna para kadagiti pasurotna. No tuladen ti asawa a lalaki ti naayat a panangusar ni Jesus iti kinaulona, nalaklaka a maipakita ti asawa a babai ti ayat, respeto, ken panagpasakup ken lakayna.—Basaen ti Tito 2:3-5.

AYATEM DAGITI KAPAMMATIAM

8. Kasano koma a matmatan dagiti agdaydayaw ken Jehova dagiti padada a Kristiano?

8 Iti intero a lubong, minilion dagiti agdaydayaw ken Jehova ken mangsaksaksi iti nagan ken panggepna. Kasano koma a matmatan ti maysa nga agdaydayaw ken Jehova dagiti padana a Saksi? Kuna ti Sao ti Dios: “Aramidentayo koma ti naimbag kadagiti amin, ngem nangnangruna kadagidiay nainaig kadatayo iti pammati.” (Gal. 6:10; basaen ti Roma 12:10.) Insurat ni apostol Pedro: “Ita ta ginugoranyon dagiti kararuayo babaen ti panagtulnogyo iti kinapudno a ti imbungana ket di managinsisingpet a nainkabsatan a panagayat, ayatenyo ti maysa ken maysa a nasged unay manipud iti puso.” Kinuna pay ni Pedro kadagiti padana a Kristiano: “Kangrunaan iti amin, maaddaankayo iti nasged nga ayat iti maysa ken maysa.”—1 Ped. 1:22; 4:8.

9, 10. Apay nga agkaykaysa dagiti adipen ti Dios?

9 Naidumduma ti organisasiontayo gapu ta nasged ken pudno nga ay-ayatentayo dagiti padatayo nga agdaydayaw ken Jehova. Kanayonanna, gapu ta agtultulnogtayo ken Jehova ken tungtungpalentayo dagiti lintegna, tultulongannatayo babaen ti kabibilgan a puersa iti intero nga uniberso, ti nasantuan nga espirituna. Gapuna, matagtagiragsaktayo ti naisangsangayan a panagkaykaysa kas pudno nga agkakabsat iti intero a lubong.—Basaen ti 1 Juan 4:20, 21.

10 Impaganetget ni Pablo a kasapulan nga agiinnayat dagiti Kristiano. Kinunana: “Kawesanyo ti bagbagiyo kadagiti kinalailo ti pannakipagrikna, kinamanangngaasi, kinapakumbaba iti panagpampanunot, kinaalumamay, ken mabayag a panagitured. Itultuloyyo nga anusan ti maysa ken maysa ken sibubulos a pakawanen ti maysa ken maysa no ti asinoman adda pakaigapuan ti reklamona maibusor iti sabali. Kas iti sibubulos a panangpakawan kadakayo ni Jehova, kasta met ti aramidenyo. Ngem, malaksid kadagitoy amin a banag, kawesanyo ti bagbagiyo iti ayat, ta dayta ket naan-anay a singgalut ti panagkaykaysa.” (Col. 3:12-14) Agyamantayo unay ta adda kadatayo ti ayat—ti “naan-anay a singgalut ti panagkaykaysa”—aniaman ti pulitayo wenno sadinoman ti naggapuantayo!

11. Kasano a ti ayat ken panagkaykaysa ti pakabigbigan ti organisasion ni Jehova?

11 Ti pudpudno nga ayat ken panagkaykaysa ti pakabigbigan dagiti adipen ni Jehova kas mangan-annurot iti pudno a relihion. Kinuna  ni Jesus: “Babaen iti daytoy maammuanto ti isuamin a dakayo dagiti adalak, no addaankayo iti ayat iti maysa ken maysa.” (Juan 13:34, 35) Insurat pay ni apostol Pedro: “Ti annak ti Dios ken ti annak ti Diablo nabatadda babaen itoy a kinapudno: Tunggal maysa a saan nga agar-aramid iti kinalinteg saan a nagtaud iti Dios, uray met ti saan nga agayat iti kabsatna. Ta daytoy ti mensahe a nangngegyo nanipud idi damo, a rebbeng a maaddaantayo iti ayat iti maysa ken maysa.” (1 Juan 3:10, 11) Ti ayat nga agresulta iti panagkaykaysa ti pakabigbigan dagiti Saksi ni Jehova kas pudno a pasurot ni Kristo, dagiti us-usaren ti Dios tapno maitungpal ti panggepna a maikasaba ti naimbag a damag ti Pagarian iti intero a lubong.—Mat. 24:14.

PANANGURNONG ITI “DAKKEL A BUNGGOY”

12, 13. Ania ti ar-aramiden ita ti “dakkel a bunggoy,” ket ania ti dandanin mapasaranda?

12 Ti kaaduan nga adipen ni Jehova ket paset ti “dakkel a bunggoy . . . manipud kadagiti amin a nasion ken kadagiti tribu ken kadagiti ili ken kadagiti pagsasao.” “Sitatakderda iti sanguanan ti trono [ti Dios] ken iti sanguanan ti Kordero [ni Jesu-Kristo].” Siasino dagitoy? “Dagitoy isuda dagidiay naggapu iti dakkel a rigat, ket linabaanda dagiti pagan-anayda ket pinapudawda ida iti dara ti Kordero” gapu ta ipakpakitada ti pammatida iti daton a subbot ni Jesus. Dagiti kameng ti umad-adu a “dakkel a bunggoy” ay-ayatenda ni Jehova ken ti Anakna ken “mangipapaayda [iti Dios] iti sagrado a panagserbi iti aldaw ken rabii.”—Apoc. 7:9, 14, 15.

13 Dadaelento ti Dios daytoy nadangkes a lubong inton “dakkel a rigat.” (Mat. 24:21; basaen ti Jeremias 25:32, 33.) Ngem gapu iti ayat ni Jehova kadagiti adipenna, isalakannanto ida kas maysa a grupo ken iyegna ida iti baro a lubongna. Kas naipadto dandani 2,000 a tawenen ti napalabas, ti Dios “punasennanto ti amin a lua kadagiti matada, ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot.” Il-iliwem kadi ti agbiag idiay Paraiso kalpasan ‘ti panaglabas dagiti immuna a bambanag’?—Apoc. 21:4.

14. Mano itan ti bilang dagiti kameng ti dakkel a bunggoy?

14 Idi nangrugi ti maudi nga al-aldaw idi 1914, sumagmamano laeng a ribu ti bilang dagiti adipen ni Jehova iti intero a lubong. Gapu iti ayatda iti kaarruba ken babaen iti tulong ti espiritu ti Dios, inkagumaan ti bassit a bilang dagiti napulotan a Kristiano a natda nga ikasaba ti naimbag a damag ti Pagarian. Kas resultana, maur-urnong itan ti dakkel a bunggoy nga addaan iti namnama nga agbiag ditoy daga. Adda bilangtayon nga agarup 8,000,000 a Saksi a naikameng iti nasurok a 115,400 a kongregasion iti intero a lubong ken umad-adu pay ti bilangtayo. Kas pagarigan, bayat ti 2014 a tawen serbisio, nasurok a 275,500 a baro a Saksi ti nabautisaran. Gapuna, mapan a 5,300 ti mabaubautisaran iti kada lawas.

15. Kasano kasaknapen ti trabaho a panangikasaba iti Pagarian?

15 Nakasaksaknapen ti trabaho a panangasaba. Maipabpablaaken dagiti naibatay iti Biblia a literaturatayo iti nasurok a 700 a lengguahe. Ti Pagwanawanan ti kasasaknapan ti pannakaiwarasna a magasin iti intero a lubong. Nasurok a 52,000,000 a kopia ti mayim-imprenta iti binulan, ken maipabpablaak dayta a magasin iti 247 a lengguahe. Ti us-usarentayo a libro a pangyadal iti Biblia nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? ket nayimprentan iti nasurok a 200,000,000 a kopia iti nasurok a 250 a lengguahe.

16. Apay a nakarangrang-ay iti naespirituan ti organisasion ni Jehova ditoy daga?

16 Ti napartak a panagrang-ay a makitkitatayo ita ket resulta ti pammatitayo iti Dios ken ti naan-anay a panangawattayo iti Biblia—ti naipaltiing a Sao ni Jehova. (1 Tes. 2:13)  Naidumduma unay ti naespirituan a panagrang-ay ti ili ni Jehova nupay gurguraen ken busbusoren ida ni Satanas, “ti dios daytoy a sistema ti bambanag.”—2 Cor. 4:4.

KANAYON NGA IPAKITAM TI AYAT ITI SABSABALI

17, 18. Ania koma ti ipakita dagiti adipen ti Dios kadagiti saanda a kapammatian?

17 Ania ti masapul nga ipakita dagiti adipen ni Jehova kadagiti saan nga agdaydayaw iti pudno a Dios? Nagduduma ti reaksion dagiti kaskasabaantayo—adda dagiti dumngeg, adda met dagiti bumusor. Ngem aniaman ti reaksion dagiti tattao, ibaga ti Sao ti Dios ti kababalin a masapul a taginayonen dagiti adipenna. Kunana: “Ti panagsaoyo kankanayon koma a mabuyogan iti kinaparabur, natemplaan iti asin, tapno ammoyo no kasano ti rebbengyo nga isusungbat iti tunggal maysa.” (Col. 4:6) No ikalintegantayo ti namnamatayo kadagiti sabsabali, aramidentayo dayta iti “naalumamay a kababalin ken nauneg a panagraem” gapu iti ayattayo kadagiti kaarrubatayo.—1 Ped. 3:15.

18 Ipakitatayo latta ti ayat iti kaarruba uray no saan nga awaten ti nauyong a bumalay ti mensahetayo. Tuladentayo ni Jesus: “Idi narabrabngis, saanna a sinubadan iti panangrabngis. Idi agsagsagaba, saan a nagipangpangta, no di ket intultuloyna nga intalek ti bagina iti daydiay [ni Jehova] mangukom a sililinteg.” (1 Ped. 2:23) Kaduatayo man dagiti kapammatiantayo wenno ti sabsabali, ipakitatayo ti kinapakumbaba ken iyaplikartayo daytoy a balakad: ‘Saanyo nga isupapak ti panangdangran iti panangdangran wenno panangrabngis iti panangrabngis, no di ket mangipaay iti pamendision.’—1 Ped. 3:8, 9.

19. Ania a prinsipio ti insuro ni Jesus iti panangtratotayo kadagiti bumusbusor?

19 Babaen iti panagbalin a napakumbaba, tungtungpalen dagiti adipen ni Jehova ti nagpateg a prinsipio nga insuro ni Jesus. Iti Sermonna iti Bantay, kinunana: “Nangngegyo a naikuna, ‘Masapul nga ayatem ti padam a tao ket guraem ti kabusormo.’ Nupay kasta, kunak kadakayo: Itultuloyyo nga ayaten dagiti kabusoryo ken ikararagan dagidiay mangidaddadanes kadakayo; tapno mapaneknekanyo ti bagbagiyo nga annak ni Amayo nga adda iti langlangit, yantangay pagleggakenna ti initna kadagiti nadangkes a tattao ken kadagiti naimbag ket pagtuduenna kadagiti nalinteg a tattao ken kadagiti nakillo.” (Mat. 5:43-45) Wen, kas ad-adipen ti Dios, masapul a sursuruentayo nga ‘ayaten dagiti kabusortayo’ aniaman ti kababalinda kadatayo.

20. Apay a mapnonto ti intero a lubong iti ayat iti Dios ken iti kaarruba? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

20 Iti amin a gundaway, masapul nga ipakita dagiti adipen ni Jehova nga ay-ayatenda ni Jehova ken dagiti kaarrubada. Kas pagarigan, uray saan a dumngeg ti dadduma iti mensahe ti Pagarian, ipakitatayo ti ayat iti kaarruba no agkasapulanda. Insurat ni apostol Pablo: “Dikay koma makautang iti maysa a banag iti asinoman, malaksid iti panagayat iti maysa ken maysa; ta ti agayat iti padana a tao natungpalna ti linteg. Ta ti kodigo ti linteg, ‘Dika makikamalala, Dika mamapatay, Dika agtakaw, Dika agagum,’ ken aniaman a sabali pay a bilin ti adda, magupgop iti daytoy a sao, nga isu ti, ‘Masapul nga ayatem ti padam a tao a kas iti bagim.’ Ti ayat di agaramid iti dakes iti padana a tao; gapuna ti ayat isu ti kaitungpalan ti linteg.” (Roma 13:8-10) Kas Saksi ni Jehova, ipakpakitatayo ti pudpudno nga ayat iti daytoy nasinasina, naranggas, ken nadangkes a lubong nga iturturayan ni Satanas. (1 Juan 5:19) Sigurado a maipakitanto ti ayat iti amin nga aramid iti baro a lubong inton mapukawen ni Satanas, dagiti demoniona, ken dagiti rebelioso a tattao. Talaga a nagsayaatto a bendision inton ayaten ti amin a tattao ti Dios ken dagiti kaarrubada!