Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Agbalin a Gayyem Uray Agpegpeggad ti Panaggayyemyo

Agbalin a Gayyem Uray Agpegpeggad ti Panaggayyemyo

Agarup 50 a tawenen nga aggayyem da Gianni ken Maurizio. Ngem adda idi tiempo a dandani nadadael ti panaggayyemda. Kuna ni Maurizio: “Idi adu ti problemak, adda naaramidko a kamali isu a bimmaaw ti panaggayyemmi.” Kinuna pay ni Gianni: “Ni Maurizio ti damo a nangyadal kaniak. Isuna ti nagbalin a mannursurok iti naespirituan. Isu a kasla diak patien ti naaramidna. Kasla nagtupak ti langit kaniak gapu ta ammok a madadael idin ti panaggayyemmi. Panagriknak binaybay-annakon.”

NAKAPATPATEG dagiti nasinged a gagayyem, ken saan la a basta mapasamak ti agpaut a panaggayyem. No agpeggad ti panaggayyem, ania ti makatulong tapno saan a madadael dayta? Adu ti masursurotayo kadagiti karakter iti Biblia a nasinged ti panaggayyemda ngem nagpeggad dayta idi agangay.

NO AGKAMALI TI GAYYEMMO

Addaan kadagiti nasinged a gagayyem ti pastor ken ari a ni David. Ni Jonatan ti maysa kadagiti mabalin a malagiptayo. (1 Sam. 18:1) Ngem adda pay gagayyem ni David, a kas ken propeta Natan. Awan ti mabasatayo iti Biblia no kaano a nangrugi ti panaggayyemda. Nupay kasta, adda tiempo a nagibaga ni David ken Natan iti kayatna nga aramiden, a kas iti mabalin nga aramidem iti gayyemmo. Kayat ni David ti agaramid iti balay para ken Jehova. Sigurado nga impateg ti ari ti opinion ni Natan kas gayyemna ken kas tao nga addaan iti espiritu ni Jehova.—2 Sam. 7:2, 3.

Ngem adda namagpeggad iti panaggayyemda. Nakikamalala ni Ari David ken Bat-seba sa impapatayna ni Urias. (2 Sam. 11:2- 21) Adu a tawen nga impakat ni David ti kinahustisia ken nagbalin a nasungdo ken Jehova. Ngem naaramidna dayta a nadagsen a basol! Ania ti napasamak iti daytoy nasayaat nga ari? Saanna ngata a nakita ti kinaserioso ti inaramidna? Impapanna ngata a mailimedna dayta iti Dios?

Ania itan ti aramiden ni Natan? Bay-anna kadi a sabali ti mangibaga iti ari iti dayta a kamali? Adda dagiti makaammo nga inyurnos ni David ti pannakapapatay ni Urias. Isu nga apay koma a makiraman ni Natan iti banag a mabalin a mangdadael iti nabayagen a panaggayyemda? Mabalin pay ketdi a pakatayan ni Natan ti panagsaona. Maysa pay, naipapatay idin ni David ti inosente a ni Urias.

Ngem maysa a pannakangiwat ti Dios ni Natan. Ammona a no agulimek lattan, agbaliw ti panaggayyemda ken David ken buriboren ti konsiensiana. Nagaramid ti gayyemna a ni David iti banag a kagura ni Jehova. Agkasapulan unay ti ari iti tulong tapno maisublina ti relasionna ken Jehova. Wen, kasapulan ni David ti maysa a pudno a gayyem—ket kasta ni Natan. Dinakamatna ti banag a naaramid ni David babaen ti panangusarna iti ilustrasion a mangtukay iti puso ti dati a pastor. Imbaga ni Natan ti mensahe ti Dios ngem iti wagas a marikna ni David ti kadagsen ti basolna ken mangtignay kenkuana nga agbabawi.—2 Sam. 12:1-14.

Ania ti aramidem no adda gayyemmo a nakaaramid iti nadagsen a kamali wenno serioso a basol? Mabalin a mapanunotmo a madadael ti panaggayyemyo no ibagam kenkuana ti nagbasolanna. Wenno mabalin a mariknam a madadael ti panaggayyemyo no ibagam ti dakes nga ar-aramidenna kadagiti panglakayen, a mabalin a makatulong iti espiritualidadna. Ania ti aramidem?

Malagip ni Gianni, a nadakamat itay: “Nadlawko nga adda nagbaliw. Addan dagiti ilimlimed ni Maurizio kaniak. Nagdesisionak a kasaritak isuna, nupay narigat unay dayta kaniak. Pinanunotko: ‘Ania ngata ti ibagak kenkuana a dina pay ammo? Amangan no kaguranakto!’ Ngem linagipko ti amin a napagadalanmi a dua, isu a naaddaanak iti tured a makisarita kenkuana. Kasta idi ti ar-aramiden ni Maurizio kaniak no kasapulak ti tulong. Diak kayat a maputed ti panaggayyemmi, ngem kayatko a tulongan ta maseknanak kenkuana.”

Innayon ni Maurizio: “Ammok a talaga a maseknan kaniak ni Gianni—ken umiso ti inaramidna. Ammok a saanna a basol ti resulta dagiti di umiso a desisionko ken saan met a basol ni Jehova dayta. Isu nga inawatko ti disiplina, ket simmayaat manen ti espiritualidadko idi agangay.”

NO MAIPASANGO ITI PROBLEMA TI GAYYEMMO

Adda gagayyem ni David a nagtalinaed a nasungdo kenkuana uray iti narigat a tiempo. Maysa ni Husai kadagita, a tinukoy ti Biblia a “kadua [wenno, gayyem] ni David.” (2 Sam. 16:16; 1 Cron. 27:33) Mabalin a maysa idi nga opisial iti palasio a gayyem ken kadua ti ari. No dadduma, isu ti maysa kadagiti mangitungpal kadagiti kompidensial a bilin.

Idi inagaw ti anak ni David a ni Absalom ti trono, adu nga Israelita ti kimmanunong ken Absalom, ngem saan a timmulad ni Husai. Idi agtaltalaw ni David, napan kenkuana ni Husai. Nasaktan unay ti rikna ni David gapu iti panagtraidor ti anakna ken ti dadduma a pagtaltalkanna. Ngem nagtalinaed a nasungdo ni Husai, ket situtulok idi a mangirisgo iti biagna ken mangitungpal iti maysa a mision tapno saan nga agballigi ti panagrebelde. Saan laeng nga intungpal ni Husai ti misionna gapu ta maysa nga opisial ti palasio. Pinaneknekanna nga isu ket maysa a nasungdo a gayyem.—2 Sam. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.

Makaparagsak a makita ita nga agkaykaysa dagiti kakabsat aniaman ti akem wenno responsabilidadda iti kongregasion. Gapu iti ipakpakitada, kasla ibagbagada,  “Gayyemnak, saan a gapu ta obligadoak, no di ket gapu ta napategka kaniak.”

Kasta ti napadasan ti kabsat a ni Federico. Gapu iti tulong ti gayyemna a ni Antonio, napagballigianna ti narigat a kapadasanna iti biag. Imbaga ni Federico: “Dagus a nagbalinkam nga aggayyem ken Antonio idi immakar iti kongregasionmi. Agpadakami a ministerial nga adipen, ken maragragsakankami nga agkadua nga agtrabaho. Di nagbayag, nadutokan a panglakayen. Malaksid nga imbilangko a gayyem, imbilangko pay a maysa a pagwadan iti naespirituan.” Idi kuan, nakaaramid iti kamali ni Federico. Dagus a nagpatulong iti naespirituan, ngem saanen a kualipikado nga agbalin a payunir wenno ministerial nga adipen. Ania ti inaramid ni Antonio?

Idi naipasango ni Federico iti narigat a situasion, dimngeg ken pinaregta ti gayyemna a ni Antonio

Malagip ni Federico: “Nadlawko nga ammo ni Antonio ti marikriknak. Inkagumaannak a liniwliwa. Talaga a kayatna a makabangonak manen iti naespirituan ken dinak pulos binaybay-an. Tinulongannak a pumigsa manen iti naespirituan ken saan a sumuksuko.” Inlawlawag ni Antonio: “Ninayonak ti panawenko ken Federico. Kayatko nga ipeksana aniaman ti kayatna nga ibaga, uray ti saem a marikriknana.” Makaparagsak ta bimmileg manen ti espiritualidad ni Federico ket nakualipikar manen a payunir ken ministerial nga adipen. Kuna ni Antonio: “Nasingsingedkami itan nupay agduman ti kongregasionmi.”

PANAGRIKNAM KADI KET NATRAIDORKA?

Ania ti mariknam no baybay-annaka ti nasinged a gayyemmo iti tiempo a kasapulam unay ti tulongna? Nakasaksakit dayta. Mapakawanmo pay ngata ti gayyemmo? Maisubli ngata pay ti dati a panaggayyemyo?

Lagipem ti napasamak ken Jesus kadagiti maudi nga aldawna ditoy daga. Nabayag a nakaduana dagiti matalek nga apostolna, ken adda espesial a rason no apay a nasingedda. Maitutop laeng ngarud nga inawagan ida ni Jesus a gagayyem. (Juan 15:15) Ngem ania ti inaramidda idi naaresto ni Jesus? Binaybay-an dagiti apostolna. Sikokompiansa nga imbaga ni Pedro a dina pulos panawan ti  Apona. Ngem iti dayta met la a rabii, inlibak ni Pedro nga am-ammona ni Jesus!—Mat. 26:31-33, 56, 69-75.

Ammo met ketdi ni Jesus a bukbukodna a mangsango iti maudi a pannakasubokna. Nupay kasta, normal laeng a maupay ken masaktan. Ngem awan ti pagilasinan a naupay, nasaktan, wenno nagbabawi ni Jesus a nangpili kadagiti adalanna idi nakisarita kadakuada sumagmamano nga aldaw kalpasan ti panagungarna. Saanen a sinaggaysa pay nga imbaga ni Jesus ti nagkurangan dagiti adalanna, agraman ti inaramidda iti rabii a pannakaarestona.

Imbes ketdi, pinaregta ni Jesus ni Pedro ken ti dadduma nga apostol. Impakitana ti panagtalekna kadakuada babaen ti panangipaayna kadagiti instruksion maipapan iti kapatgan a trabaho a panangisuro iti pakasaritaan ti tao. Imbilang latta ni Jesus dagiti apostol a gagayyemna. Nagdakkel ti epekto ti ayatna kadakuada. Ikagumaanda itan a saan a paayen ti Apoda. Kinapudnona, nagballigida a nangitungpal iti imbilin ni Jesus nga aramiden dagiti pasurotna.—Ara. 1:8; Col. 1:23.

Nakalawlawag pay iti panunot ti maysa a kabsat nga agnagan iti Elvira ti dida idi nagkinnaawatan iti gayyemna a ni Giuliana. “Idi imbagana a nasaktan gapu iti inaramidko,” kuna ni Elvira, “nagmadi ti riknak. Adda koma karbenganna nga agunget. Ngem nariknak ti pannakaseknanna kaniak ken iti mabalin a resulta ti kababalinko. Imbag laengen ta saan a dagiti madi nga impakitak kenkuana ti kinitana, no di ket ti dakes nga epekto dagita kaniak. Agyamanak ken Jehova ta addaanak iti gayyem a mangipangpangruna iti pagimbagak imbes nga iti marikriknana.”

Ania ngarud ti aramiden ti nasayaat a gayyem no agpeggad ti panaggayyemda iti gayyemna? Naalumamay ngem prangka a kasaritana ti gayyemna no kasapulan. Kasta da Natan ken Husai. Nasungdoda latta iti maysa ken maysa uray iti narigat a situasion, ken kas ken Jesus, situtulokda a mangpakawan. Kastaka met kadi a kita ti gayyem?