Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Balo iti Sarepta—Nagunggonaan Gapu iti Pammatina

Balo iti Sarepta—Nagunggonaan Gapu iti Pammatina

INARAKUP ti napanglaw a balo ti kakaisuna nga anakna. Kasla saan a mamati iti makitkitana. Saksakruyenna la ngamin itay ti awan angesnan nga anakna, ket ita, sibibiagen ken nakaisem kenkuana. “Kitaem, sibibiag ti anakmo,” kinuna ti bisitana.

Dayta a makatukay-rikna a panagungar ket napasamak agarup 3,000 a tawenen ti napalabas. Mabasam dayta iti 1 Ar-ari kapitulo 17. Ti bisita isu ni propeta Elias. Ket asino met ti ina ti ubing? Maysa a di nainaganan a balo nga agnanaed iti ili ti Sarepta. Ti panagungar ti anakna ti maysa a nakapabilgan unay ti pammatina. Adda dagiti napateg a maadaltayo bayat nga usigentayo ti salaysay maipapan kenkuana.

MASARAKAN NI ELIAS TI BALO NGA ADDAAN PAMMATI

Inkeddeng ni Jehova nga addanto napaut a tikag iti Israel, nga iturturayan idi ti nadangkes nga ari a ni Acab. Idi impakaammo ni Elias a mangrugin ti tikag, inlemmeng isuna ti Dios manipud ken Acab, ket simimilagro a tinaraonanna ti propeta iti tinapay ken karne nga inyeg dagiti wak. Kalpasanna, kinuna ni Jehova ken Elias: “Tumakderka, mapanka idiay Sarepta, a kukua ti Sidon, ket masapul nga agnaedka sadiay. Adtoy! Pudno unay a bilinekto sadiay ti maysa a babai, maysa a balo, nga abastuannaka iti taraon.”—1 Ar. 17:1-9.

Idi nakagteng ni Elias idiay Sarepta, nakitana ti maysa a balo nga agur-urnong iti kayo a pagsungrodna. Dayta ngata a babai ti mangipaay kenkuana iti taraon? Kasano koma a kasta idinto ta nakapangpanglaw? Nupay mabalin a nagduadua ni Elias, rinugianna ti makisarita iti babai. “Pangngaasim,” kinunana, “iyalaannak iti sangkasimsim a danum iti maysa a basehas tapno uminumak.” Idi nakaalan ti balo iti danum, kiniddaw pay ni Elias: “Pangngaasim, iyalaannak iti sangkabassit a tinapay.” (1 Ar. 17:10, 11) Maikkanna ni Elias iti danum, ngem awan maitedna a tinapay.

 “Kas sibibiag ni Jehova a Diosmo,” kinunana, “awananak iti nagbukel a tinapay, no di sangarakem laeng nga arina iti dakkel a burnay ken sangkabassit a lana iti putik; ket adtoy agur-urnongak iti sumagmamano a pedaso a kayo, ket mapanakto ket mangisaganaak iti agpaay kaniak ken iti anakko, ket kasapulan a kanenmi dayta ket mataykamin.” (1 Ar. 17:12) Kitaentayo no ania ti maadaltayo iti panagsaritada.

Nabigbig ti balo a ni Elias ket maysa a managbuteng iti Dios nga Israelita. Nabatad dayta idi imbagana ti sasao a “kas sibibiag ni Jehova a Diosmo.” Agparang a nupay adda ammona maipapan iti Dios ti Israel, saanna nga imbaga a ‘Diosna’ ni Jehova. Isu ket agnanaed iti ili ti Sarepta a “kukua” wenno sakup ti Sidon, maysa a siudad iti Fenicia. No kasta, ti Sarepta ket pagnanaedan dagiti agdaydayaw ken Baal. Ngem adda nakita ni Jehova a naisangsangayan iti daytoy a balo.

Nupay agdaydayaw iti idolo dagiti taga-Sarepta, nagpaiduma ti pammati daytoy a napanglaw a balo. Imbaon ni Jehova ni Elias a mapan kenkuana tapno isu ken ti propeta ket maispal iti bisin. Adda napateg a maadaltayo iti daytoy a salaysay.

Saan met ketdi nga amin a taga-Sarepta, nga agdaydayaw ken Baal, ket managdakdakes. Ti panangibaon ni Jehova ken Elias iti daytoy a balo ipakitana nga ipatpategna dagiti nasayaat ti panagpuspusona a tattao uray saanda pay nga agserserbi Kenkuana. Kinapudnona, “iti tunggal nasion anamongan [ti Dios] ti tao nga agbuteng kenkuana ken agaramid iti kinalinteg.”—Ara. 10:35.

Kasano ngata kaadu iti teritoriayo dagiti kas iti balo a taga-Sarepta? Nupay palso ti relihion dagiti tattao iti aglawlawda, mabalin nga ar-arapaapenda ti nasaysayaat a kasasaad. Nalabit dida am-ammo ni Jehova wenno bassit laeng ti ammoda maipapan kenkuana isu a kasapulan a matulonganda no kayatda nga awaten ti pudno a panagdayaw. Birbirokem kadi ken tultulongam dagiti kasta a tattao?

‘IYARAMIDANNAK NGA UMUNA ITI BASSIT A TINAPAY’

Usigem a naimbag ti kiniddaw ni Elias nga aramiden ti balo. Kaibagbaga daytoy a balo nga umanay laengen iti maysa a pannangan ti arina ken lana nga adda kenkuana, ket mataydan iti anakna ta awanen ti makanda. Ngem ania ti imbaga ni Elias? “Dika agbuteng. Mapanka, aramidem ti maitunos iti saom. Isuna laeng ta manipud iti adda dita iyaramidannak nga umuna iti bassit a nagbukel a tinapay, ket iruarmonto dayta kaniak, ket kalpasanna mabalinmo ti mangisagana iti agpaay kenka ken iti anakmo. Ta daytoy ti kinuna ni Jehova a Dios ti Israel: ‘Ti met laeng dakkel a burnay ti arina saanto a maibusan, ket ti met laeng putik ti lana saanto a makurangan agingga iti aldaw a panangted ni Jehova ti bayakabak iti rabaw ti daga.’”—1 Ar. 17:11-14.

‘Kasano koma nga itedko ti maudi a kanenmi?,’ mabalin a kunaen ti dadduma. Ngem saan a kasta ti reaksion ti balo. Nupay bassit ti ammona maipapan ken Jehova, pinati ken pinatganna ti kiddaw ni Elias. Anian a pannakasubok ti pammati! Ngem nainsiriban ti nagbalin a desisionna.

Gapu iti pammati ti balo ken Jehova a Dios ni Elias, nataginayon ti biagna ken ti biag ti anakna

Saan a binaybay-an ti Dios dayta a napanglaw a balo. Kas inkari ni Elias, pinaadu ni Jehova ti bassit nga arina ken lana ket imdas a nangsustener iti kasapulan ni Elias, ti balo, ken ti anakna agingga a nagpatingga ti tikag. Wen, “ti met laeng dakkel a burnay ti arina saan a naibusan, ket ti met laeng  putik ti lana saan a nakurangan, maitunos iti sao ni Jehova a sinaona babaen ken Elias.” (1 Ar. 17:16; 18:1) No koma saan a namati ti balo ken Elias, mabalin a daydin a tinapay ti naudi a kinnanda nga agina. Ngem namati ken nagtalek ken Jehova, ket pinakanna nga immuna ni Elias.

Ania ti maadaltayo iti dayta? Bendisionan ti Dios dagidiay nabileg ti pammatina kenkuana. No maipasangoka iti pakasuotan ket ipakitam a nabileg ti pammatim, tulongannaka ni Jehova. Isu ti mangipaay kadagiti kasapulam ken mangsalaknib kenka. Agbalin met a Gayyemmo a tumulong kenka a mangdaer iti pakasuotam.—Ex. 3:13-15.

Kastoy ti kinuna ti maysa a ruar ti Zion’s Watch Tower idi 1898 a maadaltayo iti daytoy a salaysay: “Gapu ta adda pammati ti babai ket nagtulnog, maikari a tulongan ti Apo babaen ti Propetana; ngem no saan a nangipakita iti pammati, mabalin a sabali koma a balo ti napili. Kasta met kadatayo ita—mabalin nga ipalubos ti Apo a masubok ti pammatitayo. No ipakitatayo a nabileg ti pammatitayo kenkuana, magun-odtayo ti bendisionna; ngem no saan, ditay maawat dayta.”

No maipasangotayo iti pakasuotan, masapul nga agpaiwanwantayo iti Dios babaen iti Kasuratan ken kadagiti naibatay-Biblia a publikasiontayo. Kalpasanna, masapul nga agtignaytayo maitunos iti panangiwanwan ni Jehova uray no kasla marigatantayo a mangsurot iti dayta. Mabendisionantayto no ipangagtayo daytoy a proverbio: “Agtalekka ken Jehova buyogen ti isuamin a pusom ket dika agkammatalek iti bukodmo a pannakaawat. Isu imutektekam iti amin a daldalanmo, ket isu palintegennanto dagiti danam.”—Prov. 3:5, 6.

‘IMMAYKA KADI TAPNO PAPATAYEM TI ANAKKO?’

Adda pay sumaruno a pakasubokan ti pammati ti balo. “Kalpasan dagitoy a banag,” kuna ti salaysay ti Biblia, “ti anak ti babai . . . nagsakit, ket ti sakitna kimmaro unay iti kasta awan anges a nabati kenkuana.” Kayat nga ammuen ti maladladingitan nga ina ti makagapu iti dayta a trahedia, ket kinunana ken Elias: “Ania ti bibiangko kenka, O lalaki ti pudno a Dios? Immayka kaniak tapno ipalagipmo ti biddutko ken tapno papatayem ti anakko?” (1 Ar. 17:17, 18) Ania ti kaipapanan dagitoy a sasao ti balo?

Adda ngata malagip ti babai a nagbasolanna ket naburiboran ti konsiensiana? Ipagarupna ngata a ti ipapatay ti anakna ket pannusa ti Dios ken inaramatna ni Elias a mangibanag iti dayta? Awan ti kasta a dakamaten ti Biblia, ngem nalawag daytoy a punto: Awan aniaman a dakes nga impabasol ti balo iti Dios.

Naklaat la ketdi ni Elias iti ipapatay ti ubing ken ti imbaga ti balo a ti kaaddana ti makagapu iti ipapatay ti anakna. Binagkat ni Elias ti ubing sa impanna iti siled iti pangatepan, ket kinunana: “O Jehova a Diosko, masapul kadi nga iyegmo met ti pannakadangran iti balo a pakipagtataengak kas ganggannaet babaen ti panangpapatay iti anakna?” No itultuloy nga ipalubos ti Dios nga agsagaba daytoy naasi ken managpadagus a balo, maumsi ti nagan ti Dios ket saan a maawat dayta ti propeta. Isu nga impakaasi ni Elias: “O Jehova a Diosko, pangngaasim, ti kararua daytoy nga ubing pasubliem kenkuana.”—1 Ar. 17:20, 21.

“KITAEM, SIBIBIAG TI ANAKMO”

Dumdumngeg ni Jehova. Ti balo impapaayanna ti propeta iti taraon ken namati kenkuana. Nalabit impalubos ti Dios a matay ti ubing ta usarenna dayta a gundaway a mangipakita iti maysa a milagro—ti umuna a panagungar a nairekord iti Biblia. Ammo ti Dios a dayta a pasamak ti mangipaay iti namnama kadagiti sumarsaruno a henerasion. Isu nga idi immararaw ni Elias, pinagungar ni Jehova ti ubing. Panunotem laengen ti ragsak ti balo idi kinuna ni Elias: “Kitaem, sibibiag ti anakmo”! Kalpasanna, kinuna ti balo ken Elias: “Ita, . . . ammokon a maysaka a lalaki ti Dios ket ti sao ni Jehova iti ngiwatmo pudno.”—1 Ar. 17:22-24.

Kalpasan dayta, awanen ti dakamaten ti 1 Ar-ari kapitulo 17 maipapan iti daytoy a babai. Ngem gapu iti positibo a panangdakamat ni Jesus kenkuana, mabalin a nagtalinaed a matalek nga adipen ni Jehova agingga iti ipapatayna. (Luc. 4:25, 26) Ipakita daytoy a salaysay a bendisionan ti Dios dagidiay mangipakita iti kinaimbag kadagiti adipenna. (Mat. 25:34-40) Paneknekan daytoy nga ipaay ti Dios ti kasapulan dagiti matalek kenkuana, uray kadagiti narigat a kasasaad. (Mat. 6:25-34) Ipakita pay daytoy a tarigagayan ken kabaelan ni Jehova a pagungaren dagiti natay. (Ara. 24:15) Gapuna, nagsayaat a laglagipentayo ti balo a taga-Sarepta.