Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Agrag-o iti Kasar ti Kordero!

Agrag-o iti Kasar ti Kordero!

“Agrag-otayo ken agragsaktayo iti napalalo . . . agsipud ta ti panagkasar ti Kordero dimtengen.”—APOC. 19:7.

1, 2. (a) Ania a kasar ti pakaigapuan ti panagrag-o idiay langit? (b) Ania dagiti tumaud a saludsod?

ADU a tiempo ti kasapulan iti panagsagana para iti kasar. Ngem pagsasaritaantayo ita ti maysa a naisangsangayan ken naarian a kasar. Agasem, agarup 2,000 a tawenen a maisagsagana! Umasideg nga umasideg ti kasar ti nobio ken ti nobia. Din agbayag, mangngeganen ti naragsak a musika iti palasio ti Ari, ket ikantanto ti nailangitan a bunggoy: “Idaydayawyo ni Jah, agsipud ta ni Jehova a Diostayo, ti Mannakabalin-amin, nangrugin nga agturay kas ari. Agrag-otayo ken agragsaktayo iti napalalo, ket idayawtayo, agsipud ta ti panagkasar ti Kordero dimtengen ket ti asawana naisagananan ti bagina.”—Apoc. 19:6, 7.

2 “Ti Kordero,” a ti kasarna ti pakaigapuan ti panagrag-o idiay langit, ket awan sabali no di ni Jesu-Kristo. (Juan 1:29) Anianto ti kawes a pagkasarna? Siasino ti nobiana? Kasano a naisagana ti nobia para iti kasar? Kaano ti kasarda? Nupay agbanag daytoy iti panagrag-o idiay langit, makipagrag-onto kadi dagiti mangnamnama nga agbiag nga agnanayon ditoy daga? Sigagagar nga ammuentayo ti sungbat dagita a saludsod bayat nga itultuloytayo nga usigen ti Salmo 45.

 NABANGBANGLOAN TI KAWESNA

3, 4. (a) Ania ti maikunatayo iti kawes ti Nobio iti kasarna, ken ania ti mangnayon iti rag-ona? (b) Siasino ti “annak a babbai ti ar-ari” ken ti “asawa a reyna” a makipagrag-o iti Nobio?

3 Basaen ti Salmo 45:8, 9. Inyaruat ti Nobio a ni Jesu-Kristo ti nadayag a kawesna para iti nadayag ken naarian a kasar. Mayanatup laeng a nabangbangloan ti kawesna kadagiti “kasayaatan a bangbanglo,” kas iti mirra ken kasia, a karaman kadagiti ramen ti nasantuan a pangpulot a lana a maus-usar idi idiay Israel.—Ex. 30:23-25.

4 Ti nailangitan a musika a nagallungogan iti palasiona ti mangnayon iti rag-o ti Nobio bayat nga umas-asideg ti kasarna. Makipagragsak kenkuana ti “asawa a reyna,” ti nailangitan a paset ti organisasion ti Dios, a buklen dagiti “annak a babbai ti ar-ari” nga isu dagiti nasantuan nga anghel. Anian a makapasiddaaw a mangngegan dagiti nailangitan a timek a mangidekdeklara: “Agrag-otayo ken agragsaktayo iti napalalo . . . agsipud ta ti panagkasar ti Kordero dimtengen”!

MAISAGANA TI NOBIA PARA ITI KASAR

5. Siasino ti “asawa ti Kordero”?

5 Basaen ti Salmo 45:10, 11. Naammuantayo no asino ti Nobio, ngem siasino ngata ti nobia? Daytoy ket simboliko a nobia a buklen dagiti miembro ti kongregasion nga idadauluan ni Jesu-Kristo. (Basaen ti Efeso 5:23, 24.) Agbalindanto a paset ti Mesianiko a Pagarian ni Kristo. (Luc. 12:32) Dagitoy ket isu dagiti napulotan iti espiritu a Kristiano nga agdagup iti 144,000 nga “agtultuloy a sumursurot iti Kordero iti uray sadino a papananna.” (Apoc. 14:1-4) Agbalinda nga “asawa ti Kordero” ken makipagnaedda kenkuana iti nailangitan a taengna.—Apoc. 21:9; Juan 14:2, 3.

6. Apay a natukoy dagiti napulotan kas “anak a babai ti ari”? Apay a naibaga kadakuada a ‘lipatenda ti ilida’?

6 Ti masanguanan a nobia ket saan laeng a naawagan “O anak a babai” no di ket naawagan pay kas “anak a babai ti ari.” (Sal. 45:13) Asino daytoy nga “ari”? Isu ni Jehova. Inamponna dagiti napulotan a Kristiano kas ‘annakna.’ (Roma 8:15-17) Yantangay agbalinda a nailangitan a nobia, naibaga kadagiti napulotan a ‘lipatenda ti ilida ken ti balay [ti naindagaan] nga amada.’ Masapul a pagtalinaedenda a ‘naipamaysa ti panunotda iti bambanag sadi ngato, saan nga iti bambanag iti rabaw ti daga.’—Col. 3:1-4.

7. (a) Kasano a nabayagen nga isagsagana ni Kristo ti masanguanan a nobiana? (b) Ania ti pangibilangan ti nobia iti masanguanan a Nobiona?

7 Sinigsiglon nga isagsagana ni Kristo ti masanguanan a nobiana para iti kasarda idiay langit. Inlawlawag ni apostol Pablo a ni Kristo “inayatna met ti kongregasion ken inyawatna ti bagina a maipaay iti dayta, tapno masantipikarna dayta, a dalusanna iti panangbuggo iti danum babaen ti sao, tapno maiparangna iti bagina ti kongregasion iti kinangayed dayta, nga awanan mulit wenno karetket wenno aniaman kadagiti kasta a banag, no di ket nasantuan koma dayta ken awan pakapilawanna.” (Efe. 5:25-27) Imbaga ni Pablo kadagiti napulotan a Kristiano iti nagkauna a Corinto: “Agimonak kadakayo buyogen ti nadiosan nga imon, ta siak a mismo inkarikayo nga iyasawa iti maysa nga asawa a lalaki tapno iparangkayo koma kas nadalus a birhen iti Kristo.” (2 Cor. 11:2) Ti Nobio nga Ari a ni Jesu-Kristo apresiarenna ti naespirituan a ‘kinalibnos’ ti agbalin nga asawana. Ket ti nobia ibilangna met ti Nobio kas ‘apona’ ken ‘agruknoy kenkuana’ kas masanguanan nga asawana.

TI NOBIA ‘MAIYEG ITI ARI’

8. Apay a maikanatad ti pannakailadawan ti nobia kas “naan-anay a nadayag”?

8 Basaen ti Salmo 45:13, 14a. Ti nobia ket addaan iti “naan-anay a [ki]nadayag” para iti naarian a kasar. Iti Apocalipsis 21:2, nayasping ti nobia iti maysa a siudad, ti Baro a  Jerusalem, ken “naarkosan maipaay iti asawana.” Daytoy a nailangitan a siudad ket addaan iti “dayag ti Dios” ken naraniag a kas “kapapatgan a bato, kas maysa a bato a jaspe nga agsilsilnag a kas aganninaw a kristal.” (Apoc. 21:10, 11) Nagsayaat ti pannakailadawan ti kinangayed ti Baro a Jerusalem iti libro ti Apocalipsis. (Apoc. 21:18-21) Di pakasdaawan a ti salmista inladawanna ti nobia kas “naan-anay a nadayag”! Mayanatup laeng a maangay idiay langit ti naarian a kasar.

9. Asino ti “ari” a pakaiyegan ti nobia, ken ania ti kawesna?

9 Ti nobia ket maiyeg iti Nobio—ti Mesianiko nga Ari. Nabayagen nga isagsaganana ti nobiana, a ‘dinalusanna iti danum babaen ti sao.’ Ti nobiana ket ‘nasantuan ken awanan pakapilawan.’ (Efe. 5:26, 27) Maibagay met ti kawes ti nobiana para iti kasar. Kinapudnona, ‘ti pagan-anayna [ket naarkosan] kadagiti balitok,’ ken ‘sikakawes iti inabel a pagan-anay a maiyeg iti ari.’ Iti pannakikasarna iti Kordero, “naipalubos kenkuana a makawesan iti nasileng, nadalus, napino a lienso, ta ti napino a lienso iladawanna dagiti nalinteg nga aramid dagiti sasanto.”—Apoc. 19:8.

‘DIMTENGEN TI KASAR’

10. Kaano nga agkasar ti Kordero?

10 Basaen ti Apocalipsis 19:7. Kaano nga agkasar ti Kordero? Nupay ‘nakasaganan ti asawana’ para iti kasar, saan a ti aktual a kasar ti iladawan ti sumaruno a bersikulo. Imbes ketdi, deskribirenna ti maudi a paset ti dakkel a rigat. (Apoc. 19:11-21) Kaipapanan kadi daytoy a maangay ti kasar sakbay a naan-anay nga agballigi ti Nobio nga Ari? Saan. Dagiti sirmata iti libro ti Apocalipsis ket saan a kronolohikal ti panagsasaganadna. Iti maika-45 a Salmo, maangay ti naarian a kasar kalpasan a ni Jesu-Kristo nga Ari ibarikesna ti kampilanna ken ‘agballigi’ kadagiti kabusorna.—Sal. 45:3, 4.

11. Ania dagiti agsasaruno a pasamak nga agturong iti naan-anay a panagballigi ni Kristo?

11 Maibagatayo ngarud a dagitoy ti agsasaruno a mapasamak: Umuna, maipakat ti panangukom iti “dakkel a balangkantis,” ti Babilonia a Dakkel, ti sangalubongan nga imperio ti palso a relihion. (Apoc. 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2) Kalpasanna, ipakat ni Kristo ti panangukom ti Dios iti dadduma pay a paset ti nadangkes a sistema ni Satanas ditoy daga babaen ti Armagedon, ti “gubat ti naindaklan nga aldaw ti Dios a Mannakabalin-amin.” (Apoc. 16:14-16; 19:19-21) Kamaudiananna, an-anayen ti Mannakigubat nga Ari ti panagballigina babaen ti panangitapuakna ken Satanas ken dagiti demoniona iti mangliwengliweng nga abut, a sadiay awanton ti maaramidanda a kas iti natay.—Apoc. 20:1-3.

12, 13. (a) Kaanonto ti kasar ti Kordero? (b) Siasinonto idiay langit ti makipagrag-o iti kasar ti Kordero?

12 Apaman nga agpatingga ti biag dagiti napulotan a Kristiano ditoy daga, dagus nga agungarda iti nailangitan a biag. Sumagmamano a tiempo kalpasan ti pannakadadael ti Babilonia a Dakkel, ummongento ni Jesus dagiti natda a miembro ti klase nobia. (1 Tes. 4:16, 17) No kasta, sakbay a mangrugi ti gubat ti Armagedon, addanton sadiay langit ti amin a mangbukel iti “nobia.” Kalpasan dayta a gubat, maaramidton ti kasar ti Kordero. Nakaragragsakto la ketdi dayta a kasar! Kuna ti Apocalipsis 19:9 a, “Naragsak dagidiay naawis iti pangrabii ti panagkasar ti Kordero.” Wen, sigurado a naragsakto ti 144,000 a miembro ti klase nobia. Ket ti Nobio nga Ari agrag-onto unay iti pannakakompleto ti bilang dagiti kakaduana nga agturay, a nailadawan kas ‘mangmangan ken umin-inum iti lamisaanna idiay pagarianna.’ (Luc. 22:18, 28-30) Ngem saan la a ti Nobio ken ti nobia ti agrag-o iti kasar ti Kordero.

13 Kas nadakamaten, sangsangkamaysanto nga ikanta ti nailangitan a bunggoy: “Agrag-otayo  ken agragsaktayo iti napalalo, ket idayawtayo [ni Jehova], agsipud ta ti panagkasar ti Kordero dimtengen ket ti asawana naisagananan ti bagina.” (Apoc. 19:6, 7) Anianto met ti aramiden dagiti adipen ni Jehova ditoy daga? Makipagrag-odanto kadi met?

“MAIYEGDANTO A BUYOGEN TI PANAGRAGSAK”

14. Siasino ‘dagiti birhen a kakadua’ ti nobia kas nadakamat iti Salmo 45?

14 Basaen ti Salmo 45:12, 14b, 15. Impadto ni propeta Zacarias nga iti tiempo ti panungpalan, dagiti tattao iti nasnasion agyamyamanda iti pannakikaduada kadagiti natda iti naespirituan nga Israel. Insuratna: “Kadagidiay nga aldaw . . . sangapulo a lallaki manipud kadagiti amin a pagsasao ti nasnasion kumpetdanto, wen, pudno a kumpetdanto iti pandiling ti maysa a lalaki a Judio, a kunkunada: ‘Kumuyogkaminto kadakayo, ta nangngegmi a ti Dios adda kadakayo.’” (Zac. 8:23) Iti Salmo 45:12, ti simboliko a “sangapulo a lallaki” ket natukoy kas “anak a babai ti Tiro” ken “dagidiay nabaknang kadagiti umili.” Mapanda kadagiti napulotan a natda nga adda awitda a sagsagut tapno makagun-odda iti pabor ken naespirituan a tulong. Sipud idi 1935, impalubos ti minilion a tattao a dagiti natda ‘iyegda ida iti kinalinteg.’ (Dan. 12:3) Dagitoy a nasungdo a kakadua dagiti napulotan a Kristiano dinalusanda ti biagda, isu a nagbalinda a naespirituan a birhen. Dagitoy a ‘birhen a kakadua’ ti nobia indedikarda ti biagda ken Jehova ken nagbalinda a matalek nga iturayan ti Nobio nga Ari.

15. Kasano a ‘dagiti birhen a kakadua’ ti nobia makipagtrabtrabahoda kadagiti miembro ti klase nobia nga adda pay laeng ditoy daga?

15 Dagiti natda iti klase nobia agyamyamanda kadagitoy a ‘birhen a kakaduada’  gapu iti regtada a tumulong a mangikasaba iti “daytoy a naimbag a damag ti pagarian” iti intero a mapagnaedan a daga. (Mat. 24:14) Saan laeng a “ti espiritu ken ti nobia [ti] agtultuloy [nga agkuna]: ‘Umayka!’” no di ket dagidiay dumdumngeg kunaenda met: “Umayka!” (Apoc. 22:17) Wen, dagiti “sabsabali a karnero” nangngegda dagiti miembro ti napulotan a klase nobia nga agkunkuna “Umayka!” ket nakikaduada iti nobia iti panangyawis iti “Umayka!” kadagiti agnanaed iti daga.—Juan 10:16.

16. Ania a pribilehio ti impaay ni Jehova iti sabsabali a karnero?

16 Dagiti napulotan a natda ipatpategda dagiti kakaduada ken maragsakanda a makaammo a ti Ama ti Nobio, ni Jehova, ket impaayanna dagitoy a sabsabali a karnero ditoy daga iti pribilehio a makipagrag-o iti panagkasar ti Kordero idiay langit. Naipadto a dagitoy a ‘birhen a kakadua’ ti nobia “maiyegdanto a buyogen ti panagragsak ken kinarag-o.” Wen, dagiti sabsabali a karnero, nga addaan iti namnama nga agbiag nga agnanayon ditoy daga, makipagrag-odanto iti unibersal a pamilia ni Jehova inton agkasar ti Kordero idiay langit. Siuumiso nga inladawan ti Apocalipsis dagiti miembro ti “dakkel a bunggoy” a “sitatakderda iti sanguanan ti trono ken iti sanguanan ti Kordero.” Mangipapaayda iti sagrado a panagserbi ken Jehova iti naindagaan a paraangan ti naespirituan a templona.—Apoc. 7:9, 15.

Ti kasar ti Kordero ket mangyeg iti rag-o ‘kadagiti birhen a kakadua’ ti nobia (Kitaen ti parapo 16)

‘TI ANNAKMO SANDIANDA DAGIDI AMMAM’

17, 18. Kasano a magunggonaan iti kasar ti Kordero dagidiay agbiag iti baro a lubong? Kadagiti siasino ti pagbalinanto ni Kristo kas ama bayat ti Sangaribu a Tawen a Turayna?

17 Basaen ti Salmo 45:16. ‘Dagiti birhen a kakadua’ ti nailangitan a nobia ni Kristo agrag-odanto iti kasta unay inton makitada idiay baro a lubong dagiti makagunggona nga epekto dayta a nailangitan a kasar. Ti Nobio nga Ari iturongnanto ti atensionna ditoy daga ken pagungarenna dagiti naindagaan nga ‘ammana,’ nga agbalinto a naindagaan nga ‘annakna.’ (Juan 5:25-29; Heb. 11:35) Isudanto ti pagtaudan dagiti dutokanna a “piprinsipe iti intero a daga.” Dutokanto ni Kristo ti dadduma kadagiti matalek a papanglakayen ita a mangidaulo kadagidiay agnaed iti baro a lubong.—Isa. 32:1.

18 Bayat ti Sangaribu a Tawen a Turayna, agbalinto met ni Kristo kas ama iti sabsabali pay. Dagidiay mangipakita iti pammatida iti daton a subbot ni Jesus agbiagdanto ditoy daga iti agnanayon. (Juan 3:16) Gapuna, agbalinto ni Kristo kas “Agnanayon nga Ama[da].”—Isa. 9:6, 7.

MATIGNAYTAYO A MANGIPAKAAMMO ITI ‘NAGANNA’

19, 20. Kasano a maapektaran ti amin a pudno a Kristiano iti makapagagar a paspasamak a nadakamat iti Salmo 45?

19 Basaen ti Salmo 45:1, 17. Wen, pakaseknan ti amin a Kristiano ti paspasamak a nailanad iti Salmo 45. Dagiti nabatbati a napulotan ditoy daga magagaranda a maikaykaysa kadagiti kakabsatda ken iti Nobioda idiay langit. Matignay ngarud ti sabsabali a karnero nga ad-adda pay nga agpasakup iti nadayag nga Arida. Agyamyamanda met iti pribilehioda a makikadua kadagiti nabatbati ditoy daga a miembro ti nobiana. Kalpasan ti kasarda, ipaayton ni Kristo ken dagiti kakaduana nga agturay iti Pagarian ti aglaplapusanan a bendision kadagiti agnaed ditoy daga.—Apoc. 7:17; 21:1-4.

20 Bayat a segseggaantayo a matungpal ti “maysa a nakasaysayaat a banag” nga iyeg ti Mesianiko nga Ari, saantayo kadi a matignay a mangipakaammo iti ‘naganna’? Sapay koma ta karamantayo kadagidiay ‘mangidayaw iti Ari agingga iti tiempo a di nakedngan, iti mismo nga agnanayon.’