Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ni Jehova ti ‘Inaldaw a Mangbagbagkat iti Awitko’

Ni Jehova ti ‘Inaldaw a Mangbagbagkat iti Awitko’

Iti laksid ti nakaro a parikutko iti salun-at a kasla diak madaeran, inaldaw a marikriknak ti nadungngo a suporta ti ay-ayatentayo a nailangitan nga Ama. Ket iti napalabas a nasurok a 20 a tawen, mariknak ti naisangsangayan a rag-o iti panagserbik ken Jehova kas payunir.

Nayanakak idi 1956 nga addaan iti spina bifida. Saan a naan-anay a nagrikep ti neural tube iti durik, ket gapu iti nadadael nga urat, marigatanak a magna ken naaddaanak pay iti dadduma a nakaro a parikut iti salun-at.

Makipagad-adalen iti Biblia dagiti nagannakko kadagiti misionero a Saksi ni Jehova sakbay a nayanakak. Bayat ti kinaubingko, agiinnaddayo ken sumagmamano laeng ti agibumbunannag iti ilimi nga Usakos iti Namibia. Isu nga adalenmi laengen a sangapamiliaan dagiti nayeskediul a maadal iti gimong ti kongregasion. Idi agtawenak iti pito, limmasatak iti operasion a maawagan iti urostomy tapno adda maaramid nga artipisial a pagruaran ti isbok. Idi agtawenak iti 14, naaddaanak iti kissiw. Diak naileppas ti panageskuelak gapu ta nakaad-adayokami iti kaasitgan a hayskul iti lugarmi ken masapul a kanayon nga aywanandak dagiti nagannakko.

Nupay kasta, inkagumaak a patibkeren ti espiritualidadko. Iti daydi a tiempo, adu a Nakristianuan a publikasiontayo ti saan pay a magun-odan iti lengguahemi nga Afrikaans. Isu a nagsursuroak nga agbasa iti Ingles tapno maadalko ti adu kadagiti librotayo. Nagbalinak nga agibumbunannag iti Pagarian ket nabautisaranak iti edad a 19. Iti simmaruno nga uppat a tawen, adu ti nagbalin a parikutko iti pisikal ken emosional. Kasta met, gapu ta gistay agaammo ti amin iti lugarmi, mabainak a mangasaba isu a diak nagbalin a naregta iti ministerio.

Immakarkami iti South Africa idi agtawenak iti nasurok a 20, ket iti daydi pay laeng a gundaway a napadasak ti naikameng iti maysa a kongregasion. Napalalo unay ti rag-ok! Ngem kasapulan a lumasatak iti operasion iti bagis (colostomy).

Naminsan, nagpalawag ti maysa a manangaywan iti sirkito maipapan iti panagpayunir. Natignay ti pusok iti kinunana. Ammok a marigatanak gapu iti salun-atko, ngem mariknak a tultulongannak ni Jehova iti adu a pakarigatak. Gapuna, impasak ti aplikasionko nga agbalin a regular pioneer. Ngem saan a pinatgan dagiti panglakayen gapu kadagiti parikutko iti salun-at.

Kaskasdi nga inkeddengko nga aramiden ti amin a kabaelak a mangikasaba iti Pagarian. Iti las-ud ti innem a bulan, nabaelak nga abuten ti oras a makalikaguman para kadagiti payunir iti tulong ni nanangko ken ti dadduma pay. Daytoy ti nangpaneknek a determinadoak nga agpayunir ken saan a lapped ti salun-atko. Nagaplikarak manen, ket naaprobaran met laengen iti daytoy a gundaway. Nagbalinak a regular pioneer idi Septiembre 1, 1988.

Kas regular pioneer, kanayon a mariknak ti suporta ti Jehova. Ti panangisurok iti sabsabali maipapan iti kinapudno, imbes a ti laeng bagik ti pampanunotek, ket nagserbi a proteksionko ken nangpabileg iti relasionko ken Jehova. Nakaragragsakak ta adda dagiti matultulongak nga agdedikar ken agpabautisar.

Adda latta dagiti parikutko iti pisikal agingga ita. Ngem ni Jehova ti ‘inaldaw a mangbagbagkat iti awitko.’ (Sal. 68:19) Saannak laeng a tultulongan a mangdaer iti kasasaadko no di ket pagbalbalinenna pay a naragsak ti biagko!