Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PAKASARITAAN TI BIAG

“Adtoykami! Ibaonnakami!”

“Adtoykami! Ibaonnakami!”

KAYATMO kadi a palawaen ti ministeriom babaen ti panagboluntariom iti lugar a dakdakkel ti panagkasapulanna, nalabit iti sabali a pagilian? No wen, magunggonaanka iti kapadasan da Brother ken Sister Bergame.

Sipud 1988, agkaduan da Jack ken Marie-Line iti amin-tiempo a panagserbi. Nalakada a makibagay isu nga inawatda ti nadumaduma nga annongen idiay Guadeloupe ken French Guiana. Dagitoy a lugar ket iwanwanwan itan ti sangay ti France. Pagsaludsodantayo da Jack ken Marie-Line.

Ania ti nangtignay kadakayo a sumrek iti amin-tiempo a panagserbi?

Marie-Line: Bayat a dumakdakkelak idiay Guadeloupe, masansan nga agmalmalem a mangasabakami ken nanangko, a naregta a Saksi. Ay-ayatek dagiti tattao, isu a kalpasan ti panaggraduarko iti eskuelaan idi 1985, nangrugiak nga agpayunir.

Jack: Idi agtutuboak, kanayon a kaduak dagiti agserserbi iti amin-tiempo a mangipatpateg iti ministerio. Kanayonak nga ag-auxiliary pioneer no bakasion iti eskuelaan. Iti ngudo ti lawas, sagpaminsan nga agbuskami a kumuyog kadagiti payunir iti teritoriada. Agmalmalemkami a mangasaba sa kalpasanna mapankami iti igid ti baybay. Nakaragragsak dagidiay nga aldaw!

Di nagbayag kalpasan ti kasarmi ken Marie-Line idi 1988, napanunotko, ‘Nawayakami, isu nga apay a dimi palawaen ti ministeriomi?’ Nagpayunirak met a kas ken Marie-Line. Makatawen kalpasanna, idi nalpas ti panageskuelami kas payunir, nadutokankami kas special pioneer. Naikkankami iti nararagsak nga annongen iti Guadeloupe sakbay a naawiskami nga umakar idiay French Guiana.

Namin-adu a nagbaliw ti annongenyo iti panaglabas ti tawtawen. Ania ti nakatulong kadakayo a makibagay kadagiti baro a kasasaad?

Marie-Line: Ammo dagiti kakabsat iti Bethel iti French Guiana a ti paboritomi a teksto ket Isaias 6:8. Isu a no tumawagda kadakami, iyangawda a saludsoden, “Malagipyo kadi ti paboritoyo a teksto?” Ammomi no kuan nga agbaliw ti annongenmi, isu nga isungbatmi, “Adtoykami! Ibaonnakami!”

Dimi ikomkompara ti baro nga annongenmi kadagiti napalabas a pribilehiomi ta saanmi no  kuan a maapresiar ti baro nga annongenmi. Ikagumaanmi a gayyemen dagiti kakabsat iti baro nga annongenmi.

Jack: Kayat idi ti dadduma a gagayyemmi nga agtalinaedkami isu a kombinsirendakami a saan nga umakar. Ngem idi pimmanawkami iti Guadeloupe, impalagip ti maysa a kabsat ti imbaga ni Jesus iti Mateo 13:38: “Ti talon ket ti lubong.” Isu a no agbaliw ti annongenmi, laglagipenmi a saan a nagbaliw ti talon a pagserserbianmi. Ti kapatgan ket dagiti tattao ken ti teritoria!

No makasangpetkami iti baro a teritoria, makitami a makapagbiag a naragsak dagiti lumugar. Isu a padasenmi ti agbiag a kas kadakuada. Nupay naiduma ti taraonda, kanenmi no ania ti kanenda ken inumenmi no ania ti inumenda, ngem salsaluadanmi met ti salun-atmi. Ikagkagumaanmi ti agestoria iti positibo a bambanag maipapan iti tunggal annongenmi.

Marie-Line: Adu ti nasursuromi kadagiti lumugar a kakabsat. Malagipko idi damo a makasangpetkami idiay French Guiana. Napigsa ti tudo idi, isu a napanunotmi a kasapulanmi nga urayen nga agsardeng sakbay a mapankami mangasaba. Ngem idi kuan, insaludsod kaniak ti maysa a kabsat a babai, “Mapantayon?” Nasdaawak, sa insungbatko, “Kasano?” Insungbatna, “Alaem ti payongmo sa agbisikletatayo.” Isu a nasursurok nga iggaman ti payong bayat a nakasakayak iti bisikleta. No diak nasursuro dayta, diak koma pulos nakapangasaba no agtudtudo!

Agarup 15 a daras nga immakarkayo. Adda kadi maisingasingyo a makatulong iti dadduma maipapan iti panagakar?

Marie-Line: Narigat ti agakar-akar. Ngem napateg a mangbirokka iti komportable a balay a pagawidam kalpasan ti ministerio.

Jack: Masansan a pinturaak ti uneg ti baro a pagyananmi. No ammo dagiti kakabsat iti Bethel a saankami nga agbayag iti annongenmi, iyangawda nga ibaga, “Jack, saanmon a kasapulan a pinturaan!”

Nalaing nga agimpake ni Marie-Line! Ikabilna amin a banag iti kahon, sa isuratna “banio,” “kuarto,” “kosina,” ken dadduma pay. Isu a no makasangpetkami iti baro a pagyananmi, nalakami laeng nga ipuesto dagiti kahon iti umiso a pakaikabilanda. Ilistana ti nagyan ti tunggal kahon tapno nalakami laeng a biroken no ania ti kasapulanmi.

 Marie-Line: Gapu ta nasursuromi ti agbalin nga organisado, nalakakami a makasubli iti rutinami.

Kasanoyo nga ur-urnosen ti eskediulyo tapno ‘naan-anay a maitungpalyo ti ministerioyo’?—2 Tim. 4:5.

Marie-Line: Kada Lunes, aginana ken agsaganakami para iti gimong. Manipud Martes nga agpatpatuloy, rummuarkami a mangasaba.

Jack: Uray adda ab-abutenmi nga oras, saankami a nagpokus iti dayta. Ti ministerio ti prioridadmi. Manipud iruruarmi iti balay agingga a makaawidkami, ikagumaanmi a kasabaan ti amin a masabatmi.

Marie-Line: Kas pagarigan, no mapankami agpiknik, kanayon a mangitugotak kadagiti tract. Adda dagiti umasideg ket dumawatda iti publikasiontayo, uray no saanmi nga ibaga a Saksikami ni Jehova. Gapu iti dayta, naannadkami iti panagbadbado ken tigtignaymi ta madlaw dagita dagiti tattao.

Jack: Ikagkagumaanmi ti mangsaksi babaen ti panagbalinmi a nasayaat a kaarruba. Pidutek dagiti nagkaiwara a papel sa ibasurak dagita ken dalusak ti aglawlaw. Madlaw dagita dagiti kaarrubami ket damagenda no dadduma, “Mabalin ti dumawat iti Biblia?”

Masansan a nangaskasabakayo kadagiti adayo a teritoria. Ania dagiti saanyo a malipatan a kapadasan?

Jack: Idiay Guiana, adda dagiti teritoria a narigat a danonen. Masansan nga agbiahekami iti 600 a kilometro iti makalawas iti saan a nasayaat a kalsada. Dimi malipatan ti panagbisitami idiay St. Élie iti kabakiran ti Amazon. Nagbiahekami iti adu nga oras babaen ti off-road a lugan ken de motor a bangka. Minero iti balitok ti kaaduan nga aggigian sadiay. Kas panagyaman kadagiti publikasiontayo, adda dagiti nangted iti babassit a balitok kas donasion! Karabiyanna, nagipabuyakami iti maysa a video ti organisasion. Adu a lumugar ti immay.

Marie-Line: Iti nabiit pay, naimbitaran ni Jack nga agpalawag iti Memorial idiay Camopi. Tapno makadanonkami sadiay, nagbiahekami iti uppat nga oras babaen ti de motor a bangka iti Oyapock River. Nagragsak dayta a kapadasan.

Jack: No ababaw ti karayan, naapres ti ayusna isu a delikado ti lumasat. Ngem makapaamanga a buyaen ti naapres nga ayus bayat nga umas-asidegkami iti dayta. Masapul nga ammo ti bangkero no ania ti aramidenna. Ngem nagsayaat dayta a kapadasan. Uray no 6 a Saksi laeng ti adda sadiay, 50 ti immatender iti Memorial, a pakairamanan ti dadduma nga Amerindian!

Marie-Line: Mabalin a mapadasan dagiti agtutubo dagita a nagsasayaat a kapadasan no agsakripisioda para ken Jehova. Masapul nga agtalekka ken Jehova kadagita a kasasaad, ket tumibker ti pammatim. Masansan a makitami no kasano a tultulongannakami ni Jehova.

Nakasursurokayo iti sumagmamano a lengguahe. Nalaka laeng kadi ti panagsursuroyo?

Jack: Saan. Nasursurok laeng dagitoy a lengguahe gapu ta kasapulan. Inkonduktak ti Panagadal iti Pagwanawanan iti Sranantongo * sakbay a naikkanak iti paset a panagbasa iti Biblia! Insaludsodko iti maysa a kabsat no komusta ti pasetko. Insungbatna, “No maminsan, saanmi a matarusan ti dadduma a sasao, ngem nagsayaat ti pasetmo.” Dakkel a tulong dagiti ubbing ta ibagada no agkamaliak, ngem saan nga aramiden dayta dagiti adulto. Adu ti nasursurok kadagiti ubbing.

Marie-Line: Iti maysa a teritoria, adda dagiti iyad-adalak iti Biblia iti French, Portuguese, ken Sranantongo. Insingasing ti maysa a kabsat a babai nga iyun-unak ti karirigatan a lengguahe sa iyud-udik ti mas pamiliar kaniak a lengguahe. Idi agangay, nakitak nga epektibo dayta a balakad.

Maysa nga aldaw, adda dua nga inyadalak iti Biblia, umuna iti Sranantongo sa iti Portuguese.  Idi inrugik ti maikadua, imbaga ti kabsat a babai a kaduak, “Marie-Line, saannan sa a maaw-awatan ti ibagbagam!” Naamirisko nga agsasaoak gayam iti Sranantongo imbes a Portuguese iti babai a taga-Brazil!

Ay-ayatendakayo unay dagiti kakabsat kadagiti lugar a nagserbianyo. Kasano a nagbalinkayo a nasinged kadakuada?

Jack: Kuna ti Proverbio 11:25: “Rumang-ayto ti naparabur a tao.” Saankami nga agkedked nga agsakripisio para iti sabsabali. Kuna ti dadduma maipapan iti panangmantener iti Kingdom Hall: “Bay-anyon nga aramiden dayta dagiti agibumbunannag.” Ngem isungbatko: “Agibumbunannagak met. Isu a no adda matrabaho, kayatko met ti tumulong.” Uray kasapulantayo ti tiempo para iti bagitayo, masansan a laglagipenmi a saan koma a dayta ti lapped iti panangaramidmi iti naimbag iti sabsabali.

Marie-Line: Ikagkagumaanmi nga ipakita ti personal nga interes kadagiti kakabsat. Isu nga ammomi no kasapulanda ti mangaywan kadagiti annakda wenno mangala kadakuada iti eskuelaan. Baliwanmi ti eskediulmi tapno maiwayaanmi ti tumulong. Gapu iti dayta, nagbalinkami a nasinged kadagiti kakabsat, ta nakasaganakami a tumulong kadakuada no kasapulan.

Ania dagiti bendision a naawatyo iti panagserbi iti lugar a dakdakkel ti panagkasapulanna?

Jack: Adu a bendision ti naawatmi iti amin-tiempo a panagserbi. Kanayon a matagiragsakmi ti nadumaduma a parsua ni Jehova. Nupay adu dagiti karit, natalna ti panunotmi gapu ta ammomi a suportarandakami dagiti kakabsat sadinoman ti ayanmi.

Idi agtutuboak, naibaludak idiay French Guiana gapu iti neutral a takderko kas Kristiano. Diak pulos napanunot nga agsubliak sadiay kas misionero ken mapalubosan a bumisita kadagiti balud kas ministro. Talaga a nakaparparabur ni Jehova no mangbendision!

Marie-Line: Pagragsakak unay ti agsakripisio para iti sabsabali. Naragsakkami nga agserserbi ken Jehova. Kasta met, simminged ti relasionmi kas agassawa. No maminsan, damagen kaniak ni Jack no mabalinmi nga awisen iti pannangan ti maysa nga agassawa nga agkasapulan iti pammaregta. Masansan nga isungbatko, “Kasta met laeng ti pampanunotek!” Ket kanayon nga agpada ti pampanunotenmi.

Jack: Iti di pay nabayag, nadayagnos nga adda prostate cancer-ko. Nupay saan a kayat ni Marie-Line a mangngeg daytoy, imbagak kenkuana: “Darling, saanak pay unay a lakay no matayak inton bigat. Ngem naragsakak ta ammok nga inusarko ti biagko para iti napateg a banag, ti panagserbi ken Jehova.”—Gen. 25:8.

Marie-Line: Impaayannakami ni Jehova kadagiti annongen a dimi ninamnama ken impalubosna nga aramidenmi ti bambanag a dimi pulos napanunot. Napno ti biagmi iti agkakaimbag a bambanag. Naan-anay nga agtalekkami iti Dios, ket mapankami iti sadinoman a pangibaonan kadakami ti organisasionna!

^ par. 32 Ti Sranantongo ket aglalaok nga English, Dutch, Portuguese, ken dadduma a lengguahe iti Africa, a damo nga inusar dagiti adipen.