Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Kasanotayo a Siaanus a ‘Makapagur-uray iti Dios’?

Kasanotayo a Siaanus a ‘Makapagur-uray iti Dios’?

“Ipakitakto ti panagur-uray.”—MIK. 7:7.

1. Apay a mabalin a matuokantayo nga aguray?

NANGRUGI ti maudi nga al-aldaw ti sistema ni Satanas idi 1914, idi naipasdek ti Mesianiko a Pagarian. Kas resulta ti gubat idiay langit, intapuak ni Jesus ditoy daga ti Diablo ken dagiti demoniona. (Basaen ti Apocalipsis 12:7-9.) Ammo ni Satanas nga “ababan ti periodo ti tiempona.” (Apoc. 12:12) Ngem adun a dekada ti limmabas nanipud nangrugi dayta a ‘periodo ti tiempo,’ isu a mabalin a kunaen ti dadduma a nakabaybayag ti maudi nga al-aldaw. Matuokantayo kadin nga agur-uray iti panagtignay ni Jehova?

2. Ania ti mausig iti daytoy nga artikulo?

2 Napeggad ti saan a pannakaan-anus. Apay? Gapu ta dayta ti mabalin a mamagtignay kadatayo a sidadarasudos. Kasanotayo a siaanus a makapagur-uray? Matulongannatayo daytoy nga artikulo a mangaramid iti dayta babaen ti panangsungbattayo kadagiti sumaganad a saludsod. (1) Ania ti maadaltayo iti kinaanus ni propeta Mikias? (2) Aniada a paspasamak ti pakailasinan nga agpatinggan ti panagur-uraytayo? (3) Kasanotayo a maipakita ti panagyamantayo iti kinaanus ni Jehova?

ANIA TI MAADALTAYO ITI ULIDAN NI MIKIAS?

3. Ania dagiti kasasaad iti Israel idi kaaldawan ni Mikias?

3 Basaen ti Mikias 7:2-6. Nakita ni propeta Mikias no kasano nga in-inut a nagrakaya ti espiritual a kasasaad ti Israel agingga iti panagturay ni nadangkes nga Ari Acaz. Inyarig ni Mikias dagiti di matalek nga Israelita iti mula a “siitan” ken “alad a siit.” No kasano a matudok ti asinoman a lumasat kadagita, dangdangran dagitoy a dakes nga Israelita ti asinoman a makalangenda. Nakaro dayta a kinadakes ta dadaelenna uray ti relasion dagiti agkakapamilia. Ammo ni Mikias a saanna a mabalbaliwan ti situasion isu a sipapasnek a nagkararag ken Jehova. Sa siaanus nga inurayna nga agtignay ti Dios. Agtalek ni Mikias a bumallaet ni Jehova iti umiso a tiempo.

4. Ania dagiti suot a pakaipaspasanguantayo?

 4 Kas ken Mikias, agbibiagtayo iti nagtetengngaan dagiti managimbubukodan a tattao. Adu ti “saan a managyaman, saan a nasungdo, awanan nainkasigudan a panagayat.” (2 Tim. 3:2, 3) Mabalin a masikorantayo gapu iti kinamanagimbubukodan dagiti katrabahuan, kaeskuelaan, ken kaarrubatayo. Ngem nakarkaro pay ngem iti dayta ti pakaipaspasanguan ti dadduma nga ad-adipen ti Dios. Imbaga ni Jesus kadagiti pasurotna a mabalin a busoren ida ti pamiliada, ken nagaramat iti sasao nga umasping iti nailanad iti Mikias 7:6. “Immayak a mangpataud iti pannakabingbingay,” kinuna ni Jesus, “ti maysa a lalaki maibusor iti amana, ken ti anak a babai maibusor iti inana, ken ti maysa nga agtutubo nga asawa a babai maibusor iti katuganganna-a-babai. Pudno unay, dagiti kabusor ti maysa a tao isudanto dagiti tattao iti bukodna a sangakabbalayan.” (Mat. 10:35, 36) Anian a nagrigat nga ibturan ti pananglais ken ibubusor dagiti kapamiliatayo a saantayo a kapammatian! Saantay koma a sumuksuko no maipasangotayo iti kasta a suot. Imbes ketdi, agtalinaedtayo koma a nasungdo ken siaanus nga aguray iti panangrisut ni Jehova kadagiti bambanag. No kanayon a dawatentayo ti tulongna, ipaayna ti kasapulantayo a bileg ken sirib tapno makapagibturtayo.

5, 6. Kasano a ginunggonaan ni Jehova ni Mikias, ngem ania ti saan a nakita ni Mikias?

5 Ginunggonaan ni Jehova ti panagan-anus ni Mikias. Nasaksian ni Mikias ti panagpatingga ni Ari Acaz ken ti dakes a turayna. Nakitana a nagbalin nga ari ti anak ni Acaz a ni Ezekias ken insublina ti nadalus a panagdayaw. Natungpal met ti impadto ni Mikias a panangukom ni Jehova iti Samaria idi rinaut dagiti Asirio ti makin-amianan a pagarian ti Israel.—Mik. 1:6.

6 Nupay kasta, saan a nakita ni Mikias ti pannakatungpal ti amin nga impaipadto ni Jehova kenkuana. Kas pagarigan, insurat ni Mikias: “Iti kamaudianan a paset dagiti aldaw . . . ti bantay ti balay ni Jehova sititibkerto ti pannakaipasdekna a nangatngato ngem iti tapaw ti bambantay, ket sigurado a maipangatonto iti ngatuen dagiti turod; ket dagiti ili agayusdanto nga agturong iti dayta. Ket pudno unay a mapanto ti adu a nasion ket kunaenda: ‘Umaykayo, ket sumang-attayo iti bantay ni Jehova.’” (Mik. 4:1, 2) Nabayagen a natay ni Mikias idi natungpal dayta a padto. Ngem determinado nga agtalinaed a nasungdo ken Jehova agingga ken patay, aniaman ti ar-aramiden dagiti tattao iti aglawlawna. Mainaig iti dayta, insurat ni Mikias: “Amin dagiti ili, iti biangda, magnadanto tunggal maysa iti nagan ti diosna; ngem datayo, iti biangtayo, magnatayto iti nagan ni Jehova a Diostayo agingga iti tiempo a di nakedngan, iti mismo nga agnanayon.” (Mik. 4:5) Siaanus a nagur-uray ni Mikias bayat dagiti narigat a tiempo gapu ta naan-anay a nagtalek a tungpalen ni Jehova ti amin a karina. Nagpannuray ken Jehova ti matalek a propeta.

7, 8. (a) Ania ti panggapuantay nga agtalek ken Jehova? (b) Ania ti makatulong tapno ditay mapupuotan a lumabas ti tiempo?

7 Agtaltalektayo met kadi ken Jehova a kas ken Mikias? Nasayaat no patanorentayo ti kasta a panagtalek. Masaksaksiantayo a mismo ti kaitungpalan ti padto ni Mikias. Bayat ti “kamaudianan a paset dagiti aldaw,” minilion a tattao iti amin a nasion ken tribu ken pagsasao ti agturturong iti “bantay ti balay ni Jehova.” Nupay naggapu dagitoy a managdaydayaw kadagiti agsisinnalisal a nasnasion, ‘pinitpitda dagiti kampilanda a pinagbalinda a subsob ti arado,’ ken ‘saandan a sursuruen ti pannakigubat.’ (Mik. 4:3) Anian a pribilehio ti panagbalin a paset iti natalna nga ili ni Jehova!

8 Siempre, kayattayo a pagpatinggaen koman ni Jehova daytoy dakes a sistema. Ngem tapno siaanus a makapagur-uraytayo, masapul a tuladentayo ti panangmatmat  ni Jehova iti bambanag. Nangituding iti aldaw a panangukomna iti sangatauan “babaen ti maysa a lalaki a dinutokanna,” ni Jesu-Kristo. (Ara. 17:31) Ngem sakbay pay dayta, ipapaayan ti Dios ti amin a kita ti tattao iti gundaway a gumun-od iti “umiso a pannakaammo iti kinapudno,” agtignay maitunos iti dayta a pannakaammo, ken maisalakan. Agpegpeggad ti biag dagiti tattao. (Basaen ti 1 Timoteo 2:3, 4.) No okupadotayo a tumulong iti sabsabali a gumun-od iti pannakaammo maipapan iti Dios, ditay mapupuotan a lumabas ti tiempo agingga a dumteng ti panangukom ni Jehova. Inton dumteng dayta, naragsaktayto la ketdi ta nagbalintayo nga okupado iti trabaho a panangikasaba iti Pagarian!

ANIA A PASPASAMAK TI PAKAILASINAN NGA AGPATINGGAN TI PANAGUR-URAYTAYO?

9-11. Natungpal kadin ti 1 Tesalonica 5:3? Ilawlawagmo.

9 Basaen ti 1 Tesalonica 5:1-3. Asidegen a sawen dagiti nasion ti “Talna ken talged!” Masapul nga “agtalinaedtayo . . . a siririing ken agtalinaedtayo a sipupuot” tapno saantay a maallilaw iti dayta. (1 Tes. 5:6) Repasuentayo ita dagiti pasamak sakbay daytoy a napateg a proklamasion.

10 Kalpasan dagiti dua a gubat sangalubongan, inkagumaan dagiti nasion a gun-oden ti talna. Kalpasan ti Gubat Sangalubongan I, nabuangay ti League of Nations a manamnama a mangyeg iti talna. Idi agangay, kalpasan ti Gubat Sangalubongan II, ti United Nations ti nagbalin a namnama iti pannakaipaay ti talna ditoy daga. Ti gobierno ken dagiti lider ti relihion nagtalekda a maiyeg dagita nga organisasion ti sangalubongan a talna. Kas pagarigan, idi 1986, inyetnag ti United Nations ti makunkuna nga Internasional a Tawen ti Talna. Iti dayta a tawen, nagtitipon dagiti lider ti adu a nasion ken relihion a kaduada ti panguluen ti Simbaan Katoliko idiay Assisi, Italia, tapno ikararagda ti talna.

11 Ngem saan a dayta a proklamasion ti talna ken talged wenno ti dadduma pay nga umasping iti dayta ti kaitungpalan ti padto iti 1 Tesalonica 5:3. Apay? Agsipud ta awan ti napasamak a “kellaat a pannakadadael.”

12. Ania ti ammotayo maipapan iti pannakaipukkaw ti “Talna ken talged”?

 12 Asinonto ti mangipukkaw iti “Talna ken talged”? Anianto ti akem dagiti lider ti Kakristianuan ken ti dadduma pay a relihion? Anianto ti paset dagiti napolitikaan nga agtuturay iti dayta a proklamasion? Awan ti ibaga ti Biblia. Ngem ammotayo nga anianto man ti pamay-anda a mangideklara iti dayta ken nupay kasla makakombinsir, saanto a pudpudno a “talna ken talged” dayta. Ninto pay laeng Satanas ti agturay iti daytoy a daan a sistema, nga agrakrakayan ken saanen a pulos sumayaat. Anian a makapaladingit no mamatitayo iti propaganda ni Satanas ken makinamintayo iti politika!

13. Apay a laplapdan dagiti anghel ti makadadael nga angin?

13 Basaen ti Apocalipsis 7:1-4. Bayat nga ur-urayentayo a matungpal ti 1 Tesalonica 5:3, laplapdan dagiti mannakabalin nga anghel ti makadadael nga angin iti dakkel a rigat. Apay? Ti maysa a napateg a makagapu ket ti dineskribir ni apostol Juan a pinal a pannakaselio dagiti napulotan nga “adipen ti Diostayo.” * Apaman a mairingpas dayta a pannakaselio, palusposanen dagiti anghel ti angin ti pannakadadael. Anianto ti sumaruno a mapasamak?

14. Ania dagiti pagilasinan nga asidegen a madadael ti Babilonia a Dakkel?

14 Madadaelton ti Babilonia a Dakkel, ti sangalubongan nga imperio ti palso a relihion. Awanto ti maitulong kenkuana “dagiti ili ken dagiti bunggoy ken dagiti nasion ken dagiti pagsasao.” Makitkitatayo itan dagiti pagilasinan nga asidegen ti pannakadadaelna. (Apoc. 16:12; 17:15-18; 18:7, 8, 21) Kinapudnona, bumasbassiten ti suporta a maipapaay kenkuana kas ipakita dagiti damdamag, nga umad-adu ti mangat-atakar iti relihion ken kadagiti lider ti relihion. Nupay kasta, ipagarup dagiti lider ti Babilonia a Dakkel a saanda nga agpegpeggad. Anian a pannakaallilawda! Kalpasan ti pannakaideklara ti “Talna ken talged!” dagiti napolitikaan nga elemento ti sistema ni Satanas kellaatto a bueltaanda ti palso a relihion ket ikisapda dayta. Saanton a pulos makita ti Babilonia a Dakkel! Maikari laeng ngarud a siaanus nga urayentayo dagita a nagpateg a paspasamak.—Apoc. 18:8, 10.

KASANO A MAIPAKITATAYO NGA AP-APRESIARENTAYO TI KINAANUS TI DIOS?

15. Apay a siaanus nga agur-uray ni Jehova?

15 Nupay lalaisen dagiti tattao ti nagan ni Jehova, siaanus nga ur-urayenna ti umiso a tiempo a panagtignayna. Saanna kayat a madadael ti asinoman a naemma. (2 Ped. 3:9, 10) Kasta kadi met ti tarigagaytayo? Sakbay ti iyaay ti aldaw ni Jehova, maipakitatayo nga ap-apresiarentayo ti kinaanusna babaen kadagiti sumaganad a pamay-an.

16, 17. (a) Apay a kayattayo a tulongan dagidiay inaktibo? (b) Apay nga agsubli koma itan ken Jehova dagiti inaktibo?

16 Tulongan dagidiay inaktibo. Kinuna ni Jesus nga adda panagrag-o idiay langit no masarakan ti uray maysa laeng a napukaw a karnero. (Mat. 18:14; Luc. 15:3-7) Siempre, maseknan unay ni Jehova kadagiti amin a mangipakpakita iti ayatda iti naganna, uray no saanda nga aktibo ita nga agserserbi kenkuana. No tulongantayo dagiti kasta nga indibidual nga agsubli iti kongregasion, parparagsakentayo ni Jehova ken dagiti anghel.

17 Maysaka kadi kadagidiay saanen nga aktibo nga agserserbi iti Dios? Nalabit nasaktannaka ti maysa a kabsat iti kongregasion isu nga insardengmo ti makitimpuyog iti organisasion ni Jehova. Nalabit nabayagen daydi a pasamak, isu nga isaludsodmo iti bagim: ‘Nasaysayaat kadi ken naragragsak ti biagko ita? Ni kadi Jehova ti  nangpasakit kaniak, wenno maysa nga imperpekto a tao? Adda kadi aniaman nga inaramid ni Jehova a nakadangranak?’ Kinapudnona, kanayon a naimbag ti ar-aramidenna agpaay kadatayo. Uray no saantay nga itungtungpal ti dedikasiontayo kenkuana, ipapaayannatayo latta iti naimbag a bambanag. (Sant. 1:16, 17) Din agbayag, dumtengen ti aldaw ni Jehova. Itan ti tiempo nga agsublika iti naayat a panangaywan ti nailangitan nga Amatayo ken iti kongregasion—ti kakaisuna a natalged a kamangtayo kadagitoy maudi nga al-aldaw.—Deut. 33:27; Heb. 10:24, 25.

Ikagkagumaan ti ili ni Jehova a tulongan dagiti inaktibo nga agsubli ken Jehova (Kitaen ti parapo 16, 17)

18. Apay a masapul a suportarantayo dagiti mangidadaulo kadatayo?

18 Sisusungdo a suportaran dagidiay mangidadaulo kadatayo. Kas naayat a Pastor, iwanwanwan ken salsalaknibannatayo ni Jehova. Dinutokanna ti Anakna kas Panguluen a Pastor ti arban. (1 Ped. 5:4) Dagiti panglakayen iti nasurok a 100,000 a kongregasion ipaspastoranda ti tunggal karnero ti Dios. (Ara. 20:28) No sisusungdo a suportarantayo dagiti nadutokan a mangidaulo, ipakpakitatayo nga ap-apresiarentayo ni Jehova ken ni Jesus gapu iti amin nga ar-aramidenda agpaay kadatayo.

19. Kasanotayo a makaaramid iti nabileg a depensa maibusor ken Satanas?

19 Agbalin a nasinged iti maysa ken maysa. Ania ti kayat a sawen dayta? No maraut ti maysa a nasanay a buyot, saan nga agsisina dagiti soldadona no di ket agiinnasidegda. Iti kasta, makaaramidda iti maysa a nabileg a depensa. Kumarkaro ti panangraut ni Satanas iti ili ti Dios. Saan a daytoy ti tiempo a labanantayo dagiti kakabsattayo. Ita ti tiempo nga agbalintayo a nasinged iti maysa ken maysa, palabsentayo dagiti pagkapuyan ti sabsabali, ken ipakitatayo ti panagtalektayo iti panangidaulo ni Jehova.

Ita ti tiempo nga agkaykaysatayo a bumusor iti Diablo ken kadagiti demoniona (Kitaen ti parapo 19)

20. Ania ti masapul nga aramidentayo ita?

20 Sapay koma ta agtalinaedtayo amin a siririing iti naespirituan ken siaanus nga agur-uray. Anusantayo koma nga urayen ti proklamasion ti “Talna ken talged!” ken ti pinal a pannakaselio dagiti napulotan. Kalpasanna, palusposanton dagiti uppat nga anghel dagiti mangdadael nga angin, ket madadaelton ti Babilonia a Dakkel. Bayat nga ur-urayentayo dagitoy a napateg a paspasamak, agpaiwanwantayo koma kadagiti nadutokan a mangidaulo iti organisasion ni Jehova. Agkaykaysatayo a bumusor iti Diablo ken kadagiti demoniona! Itan ti tiempo nga ipangagtayo ti imparegta ti salmista: “Bumilegkayo, ket pumigsa koma ti pusoyo, dakayo amin nga agur-uray ken Jehova.”—Sal. 31:24.

^ par. 13 Para iti pannakailawlawag ti nagdumaan ti damo a pannakaselio ken ti pinal a pannakaselio dagiti napulotan, kitaen Ti Pagwanawanan nga Enero 1, 2007, panid 30-31.