Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

No Kasano a Tinulongan ni Gayo Dagiti Kakabsatna

No Kasano a Tinulongan ni Gayo Dagiti Kakabsatna

IDI umuna a siglo, naipasango kadagiti parikut ni Gayo ken ti dadduma a Kristiano. Nangrugi a mabingaybingay dagiti kongregasion gapu kadagiti agiwarwaras iti ulbod a pannursuro. (1 Juan 2:18, 19; 2 Juan 7) Maysa a lalaki nga agnagan iti Diotrefes ti “agsalsalawasaw,” wenno mangpadpadakes, ken apostol Juan ken iti dadduma. Saanna met a kayat a padagusen dagiti agdaldaliasat a Kristiano ken komkombinsirenna ti dadduma a tuladenda ti ar-aramidenna. (3 Juan 9, 10) Kasta ti mapaspasamak idi nagsurat ni Juan ken ni Gayo. Insurat dayta ti apostol idi agarup 98 C.E. ken mabasa dayta iti Griego a Kasuratan kas “Ti Maikatlo ni Juan.”

Uray no naipasango ni Gayo iti dayta, nagtultuloy latta a simamatalek a nagserbi ken Jehova. Ania ti nakatulong kenkuana nga agmatalek? Apay a kayattayo ita a tuladen ti ulidan ni Gayo? Kasano a makatulong kadatayo ti surat ni Juan a mangaramid iti dayta?

SURAT PARA ITI MAIPATPATEG A GAYYEM

Iti daytoy a suratna, inawagan ni Juan ti bagina kas maysa a “lakay.” Maitutop dayta tapno mailasin ti dungdungnguenna a naespirituan nga anak a ni Gayo a ti nagsurat kenkuana ket ni apostol Juan. Inawagan met ni Juan ni Gayo kas “ti dungdungnguen, a pudno nga ay-ayatek.” Innayon pay ni Juan iti suratna a namnamaenna a kas koma iti pisikal a salun-at ni Gayo ti naespirituan a salun-atna. Anian a makapabang-ar ken nagsayaat a pammaregta!—3 Juan 1, 2, 4.

Mabalin a maysa a manangaywan iti kongregasion ni Gayo, nupay saan a nadakamat dayta iti surat. Pinadayawan ni Juan ni Gayo gapu iti panangsangailina kadagiti kakabsat uray dina ida am-ammo. Imbilang dayta ni Juan a pammaneknek iti kinamatalek ni Gayo gapu ta kanayon a ti kinamanagpadagus ti maysa kadagiti pakabigbigan dagiti adipen ti Dios.—Gen. 18:1-8; 1 Tim. 3:2; 3 Juan 5.

Inapresiar ni Juan ti panangpadagus ni Gayo kadagiti kakabsat. Ipakita dayta a kanayon idi nga agdaldaliasat dagiti Kristiano a mapan iti ayan ni apostol Juan ken kadagiti kongregasion. Nalawag a dagitoy nga agdaldaliasat indanonda ken Juan dagiti kapadasanda. Mabalin nga iti kasta a pamay-an a naammuanna ti mapaspasamak kadagitoy a kongregasion.

Sigurado a kayat dagiti Kristiano nga agdaldaliasat ti agdagus kadagiti kapammatianda. Saan a nasayaat ti madamdamag maipapan kadagiti maab-abangan a pagdagusan, madi ti  serbisioda, ken adu nga immoral a bambanag ti maar-aramid kadagita. Isu nga aginggat’ mabalin, makidagus dagiti agdaldaliasat a Kristiano kadagiti kapammatianda.

“NAPANDA MAIGAPU ITI NAGANNA”

Pinaregta ni Juan ni Gayo nga ipakitana manen ti kinamanagpadagus ta imbagana a parubbuaten ni Gayo “dagitoy [dagiti agdaldaliasat] iti pamay-an a maikari iti Dios.” Kaipapananna a dagiti sangaili ket mapabalonan iti aniaman a kasapulanda bayat ti panagdaliasatda agingga a makadanonda ti destinasionda. Nalawag a kasta ti inaramid ni Gayo kadagiti sinangailina gapu ta impadamagda ken Juan ti pammati ken ayat nga impakita kadakuada ni Gayo.—3 Juan 3, 6.

Mabalin a misionero, ibabaon ni Juan, wenno agdaldaliasat a manangaywan dagidi a sangaili. Siasinoman dagitoy, nagdaliasatda maigapu iti naimbag a damag. Kinuna ni Juan: “Napanda maigapu iti naganna.” (3 Juan 7) No kitaentayo ti bersikulo 6, ti Dios ti tuktukoyen ni Juan. Ti ngarud sasao a “napanda maigapu iti naganna” ket tumukoy iti nagan ni Apo Jehova. Laglagipentayo a dagidi a kakabsat ket paset ti kongregasion Kristiano isu a maikarida a masangaili a naimbag. Dayta ti makagapu nga insurat ni Juan: “Pagrebbengantayo nga awaten dagiti kasta a tattao buyogen ti kinamanagpadagus, tapno agbalintayo a katrabahuan iti kinapudno.”—3 Juan 8.

TULONG ITI NARIGAT A SITUASION

Saan la a nagsurat ni Juan ken Gayo tapno pagyamananna. Kayatna pay a tulongan ni Gayo a mangsango iti nadagsen a problema. Adda ngamin Kristiano idi nga agnagan iti Diotrefes a saan a mayat a mangpadagus kadagiti agdaldaliasat a Kristiano. Linapdanna pay ti dadduma a mangipakita iti kinamanagpadagus.—3 Juan 9, 10.

Sigurado a saan a kayat dagidi a matalek a Kristiano ti makipagyan ken Diotrefes, uray no mabalin met koma. Kayatna ti agbalin a katan-okan iti kongregasion, dina resrespetuen dagiti ibabaon ni Juan, ken pinadpadakesna ti apostol ken ti dadduma. Nupay saan nga inawagan ni Juan nga ulbod a mannursuro ni Diotrefes, dina binigbig ti autoridad ti apostol. Mapagduaduaan ti kinasungdo ni Diotrefes gapu iti tarigagayna nga agbalin a prominente ken gapu iti naalas a kababalinna. Ipakita ti inaramid ni Diotrefes a mabalin a mabingaybingay ti kongregasion gapu kadagiti ambisioso ken napangato a tattao. Imbaga ngarud ni Juan ken Gayo: “Agbalinka a tumutulad, saan nga iti dakes.” Agaplikar met kadatayo dagita a sasao.—3 Juan 11.

NO APAY NGA IPAKITA TI KINAIMBAG

Saan a kas ken Diotrefes, nagsayaat ti pakasarsaritaan ti Kristiano nga agnagan Demetrio. “Kinapudnona, saksaksianmi met [ni Demetrio],” insurat ni Juan, “ket ammom a pudno ti pangsaksi nga ipaaymi.” (3 Juan 12) Mabalin a kasapulan idi ni Demetrio ti tulong ni Gayo, ket ti Maikatlo a Juan ti mabalin a nagserbi kas surat a pangyam-ammo wenno rekomendasion ti apostol. Mabalin pay ketdi a ni Demetrio a mismo ti nangipan iti surat ken Gayo. Kas maysa kadagiti ibabaon ni Juan, wenno mabalin a kas agdaldaliasat a manangaywan, pinatalgedan ni Demetrio ti insurat ni Juan.

Apay a ni Juan pinaregtana ni Gayo nga itultuloyna ti kinamanagpadagusna nupay datin nga ar-aramidenna dayta? Nadlaw ngata ni Juan a kasapulan ni Gayo ti pammabileg? Madanagan ngata ti apostol amangan no saan nga agbalin a managpadagus ni Gayo gapu ta ipangpangta ni Diotrefes a maikkat iti kongregasion dagiti managpadagus a Kristiano? Aniaman ti makagapu, pinaregta ni Juan ni Gayo. Kinunana: “Ti agaramid iti naimbag nagtaud iti Dios.” (3 Juan 11) Dayta ti nagsayaat a rason no apay nga ipakitatayo ti kinaimbag ken no apay nga itultuloytayo nga aramiden dayta.

Adda kadi epektona ken Gayo ti surat ni Juan? Ti pannakairaman ti Maikatlo a Juan iti  Biblia ken ti pannakataginayon dayta tapno mangparegta iti dadduma nga “agaramid iti naimbag” ket pammaneknek a nagtultuloy a nagbalin a managpadagus ni Gayo.

DAGITI MASURSUROTAYO ITI MAIKATLO A JUAN

Dagita laeng ti impormasion maipapan iti maipatpateg a kabsattayo idi un-unana a ni Gayo. Ngem nagadu ti maadaltayo uray iti bassit laeng a pakasaritaanna.

Kasano a masurottayo ti “dalan ti kinamanagpadagus”?

Umuna, uray kaskasano, utang ti kaaduan kadatayo ti pannakaammotayo iti kinapudno kadagiti matalek a nagsakripisio a mangdanon kadatayo. Saan met ketdi nga agdaliasat iti adayo ti amin a kakabsat ita tapno idanonda ti naimbag a damag. Ngem kas ken Gayo, adda maaramidantayo tapno masuportaran ken maparegtatayo dagiti agdaldaliasat a kakabsat, kas iti manangaywan iti sirkito ken ti asawana. Wenno mabalin nga adda maitulongtayo kadagiti kakabsat nga agboluntario iti lugar a dakdakkel ti panagkasapulan. Surotentayo ngarud ti “dalan ti kinamanagpadagus.”—Roma 12:13; 1 Tim. 5:9, 10.

Maikadua, ditay koma pakasdaawan no adda saan a mangrespeto no dadduma iti autoridad dagiti nadutokan iti kongregasion. Nasubok ti autoridad ni Juan; kasta met idi ken apostol Pablo. (2 Cor. 10:7-12; 12:11-13) Ania met ngarud ti aramidentayo no tumaud dayta a problema iti kongregasiontayo? Imbalakad ni Pablo ken Timoteo: “Ti adipen ti Apo saan a kasapulan a makiapa, no di ket kasapulan nga agbalin a naalumamay kadagiti isuamin, kualipikado a mangisuro, nga agtultuloy a medmedanna ti bagina iti sidong ti dakes, nga isurona a buyogen ti kinaalumamay dagidiay saan a sidadaan nga umannugot.” No agtalinaedtayo a kalmado uray no pagpungtotendatayo, mabalin nga in-inut nga agbalbaliw ti ugali ken panunotda. Kas resultana, mabalin nga “ipaayan ida [ni Jehova] iti panagbabawi a mangiturong iti umiso a pannakaammo iti kinapudno.”—2 Tim. 2:24, 25.

Maikatlo, kasapulan a padayawan ken komendarantayo dagiti matalek a kakabsat nga agtultuloy nga agserserbi ken Jehova uray no maipaspasangoda iti ibubusor. Sigurado la ketdi a naparegta ni apostol Juan ni Gayo ken impasiguradona nga umiso ti ar-aramidenna. Kasta met koma ngarud ti aramiden dagiti panglakayen ita babaen ti panangparegtada kadagiti kakabsat tapno “saanda a mabannog.”—Isa. 40:31; 1 Tes. 5:11.

Ti surat ni Juan ken Gayo a naisurat iti lengguahe a Griego ket addaan laeng iti 219 a sasao, isu a dayta ti kaababaan a libro iti Biblia. Nupay kasta, nakapatpateg dayta kadagiti Kristiano ita.