Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ti Iyaadani iti Dios Naimbag Kaniak

Ti Iyaadani iti Dios Naimbag Kaniak

IDI agtawenak iti siam, saanakon a timmayag. Napasamak dayta 34 a tawenen ti napalabas idiay Côte d’Ivoire, ket uray ita, maysa laeng a metro ti katayagko. Idi madlawen a saanakon a tumayag, pinaregtadak dagiti nagannakko a gagetak lattan ti agtrabaho tapno saanak unay a maseknan iti langak. Nangipatakderak iti paglakuak iti prutas iti sango ti balaymi ket siguraduek a kanayon a nadalus ken naurnos ti paglakuak isu nga adu ti gumatang.

Siempre, awan met ti nabaliwan gapu iti nagaget a panagtrabahok. Pandekak latta isu a marigatanak a mangaramid uray kadagiti simple laeng a bambanag. Marigatanak a manggaw-at kadagiti nangato a counter dagiti paglakuan. Kasla amin a bambanag ket naaramid nga agpaay kadagiti natayag a tattao. Maladingitanak iti kasasaadko, ngem nagbaliw dayta idi agtawenakon iti 14.

Maysa nga aldaw, dua a babbai a Saksi ni Jehova ti gimmatang iti prutas, ket kalpasanna, rinugiandak nga iyadalan iti Biblia. Idi agangay, nabigbigko a napatpateg ti panangammo ken Jehova ken ti panggepna ngem iti pisikal a kasasaadko. Nagsayaatak dayta. Nagbalin a paboritok a teksto ti Salmo 73:28. Kuna ti umuna a pasetna: “Ti iyaadani iti Dios naimbag kaniak.”

Pagammuan ta dagus nga immakar ti pamiliami iti Burkina Faso, ket dakkel ti nagbalbaliwan ti biagko. Iti dati a lugarmi idiay Côte d’Ivoire, masansan a makitkitadak iti abay ti paglakuan iti prutas. Ngem saandak nga am-ammo iti lugar nga immakaranmi isu nga adu ti masmasdaaw a makakita kaniak. Mingmingandak dagiti tattao, isu nga adu a lawas a saanak a rimrimmuar. Idi kuan, nalagipko a nasayaat no umadaniak ken Jehova. Nagsuratak iti sanga nga opisina dagiti Saksi ni Jehova ket binisitanak ni Nani, maysa a misionera a nakamotor.

Kanayon a nagalis ti nadarat a dalan iti lugarmi ket napitak met no panagtutudo. Kanayon a matumba ti motor ni Nani tunggal umaynak iyadalan, ngem saan a pulos a simmardeng. Naminsan, inawisnakon a makigimong. Napanunotko a no rummuarak iti balay, masapul nga anusak ti panangkitkita kaniak dagiti tattao. Maysa pay, no agluganak iti likudan ti motor, manayonan ti dagsen ti motor  ket narigaten nga iturong. Nupay kasta, immanamongak, ta pampanunotek ti maikadua a paset ti paboritok a teksto: “Iti Soberano nga Apo Jehova insaadko ti kamangko.”

No dadduma, matumbakami ken Nani iti kapitakan, ngem saan a sayang ti pannakigimongmi. Maragsakanak a makakita kadagiti isem ti kakabsat iti Kingdom Hall a naiduma iti panangmingmingming dagiti tattao kaniak! Siam a bulan kalpasanna, nabautisaranakon.

“Tapno ideklarak amin nga aramidmo” ti maikatlo a paset ti paboritok a teksto. Ammok a ti panangasaba ti kadakkelan a parikutko. Malagipko pay ti damo a panangasabak. Miningmingan ken sinursurotdak dagiti ubbing ken natataengan, ken tinuladda pay ti pannagnak. Nasaktanak, ngem kanayon a pinalagipak ti bagik a kasapulanda ti Paraiso a kas kaniak isu a nagtultuloyak.

Tapno saanak a marigatan, nangalaak iti bisikleta a tallo ti pilidna a mapedalan babaen iti ima. Iduron ti partnerko no sumang-at ket kalpasanna, aglugan no sumalog dayta. Nupay marigatanak idi damo, pagragsakak unay ti mangasaba, isu nga idi 1998, nagpayunirakon.

Adu ti iyad-adalak iti Biblia, ket uppat kadakuada ti nagbautisaren. Inawat met ti maysa a kabsatko a babai ti kinapudno! No madamagko no kasano a rimmang-ay ti dadduma ti kanayon a mangparparegta kaniak no kasapulak dayta. Maysa nga aldaw, idi nagsakitak iti malaria, nakaawatak iti surat manipud Côte d’Ivoire. Adda idi nayadalak iti Biblia a maysa nga estudiante iti unibersidad iti Burkina Faso ket intuloy nga inyadalan ti maysa a kabsat a lalaki. Idi agangay, immakar ti estudiante idiay Côte d’Ivoire. Naragsakanak idi naammuak a maysan a di bautisado nga agibumbunannag!

Kasano a supsuportarak ti bagik? Maysa nga organisasion a tumultulong kadagiti baldado ti nangisuro kaniak nga agdait. Maysa a mannursuro ti nakadlaw iti panagtrabahok ket kinunana: “Masapul a suruandaka nga agaramid iti sabon.” Idi kuan, sinuruandak. Ita, agar-aramidakon iti sabon a paglaba ken pagdigus. Kaykayat dagiti tattao ti aramidko a sabon ken irekomendada pay dagita iti dadduma. Siak a mismo ti agitulod babaen iti tallo ti pilidna a motor.

Ngem nakalkaldaang ta idi 2004, kapilitan nga agsardengak a payunir ta kimmaro ti sakit a marikriknak gapu iti killo a durik. Nupay kasta, kanayonak latta a mangasaba.

Ibagbaga dagiti tattao a nalatakak gapu iti makaawis nga isemko. Talaga nga adu ti panggapuak nga agbalin a naragsak ta ti iyaadani iti Dios naimbag kaniak.—Kas insalaysay ni Sarah Maiga.