Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Panagserbi ken Jehova Kadagiti “Makadidigra nga Aldaw”

Panagserbi ken Jehova Kadagiti “Makadidigra nga Aldaw”

“KUMAPKAPUY ti salun-atko,” insennaay ni Ernst nga agtawen iti nasuroken a 70. * Mariknam met kadin dayta? No tumataenganka ken mariknam a kumapkapsutkan, mabalin a matarusam dagiti nadeskribir iti Eclesiastes kapitulo 12. Iti bersikulo 1, ti al-aldaw dagiti natataengan ket naawagan kas ‘makadidigra nga al-aldaw.’ Nupay kasta, saanka a nailugnak iti nakaay-ay-ay a biag. Agbalin latta a makapnek ti biagmo ken siraragsak a makapagserbika ken Jehova.

TAGINAYONEM A NABILEG TI PAMMATIM

Dungdungnguenmi a natataengan a kakabsat, saan laeng a dakayo ti makapaspasar iti kasta. Napasaran met dagita dagiti adipen ti Dios idi panawen ti Biblia. Kas pagarigan, nagbalin a bulsek da Isaac, Jacob, ken Ahias. (Gen. 27:1; 48:10; 1 Ar. 14:4) ‘Kimmapsut’ met ni Sara. (Gen. 18:11, 12) “Saan a makarikna [ni Ari David] iti bara.” (1 Ar. 1:1) Ti nabaknang a ni Barzillai saanna met a maramanan ti kanenna ken mangngeg ti uni ti musika. (2 Sam. 19:32-35) Dinaeran met da Abraham ken Noemi ti ipupusay ti assawada.—Gen. 23:1, 2; Ruth 1:3, 12.

Ania ti nakatulong kadakuada nga agtalinaed a naragsak ken agmatalek ken Jehova? Gapu ta mamati ni Abraham iti kari ti Dios uray idi lakayen, “bimmileg babaen ti pammatina.” (Roma 4:19, 20) Kasapulantayo met ti nabileg a pammati. Dayta a pammati ket saan nga agdepende iti edad, abilidad, wenno kasasaad. Kas pagarigan, impakita latta ni Jacob ti nabileg a pammatina kadagiti kari ti Dios uray nakapsut, bulsek, ken naidaliten iti pagiddaan. (Gen. 48:1-4, 10; Heb. 11:21) Ita, agtawenen iti 93 ni Ines ken nakapuyen, ngem kinunana: “Mariknak nga inaldaw a bembendisionannak ni Jehova. Ti inaldaw a panangpampanunotko iti Paraiso ti mangmangted kaniak iti namnama.” Nagsayaat dayta a positibo nga espiritu!

Bumileg ti pammatitayo no agkararag, adalentayo ti Sao ti Dios, ken tumabunotayo kadagiti gimong. Mamitlo idi nga agkararag iti inaldaw ken kanayon a nagadal iti Sao ti Dios ti lakayen a propeta a ni Daniel. (Dan. 6:10; 9:2) “Saan a pulos limmanglangan idiay templo” ti baketen a balo a ni Ana. (Luc. 2:36, 37) No ikagumaam ti tumabuno ken makiraman kadagiti gimong, mapabilegmo ti bagim ken ti amin a tumabuno. Maragragsakan met ni Jehova kadagiti kararagmo uray no limitadon ti maaramidam.—Prov. 15:8.

Paregtaem ti sabsabali

Kayat ti adu kadakayo a matalek a kakabsatmi ti nalawag koma a makakita tapno makabasa ken napigsa pay a tumabuno kadagiti gimong, ngem mabalin a marigatankayo wenno saanyo pay ketdin a kabaelan. Ania ngarud ti mabalin nga aramidenyo? Usarenyo ti aniaman nga adda kadakayo. Adu kadagiti saan a makatabuno iti gimong ti dumngeg lattan iti telepono. Iti laksid ti nakapuy a panagkitana, agsagana ni Inge nga agtawen iti 79 para iti gimong babaen kadagiti dadakkel ti pannakayimprentana a pagbasaan nga ipapaay ti kakongregasionna.

Mabalin nga adda kenka ti kayat ti dadduma a maadda kadakuada—ti panawen. Apay a saanmo nga usaren dayta a dumngeg iti nairekord a libro ti Biblia ken naibatay-Biblia a literatura, palawag, ken audio drama? Mabalin met a tawagam dagiti kapammatiam tapno mangiranudka kadagiti naespirituan a sagut ken matagiragsakyo ti ‘agsisinnukat iti pammaregta.’—Roma 1:11, 12.

AGTALINAEDKA A NAREGTA NGA AGSERBI ITI DIOS

Ikasabam ti sao

“Makapaladingit ta saankon a maaramid dagiti dati nga ar-aramidek,” insennaay ni Christa nga agtawen iti nasuroken a 80. Kasano ngarud a makapagtalinaed a naragsak dagiti nataengan? Kuna ni Peter nga agtawen iti 75: “Babaen ti panagbalin a positibo a saanmo a kanayon a pampanunoten ti saanmon a maaramid  no di ket maragsakanka a mangaramid iti kabaelam nga aramiden.”

Adda kadi mapanunotmo a mabalinmo pay a pakiramanan a wagas ti panangasaba? Saanen a makapagbalaybalay ni Heidi kas iti sigud nga ar-aramidenna. Ngem uray no agtawenen iti nasurok a 80, sinursurona ti agusar iti kompiuter tapno agaramid kadagiti surat. Dadduma a natataengan ti mangirugi iti saritaan mainaig iti Biblia bayat ti panagtugawda kadagiti parke wenno pagurayan iti lugan. No agnanaedkan iti pagtaengan dagiti natataengan, mabalin kadi nga agbalin a “teritoriam” dayta babaen ti panangasabam kadagiti doktor ken nurse a mangas-asikaso kenka ken ti dadduma pay nga agtataeng iti dayta?

Agbalinka a naparabur

Idi lakayen ni Ari David, sipipinget a sinuportaranna ti nadalus a panagdayaw. Nangted kadagiti pondo ken inorganisarna ti pannakaibangon ti templo. (1 Cron. 28:11–29:5) Mabalinmo met ti aktibo a makiraman iti sangalubongan a trabaho maipaay iti Pagarian. Mabalin kadi a suportaram dagiti payunir wenno dadduma pay a nareregta a kakabsat iti kongregasionyo babaen iti makapabileg a sasao, bassit a sagut, wenno uray simple laeng a merienda? Mabalinmo met nga iraman iti kararagmo dagiti ubbing, agtutubo, pamilia, dagiti agserserbi iti amin-tiempo, dagiti masakit, ken dagiti addaan iti nadagsen nga annongen.

Dungdungnguenmi a natataengan, maipatpategkayo ken uray ti panagserbiyo. Saannakayto a pulos nga ibelleng ti nailangitan nga Amatayo. (Sal. 71:9) Ay-ayaten ken ipatpategnakayo ni Jehova. Iti saanen a mabayag, umadunto dagiti tawentayo ngem awanto ti pakarigatan wenno didigra a mapasarantayo. Imbes ketdi, napigsa ken nakasalsalun-attayto nga agserbi iti agnanayon iti naayat a Diostayo a ni Jehova!

^ par. 2 Nabaliwan ti dadduma a nagan.