Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

No Apay a Selebrarantayo ti Pangrabii ti Apo

No Apay a Selebrarantayo ti Pangrabii ti Apo

“Itultuloyyo nga aramiden daytoy kas panglaglagip kaniak.”—1 COR. 11:24.

1, 2. Ania ti inaramid ni Jesus idi rabii ti Nisan 14, 33 C.E.? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

RABII idi ti Nisan 14, 33 C.E. ngem nalawag ti intero a Jerusalem gapu ta kabus ti bulan. Kalkalpas a sinelebraran ni Jesus ken dagiti apostolna ti Paskua, ti pannakaisalakan ti Israel manipud pannakaadipenda idiay Egipto nasurok a 1,500 a tawenen ti napalabas. Kadua itan ni Jesus ti 11 a matalek nga apostolna ket irugina ti maysa nga espesial a pannangan—ti pannangan nga agserbinto a panglaglagip iti ipapatay a mapasaranna sakbay nga agleppas dayta met la nga aldaw. *Mat. 26:1, 2.

2 Nagyaman ni Jesus sa impasana ti di nalebaduraan a tinapay kadagiti apostol, ket kinunana: “Alaenyo, kanenyo.” Kalpasanna, nangala iti maysa a kopa ti arak, nagyaman manen, sa kinunana: “Uminumkayo manipud iti dayta, dakayo amin.” (Mat. 26:26, 27) Awanen ti sabali pay nga ipasa ni Jesus, ngem adu pay ti kayatna nga ibaga kadakuada iti dayta a nagpateg a rabii.

3. Ania dagiti saludsod a mausig iti daytoy nga artikulo?

 3 Inrugi ngarud ni Jesus ti Memorial ti ipapatayna, a maawagan met iti “pangrabii ti Apo.” (1 Cor. 11:20) Mabalin a maisaludsod ti dadduma kadatayo: Apay a rumbeng a lagipentayo ti ipapatay ni Jesus? Ania ti kaipapanan ti tinapay ken ti arak? Kasanotayo a makapagsagana para iti Memorial? Siasino dagiti rumbeng a mangan ken uminum? Ken kasano a maipakita dagiti Kristiano nga ipatpategda ti Nainkasuratan a namnamada?

NO APAY A LAGIPENTAYO TI IPAPATAY NI JESUS

4. Ania ti nagbalin a posible gapu iti ipapatay ni Jesus?

4 Kas kaputotan ni Adan, natawidtayo ti basol ken ipapatay. (Roma 5:12) Awan ti asinoman nga imperpekto a tao a makaited iti Dios iti subbot para iti biagna ken iti sabsabali. (Sal. 49:6-9) Ngem babaen ti ipapatay ni Jesus, impaayna ti kakaisuna a kasapulan a subbot—ti perpekto a bagi ken naiparukpok a darana. Babaen ti panangidatagna iti Dios ti pateg ti subbot, pinagbalinna a posible ti panagbiagtayo nga agnanayon ken ti pannakaispaltayo iti basol ken ipapatay.—Roma 6:23; 1 Cor. 15:21, 22.

5. (a) Kasanotayo nga ammo nga ay-ayaten ti Dios ken ti Anakna ti sangatauan? (b) Apay a napateg a tumabunotayo iti pananglaglagip iti ipapatay ni Jesus?

5 Ti panangipaay ti Dios iti subbot paneknekanna nga ay-ayatenna ti sangatauan. (Juan 3:16) Ay-ayatennatayo met ni Jesus gapu ta impaayna ti biagna maigapu kadatayo. Uray idi adda pay laeng idiay langit kas “nasigo a managobra” ti Dios, “ti bambanag a pakaay-ayatan [ni Jesus ket] mainaig iti annak ti tattao”! (Prov. 8:30, 31) Matignaytay koma ngarud a tumabuno iti Memorial ti ipapatay ni Jesus kas naimpusuan a panagyamantayo iti Dios ken iti Anakna. Iti kasta, matungpaltayo ti bilinna nga, “Itultuloyyo nga aramiden daytoy kas panglaglagip kaniak.”—1 Cor. 11:23-25.

TI IREPRESENTAR TI TINAPAY KEN ARAK

6. Ania koma ti pangibilangantayo iti tinapay ken arak iti Memorial?

6 Idi inrugi ni Jesus ti Memorial, saanna a simimilagro a pinagbalin ti tinapay ken arak kas literal a lasag ken darana. Imbes ketdi, kinunana maipapan iti tinapay: “Daytoy kaipapananna ti bagik.” Kinunana met maipapan iti arak: “Daytoy kaipapananna ti ‘darak iti tulag,’ a maiparukpok maigapu iti adu.” (Mar. 14:22-24) Nalawag ngarud a ti tinapay ken arak ket simbolo laeng.

7. Ania ti irepresentar ti di nalebaduraan a tinapay a maus-usar iti Memorial?

7 Iti dayta a nakapatpateg nga okasion idi 33 C.E., nagusar ni Jesus iti di nalebaduraan a tinapay a natedda iti panangselebrarda iti Paskua. (Ex. 12:8) Iti Kasuratan, ti lebadura ipasimudaagna no dadduma ti kinarinuker wenno basol. (Mat. 16:6, 11, 12; Luc. 12:1) Maitutop laeng ngarud a nagusar ni Jesus iti di nalebaduraan a tinapay a mangirepresentar iti awan basolna a bagina. (Heb. 7:26) Dayta ti makagapu a kasta a tinapay ti us-usarentayo iti Memorial.

8. Ania ti irepresentar ti arak a maus-usar iti Memorial?

8 Ti arak nga inusar ni Jesus idi Nisan 14, 33 C.E. irepresentarna ti darana, ket kasta met ti irepresentar ti arak nga us-usarentayo ita iti Memorial. Iti maysa a lugar iti ruar ti Jerusalem a naawagan Golgotha, naiparukpok ti darana “maipaay iti pannakapakawan dagiti basol.” (Mat. 26:28; 27:33) No ap-apresiarentayo dayta a di magatadan a sakripisio ni Jesus, maitutop laeng a personal nga agsaganatayo iti tinawen a panangselebrar iti Pangrabii ti Apo.

 DADDUMA A PAMAY-AN TI PANAGSAGANA

9. (a) Apay a napateg ti panangsurot iti iskediul ti panagbasa iti Biblia iti Memorial? (b) Ania ti panagriknam maipapan iti subbot?

9 Ti maysa a pamay-an a makapagsaganatayo para iti Memorial ket ti panangsurot iti panagbasa iti Biblia a nayiskediul iti Panangsukimat iti Kasuratan iti Inaldaw. Tumulong daytoy kadatayo a mangmennamenna iti inaramid ni Jesus sakbay ti ipapatayna ken maisaganatayo pay ti pusotayo para iti Pangrabii ti Apo. * Kuna ti maysa a sister: “Padpadaananmi ti Memorial. Agbalin a mas espesial dayta iti tunggal tawen. Malagipko pay a bayat a buybuyaek ti nakamassayag a patpatgek nga ama . . . in-inut a nariknak ti naimpusuan a panagyaman iti daton a subbot. . . . Pamiliarak iti amin a teksto maipapan iti dayta ken ammok no kasano nga ilawlawag dagita. Ngem idi laeng natay ni Tatang nga ad-adda a naapresiarko ti pateg ti subbot agraman ti maaramidanna kadatayo.” Iti panagsaganatayo para iti Memorial, nasayaat nga utobentayo no kasano a wayawayaannatayo ti sakripisio ni Jesus manipud iti basol ken ipapatay.

Surotem ti nayiskediul a panagbasa iti Biblia iti Memorial tapno maisaganam ti pusom iti dayta nga okasion (Kitaen ti parapo 9)

10. Ania ti mabalin nga epektona iti ministeriotayo ti panagsaganatayo para iti Memorial?

10 Ti sabali pay a pamay-an a makapagsaganatayo ket ti panangbusbos iti ad-adu a tiempo iti ministerio, kas iti panag-auxiliary pioneer bayat ti panawen ti Memorial. Bayat nga iyaw-awistayo ti Pangrabii ti Apo kadagiti iyad-adalantayo iti Biblia ken iti sabsabali, mariknatayo ti rag-o iti panangisarsaritatayo maipapan iti Dios, iti Anakna, ken kadagiti bendision a sagrapen dagidiay mangay-ayo ken mangidaydayaw ken Jehova.—Sal. 148:12, 13.

11. Apay a di maikari a makiraman iti Memorial ti sumagmamano a taga-Corinto?

11 Bayat nga agsagsaganaka para iti Pangrabii ti Apo, usigem ti insurat ni apostol Pablo iti kongregasion Kristiano iti Corinto. (Basaen ti 1 Corinto 11:27-34.) Kinuna ni Pablo nga asinoman a mangan iti tinapay ken uminum iti arak a di maikari ket ‘makabasol maipapan iti bagi ken dara ti Apo,’ ni Jesu-Kristo. Isu nga usigen koma a naimbag ti maysa a napulotan ti bagina sakbay a mangan iti tinapay ken uminum iti arak. Ta no saan, ‘kankanen ken in-inumenna ti pannakaukom maibusor iti bagina.’ Adu idi a taga-Corinto ti di umiso ti konduktana isu a  ‘nakapuy ken masaksakitda, ket sumagmamano ti matmaturog iti [naespirituan] nga ipapatay.’ Mabalin nga adda dagidiay nangan ken imminum iti adu unay sakbay ti Memorial isu a saanen nga alerto ti isipda ken saandan a sipapanunot iti kinasagrado ti okasion. No manganda iti tinapay ken uminumda iti arak a kasta ti kasasaadda, saan ida nga anamongan ti Dios.

12. (a) Ania ti nangyarigan ni Pablo iti Memorial, ken ania ti impakdaarna kadagiti makiraman? (b) Ania ti masapul nga aramiden ti maysa a napulotan a nakaaramid iti nadagsen a basol?

12 Inyarig ni Pablo ti Memorial iti maysa a pannangan, sa impakdaarna kadagidiay makiraman: “Dikay mabalin ti uminum iti kopa ni Jehova ken iti kopa dagiti sairo; dikay mabalin ti makiraman iti ‘lamisaan ni Jehova’ ken iti lamisaan dagiti sairo.” (1 Cor. 10:16-21) No makaaramid iti nadagsen a basol ti maysa a napulotan a makipaspaset iti Pangrabii ti Apo, masapul nga agpatulong kadagiti panglakayen. (Basaen ti Santiago 5:14-16.) No naimpusuan nga agbabbabawi, saan ngarud a maibilang a kinaawan panagraem iti sakripisio ni Jesus ti pannakiramanna iti Memorial.—Luc. 3:8.

13. Apay a nasayaat nga ikararag no ania ti namnama nga inted ti Dios kadatayo?

13 Bayat nga agsagsaganatayo para iti Memorial, nasayaat nga ikararag ken mennamennaentayo ti personal a namnama nga inted ti Dios kadatayo. Saantay a kayat ti mangipakita iti kinaawan panagraem iti daton ni Jesus, isu a ditay makiraman iti Memorial no awan ti nabileg a pangibatayantayo a maysatayo a napulotan. Kasano ngarud a maammuantayo no maikaritayo a mangan iti tinapay ken uminum iti arak?

SIASINO DAGITI RUMBENG A MAKIRAMAN?

14. Kas paset ti baro a tulag, ania ti aramiden dagiti napulotan bayat ti Memorial?

14 Dagidiay maikari a mangan ken uminum iti Memorial ket naan-anay a kombinsido a pasetda iti baro a tulag. Kinuna ni Jesus maipapan iti arak: “Daytoy a kopa kaipapananna ti baro a tulag babaen ti bileg ti darak.” (1 Cor. 11:25) Babaen ken propeta Jeremias, impakpakauna ti Dios a mangaramidto iti baro a tulag a naiduma iti Linteg ti tulag nga inaramidna kadagiti Israelita. (Basaen ti Jeremias 31:31-34.) Daytoy a baro a tulag ket inaramid ti Dios agpaay iti naespirituan nga Israel. (Gal. 6:15, 16) Napasingkedan daytoy a tulag babaen ti pannakaiparukpok ti dara ni Kristo. (Luc. 22:20) Ni Jesus ti Manangibabaet iti baro a tulag, ket dagiti nasungdo a napulotan a paset daytoy a tulag umawatdanto iti nailangitan a tawid.—Heb. 8:6; 9:15.

15. Siasino dagidiay nagbalin a karaman iti tulag ti Pagarian, ken ania ti pribilehioda no agtalinaedda a matalek?

15 Ammo dagiti makiramraman iti Memorial a karamanda iti tulag para iti maysa a Pagarian. (Basaen ti Lucas 12:32.) Dagidiay nagbalin a napulotan a pasurot ni Jesus a nagtalinaed a matalek ken nakipagsagaba kenkuana ket kaduananto nga agturay idiay langit. (Fil. 3:10) Gapu ta karamanda iti tulag ti Pagarian, dagitoy a matalek a napulotan agaridanto a kadua ni Kristo iti agnanayon. (Apoc. 22:5) Isuda ti maikari a mangan ken uminum bayat ti Pangrabii ti Apo.

16. Ilawlawag iti apagbiit ti kaipapanan ti Roma 8:15-17.

16 Dagidiay laeng sinaksian wenno pinatalgedan ti espiritu nga annak ida ti Dios ti rumbeng a makiraman iti Memorial. (Basaen ti Roma 8:15-17.) Paliiwentayo ta nagaramat ni Pablo iti Aramaiko a sao nga “Abba,” a kaipapananna ti “O Ama!” Mabalin a daytoy ti us-usaren ti maysa nga ubing no awaganna ti amana, ta daytoy ti katupag ti nadungngo nga awag a “papa” ken ti nadayaw a sao nga “ama.” Dagidiay immawat iti “espiritu  ti pannakaampon kas annak” ket dagiti napulotan iti espiritu nga annak ti Dios. Ti espiritu ti Dios ken ti espirituda ti mangsaksi nga isuda ket napulotan nga annak ni Jehova. Saanna a kayat a sawen a didan kayat ti agbiag ditoy daga. Ngem ammoda a makipagtawidda ken Jesus iti nailangitan a Pagarianna no matalekda agingga iti ipapatayda. Bassit laeng itan ti natda iti 144,000 a pasurot ni Kristo a ‘dinutokan daydiay nasantuan,’ ni Jehova. (1 Juan 2:20; Apoc. 14:1) Nakasingsinged ti relasionda iti Dios isu nga awaganda iti “Abba, Ama!”

IPATEGMO TI NAINKASURATAN A NAMNAMAM

17. Ania ti namnama dagidiay napulotan iti espiritu, ken ania ti riknada maipapan iti dayta?

17 No maysaka a napulotan a Kristiano, sigurado a masansan a paset ti kararagmo ti nailangitan a namnamam. No dakamaten ti Biblia ti maipapan iti panagkasar ti nailangitan a Nobio, ni Jesu-Kristo, ken ti ‘nobiana,’ ammom a sika ti tuktukoyenna ken segseggaam dayta a pasamak. (2 Cor. 11:2; Juan 3:27-29; Apoc. 21:2, 9-14) No dakamaten ti Biblia ti ayat ti Dios kadagiti naespirituan nga annakna, mapampanunotmo, “Siak dayta.” Ket no mangipaay ti Sao ni Jehova iti instruksion kadagiti napulotan nga annakna, ti nasantuan nga espiritu tignayennaka nga agtulnog ken mangikuna iti pusom, “Agaplikar kaniak dayta.” Iti kasta, ti espiritu ti Dios ken ti espiritum agdanggayda a mangsaksi nga addaanka iti nailangitan a namnama.

18. Ania ti namnama ti “sabsabali a karnero,” ken ania ti panagriknam iti dayta?

18 No maysaka met a paset ti “dakkel a bunggoy” ti “sabsabali a karnero,” inikkannaka ti Dios iti naindagaan a namnama. (Apoc. 7:9; Juan 10:16) Kayatmo ti agbiag nga agnanayon iti Paraiso, ken maragragsakanka a mangpampanunot iti kuna ti Biblia maipapan iti biag ditoy daga iti masanguanan. Magagaranka nga agbiag iti natalna nga aglawlaw a kaduam ti pamiliam ken ti dadduma pay a nalinteg a tattao. Segseggaam ti tiempo nga awanen ti panagkirang ti taraon, kinapanglaw, panagsagaba, sakit, ken ipapatay. (Sal. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isa. 33:24) Il-iliwem a makita manen dagiti agungar nga addaan iti namnama nga agbiag nga agnanayon ditoy daga. (Juan 5:28, 29) Pagyamyamanam unay ni Jehova iti panangtedna kenka iti naindagaan a namnama! Uray no saanka a mangan iti tinapay ken uminum iti arak iti Memorial, tumabunoka latta kas panagyamanmo iti daton a subbot ni Jesu-Kristo.

TUMABUNOKANTO KADI?

19, 20. (a) Kasanom a magun-odan ti namnamam nga inted ti Dios? (b) Apay a tabunuam ti Pangrabii ti Apo?

19 Naindagaan man wenno nailangitan ti namnamam, magun-odam laeng dayta no ipakitam ti pammatim ken Jehova a Dios, ken Jesu-Kristo, ken iti subbot. Babaen ti itatabunom iti Memorial, mamennamennam ti namnamam ken ti kinapateg ti ipapatay ni Jesus. Siguraduem ngarud a maysakanto kadagiti minilion a tumabuno iti Pangrabii ti Apo kalpasan ti ilelennek ti init inton Biernes, Abril 3, 2015, kadagiti Kingdom Hall ken iti dadduma pay a lokasion iti intero a lubong.

20 Ad-adda nga umuneg ti panagyamanmo iti daton a subbot ni Jesus no tumabunoka iti Memorial. No sipapasnek a denggem ti palawag, matignayka a mangipakita iti ayat iti padam a tao babaen ti panangiranudmo iti nasursurom maipapan iti ayat ni Jehova ken iti nadayag a panggepna iti sangatauan. (Mat. 22:34-40) Ikagumaam ngarud a tabunuan ti Pangrabii ti Apo.

^ par. 1 Para kadagiti Hebreo, ti aldaw ket mangrugi iti ilelennek ti init agingga iti sumaruno nga ilelennek ti init.

^ par. 9 Kitaen ti Appendix B12 ti New World Translation.