Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Apay a nagsangit ni Jesus sakbay ti panagungar ni Lazaro, kas nailadawan iti Juan 11:35?

No matay ti maysa nga ay-ayatentayo, gagangay nga agsangittayo gapu ta sigurado a kailiwtayto. Nupay ipatpategna ni Lazaro, ti panagsangit ni Jesus ket saan a gapu iti ipapatay ni Lazaro. Nagsangit gapu ta maasian kadagiti kakabagian ken gagayyem a napanawan ni Lazaro, kas ipamatmat ti konteksto ti salaysay ni Juan.—Juan 11:36.

Idi nadamag ni Jesus nga agsakit ni Lazaro, saan a dagus a nagtignay tapno paimbagenna ti gayyemna. Kuna ti salaysay: “Idi nangngeg [ni Jesus] a masakit [ni Lazaro], . . . nagtalinaed pay iti dua nga aldaw iti lugar nga ayanna idi.” (Juan 11:6) Apay? Adda ngamin panggepna. Kinunana: “Daytoy a sakit ket saan nga ipapatay ti panggepna, no di ket maipaay iti dayag ti Dios, tapno ti Anak ti Dios maipadayag babaen iti dayta.” (Juan 11:4) Ngarud, inranta ni Jesus nga aramaten ti ipapatay ni Lazaro tapno ‘maipadayag ti Dios.’ Kasano? Mangaramid iti naisangsangayan a milagro babaen ti panangpagungarna iti ipatpategna a gayyem nga addan iti tanem.

Iti pannakisarita ni Jesus kadagiti adalanna iti daytoy a gundaway, indiligna ti ipapatay iti pannaturog. Dayta ti makagapu nga imbagana kadakuada nga ‘agbaniaga tapno riingenna ni Lazaro manipud pannaturogna.’ (Juan 11:11) Para ken Jesus, ti panangpagungarna ken Lazaro ket mayarig iti panangriing ti maysa a nagannak iti nakaridep nga anakna. Isu nga awan ti makagapu a pagladingitanna ti ipapatay ni Lazaro.

Apay ngarud a nagsangit ni Jesus? Masarakan manen ti sungbat iti konteksto. Idi nasabat ni Jesus ti kabsat ni Lazaro a ni Maria ken nakitana nga agsangsangit agraman ti dadduma pay, “nagsennaay iti espirituna ket nariribukan.” Naibuyog ti rikna ni Jesus iti pannakakitana nga agladladingitda ket “nagsennaay iti espirituna.” Dayta ti makagapu a “nagarubos dagiti lua[na].” Naladingitan unay idi nakitana a malmaldaangan dagiti ipatpategna a gagayyem.—Juan 11:33, 35.

Ipakita daytoy a salaysay nga adda pannakabalin ni Jesus a mangisubli iti biag ken salun-at dagiti dungdungnguentayo iti um-umayen a baro a lubong. Ipakitana met a makipagrikna ni Jesus kadagidiay napukawan iti ay-ayaten iti biag. Kasta met, isuronatayo nga agbalin a naasi kadagidiay agladladingit gapu iti ipapatay dagiti ay-ayatenda.

Nupay mapanna idin pagungaren ni Lazaro, kaskasdi a nagsangit ni Jesus gapu iti napalalo a panagayat ken panangngaasina kadagiti gagayyemna. Umasping iti dayta, mabalin a matignaytayo a ‘makipagsangit kadagiti tattao nga agsangit’ gapu iti empatiatayo. (Roma 12:15) Ti kasta a panagladingit saanna a kayat a sawen a kurang ti pammatitayo iti namnama a panagungar. Maitutop laeng ngarud nga impakita ni Jesus no kasano ti makisimpatia kadagidiay natayan babaen ti naimpusuan a panagsangitna uray mapannan pagungaren ni Lazaro.