Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Suportaram ti Turay ni Jehova!

Suportaram ti Turay ni Jehova!

“Maikarika, Jehova, a mismo a Diosmi, nga umawat iti dayag ken iti dayaw ken iti pannakabalin, agsipud ta pinarsuam ti amin a bambanag.”—APOC. 4:11.

KANTA: 112, 133

1, 2. Ania ti masapul a nalawag iti panunot ti tunggal maysa kadatayo? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

KAS napagsasaritaantayo iti napalabas nga artikulo, kuna ti Diablo a saan a maikari nga agturay ni Jehova ken nasaysayaat no iturayan dagiti tattao ti bagbagida. Umiso kadi ni Satanas? Ipapantayon a makapagbiag nga agnanayon dagiti tattao a mayat a mangituray iti bagbagida. Nasaysayaat ngata ti pagbanaganda no saan ida nga iturayan ti Dios? Naragragsakka ngata no maaramidmo ti kaykayatmo ken agbiagka nga agnanayon?

2 Sika laeng ti makasungbat kadagita. Masapul a panunoten a naimbag ti tunggal maysa dayta. Bayat nga ar-aramidem dayta, agbalin koma a nalawag kenka nga umiso ti panangituray ti Dios. Dayta ti kasayaatan a turay! Maikari ngarud a naimpusuan a suportarantayo. Nangted ti Biblia iti natibker a rason no apay. Kas pagarigan, pagsasaritaantayo ti kuna ti Kasuratan a ni laeng Jehova ti adda karbenganna a mangituray.

KARBENGAN NI JEHOVA TI MANGITURAY

3. Apay a ni laeng Jehova ti adda karbenganna nga Agturay?

3 Ni laeng Jehova ti adda karbenganna nga Agturay iti uniberso ta isu ti mannakabalin-amin a Dios ken Namarsua. (1 Cron.  29:11; Ara. 4:24) Iti maysa a sirmata iti Apocalipsis 4:11, kastoy ti ibagbaga ti 144,000 a kadua ni Kristo nga agturay: “Maikarika, Jehova, a mismo a Diosmi, nga umawat iti dayag ken iti dayaw ken iti pannakabalin, agsipud ta pinarsuam ti amin a bambanag, ket gapu iti pagayatam napaaddada ken naparsuada.” Wen, gapu ta ni Jehova ti nangparsua iti amin a banag, isu laeng ti adda karbenganna a mangituray kadagiti tattao ken kadagiti espiritu a parsua.

4. Apay a ti saan a panagpaituray iti Dios ket di umiso a panangusar iti wayawaya nga agpili?

4 Awan a pulos ti pinarsua ni Satanas. Awan ngarud ti karbenganna a mangituray iti uniberso. Idi nagrebelde ti Diablo ken ti immuna nga agassawa iti panangituray ni Jehova, impakitada nga awan panagyamanda. (Jer. 10:23) Adda met ketdi wayawayada nga agpili isu a mabalinda a pilien ti saan nga agpaituray iti Dios. Ngem kayatna kadi a sawen nga adda karbenganda a mangaramid iti dayta? Awan. Ti wayawaya nga agpili ti mangipalubos kadatayo nga agdesision iti umiso iti inaldaw. Ngem saan a dayta ti mangted kadatayo iti kalintegan nga agsukir iti Namarsua ken Nangted iti Biag. Nalawag a ti panagsukir ken Jehova ket di umiso a panangusar iti wayawaya nga agpili. Kas tattao, masapul nga agtulnogtayo iti nalinteg a panangituray ni Apo Jehova.

5. Apay a masiguradotayo nga umiso dagiti desision ni Jehova?

5 Adda pay sabali a rason no apay a ni laeng Jehova ti adda karbenganna nga Agturay. Makita ti perpekto a hustisia iti panangiturayna. Kunana: “Siak ni Jehova, Daydiay mangwatwatwat iti naayat a kinamanangngaasi, kinahustisia ken kinalinteg iti daga; ta kadagitoy a banag maragsakanak.” (Jer. 9:24) Saanna a kasapulan dagiti naisurat a linteg nga inaramid dagiti imperpekto a tao a pagibasaranna no ania ti umiso. Imbes ketdi, inkeddengna no ania ti umiso. Ket maibasar iti perpekto a hustisiana, nangted kadagiti naisurat a linteg kadagiti tattao. Makapagtalektayo ngarud nga umiso ti amin a linteg, prinsipio, ken desisionna ta “ti kinalinteg ken panangukom isuda ti naipasdek a disso [wenno, nakaibatayan] ti trono[na].” (Sal. 89:14; 119:128) Iti sabali a bangir, ibagbaga ni Satanas a saan a nasayaat ti panangituray ni Jehova ngem saan met a pulos nakapataud ti Diablo iti lubong a napno iti hustisia.

6. Ania ti maysa a rason a ni laeng Jehova ti adda kalinteganna a mangituray iti lubong?

6 Kanayonanna, ni laeng Jehova ti adda kalinteganna nga Agturay ta addaan iti pannakaammo ken sirib a kasapulan tapno maaywanan ti uniberso. Laglagipentayo nga inikkan ti Dios ti Anakna iti pannakabalin a mangpaimbag kadagiti sakit a saan a kabaelan nga agasan dagiti doktor. (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25-29) Para ken Jehova, saan a milagro dayta. Ammona no kasano ti panagandar ti bagi ti tao ken kabaelanna nga isubli ti aniaman a naperdi. Kasta met laeng no iti panangpagungarna kadagiti natay ken pananglappedna kadagiti natural a kalamidad.

7. Apay nga awan a pulos kaimudingan ti sirib ti lubong nga iturturayan ni Satanas iti sirib ni Jehova?

7 Agingga ita, agsapsapul pay laeng ti lubong nga iturturayan ni Satanas iti solusion tapno maadda ti talna iti intero a lubong. Ngem ni laeng Apo Jehova ti makaammo no kasano a maadda ti sangalubongan a talna. (Isa. 2:3, 4; 54:13) Bayat nga umad-adu ti maad-adaltayo maipapan iti pannakaammo ken sirib ni Jehova, maibagatayo ti kas iti insurat ni apostol Pablo: “O nagunegen ti kinabaknang ken sirib ken pannakaammo ti Dios! Anian a di pannakasukimat kadagiti panangukomna ken di pannakatalunton kadagiti dalanna!”—Roma 11:33.

 TI TURAY NI JEHOVA TI KASAYAATAN

8. Apay a makaparagsak kenka ti panangituray ni Jehova?

8 Saan la nga imbaga ti Biblia a ni laeng Jehova ti maikari nga Agturay. Ipakitana pay no apay a nasaysayaat ti turayna ngem iti dadduma. Ti maysa a rason ket naayat ti panangiturayna. Sigurado a naragsaktayo iti panangiturayna. Isu ket “naasi ken managparabur, nabannayat nga agunget ken naruay iti naayat a kinamanangngaasi ken kinapudno.” (Ex. 34:6) Ipakpakitaan ti Dios dagiti adipenna iti dayaw ken respeto. Ad-adda nga ipatpategnatayo ngem iti panangipategtayo iti bagitayo. Saan a kas iti akusasion ti Diablo, awan ti aniaman a naimbag nga ipapaidam ni Jehova kadagiti matalek nga adipenna. Intedna pay ketdi ti ipatpategna nga Anak tapno mabalintayo ti agbiag nga agnanayon!—Basaen ti Salmo 84:11; Roma 8:32.

9. Apay a maibagatayo nga ipatpateg ni Jehova ti tunggal indibidual?

9 Saan laeng nga ipatpateg ni Jehova dagiti adipenna kas grupo. Ipatpategna met ti tunggal maysa kadakuada. Kas pagarigan, kitaentayo ti pasamak iti agarup 300 a tawen a panangidalan ni Jehova kadagiti ukom a mangisalakan iti nasion ti Israel. Kadagidi a narigat a panawen, nakitana ti saan nga Israelita a ni Ruth, nga adu ti insakripisiona tapno agbalin nga adipen ti Dios. Binendisionan ni Jehova ni Ruth iti asawa ken anak. Ngem saan la a dayta. Inton mapagungar ni Ruth, maammuannanto a nagbalin ti anakna a kapuonan ti Mesias. Sigurado a maragsakanto met inton maammuanna a naisurat ti pakasaritaanna iti maysa a libro ti Biblia a naipanagan a mismo kenkuana!—Ruth 4:13; Mat. 1:5, 16.

10. Apay a makuna a saan a nakaro ti kinaistrikto ti panangituray ni Jehova?

10 Saan a makapadagsen ti panangituray ni Jehova ken saan met nga istrikto unay. Imbes ketdi, marikna dagiti agtulnog kenkuana nga adda wayawayada ken naragsakda. (2 Cor. 3:17) Kastoy ti narikna ni David: “Dayaw ken kinangayed addada iti sanguanan [ti Dios], pigsa ken rag-o addada iti dissona.” (1 Cron. 16:7, 27) Kastoy met ti insurat ti salmista a ni Etan: “Naragsak dagiti umili a makaammo iti narag-o a panagdir-i. O Jehova, iti lawag ta rupam magmagnada. Iti naganmo agrag-oda iti intero nga agmalem ket iti kinalintegmo maitan-okda.”—Sal. 89:15, 16.

11. Ania ti aramidentayo tapno mas makombinsirtayo a ti turay ni Jehova ti kasayaatan?

11 Mas makombinsirtayo a ti panangituray ni Jehova ti kasayaatan no masansan nga utobentayo ti kinaimbagna. Mariknatayo ti kas iti narikna ti salmista: “Ti maysa nga aldaw kadagiti paraanganmo nasaysayaat ngem ti sangaribu iti sadinoman.” (Sal. 84:10) Talaga a kasta ta kas Nangdisenio ken Namarsua kadatayo, ammo ni Jehova ti kasapulantayo tapno talaga a naragsaktayo. Nakaparparabur a mangted kadagiti kasapulantayo. Pagimbagantayo ti amin nga ipaaramidna kadatayo ken agbalintayo a naragsak uray adda dagiti isakripisiotayo.—Basaen ti Isaias 48:17.

12. Ania ti kapatgan a rason a suportarantayo ti turay ni Jehova?

12 Kuna ti Biblia a kalpasan ti Sangaribu a Tawen a Panagturay ni Kristo, addanto dagiti tattao nga agrebelde iti turay ni Jehova. (Apoc. 20:7, 8) Apay nga aramidenda dayta? Mawayawayaanto ti Diablo ken iyaw-awannanto dagiti tattao isu a sigurado a sulisogennanto ida nga agbalin a managimbubukodan, kas iti datin nga ar-aramidenna. Mabalin a kombinsirennanto dagiti tattao nga agbiagda latta nga agnanayon uray saanda nga agtulnog ken Jehova. Siempre, kinaulbod dayta! Ngem agpaallilawtayto met  kadi? Saantayto a pulos maallilaw no ay-ayatentayo ni Jehova ken agserbitayo kenkuana gapu iti kinaimbagna ken gapu ta ammotayo nga isu laeng ti maikari nga Agturay iti uniberso. Ditay pulos kayat a saan a ni Jehova ti mangituray kadatayo, ti maikari ken naayat nga Agturay.

AGNANAYON A SUPORTARAM TI TURAY TI DIOS

13. Kasano a ti panangtulad iti Dios paneknekanna ti suportatayo kenkuana?

13 Talaga a maikari a naimpusuan a suportarantayo ti turay ni Jehova. Kas naadaltayon, isu ti maikari nga Agturay, ken ti panangiturayna ti kasayaatan. Masuportarantayo ti turay ni Jehova no agtalinaedtayo a natarnaw ken matalektayo nga agserbi iti Dios. Kasano pay a maipakitatayo ti suportatayo? Babaen ti panangaramidtayo kadagiti bambanag maitunos iti kayat ni Jehova. No aramidentayo dagiti bambanag a kas iti pamay-an ni Jehova, ipakpakitatayo nga ipatpateg ken supsuportarantayo ti panangiturayna.—Basaen ti Efeso 5:1, 2.

14. Kasano a dagiti panglakayen ken ulo ti pamilia matuladda ni Jehova?

14 Naadaltayo iti Biblia a naayat ti panangituray ni Jehova. Maitunos iti dayta, dagiti ulo ti pamilia ken panglakayen a mangsupsuporta iti turay ti Dios saanda koma a naturay, a kasla adda met bukodda a turay. Tuladenda ketdi ni Jehova. Kasta ti inaramid ni Pablo—tinuladna ti Dios ken ti Anakna. (1 Cor. 11:1) Saan a pinabainan ni Pablo ti dadduma ken saanna ida a pinilit a mangaramid iti maysa a banag no di ket nagpakaasi kadakuada. (Roma 12:1; Efe. 4:1; Flm. 8-10) Kasta ti pamay-an ni Apo Jehova. Kasta met ngarud koma ti aramiden ti amin a mangipatpateg ken mangsupsuporta iti turayna.

15. Kasano a ti panangrespetotayo iti urnos ti Dios maipapan iti kinaulo ipakitana ti panangipategtayo iti turay ni Jehova?

15 Ania ti reaksiontayo iti urnos ti Dios  maipapan iti kinaulo? No respetuen ken surotentayo dayta, ipakpakitatayo a supsuportarantayo ti turay ni Jehova. Uray no ditay naan-anay a maawatan ti maysa a desision wenno ditay umanamong iti dayta, kayattayo latta a suportaran ti urnos ti Dios. Naiduma unay dayta iti kababalin ti lubong, ngem kasta ti manamnama kadagiti mangsupsuporta iti turay ni Jehova. (Efe. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17) Pagsayaatantayo dayta ta ti pagimbagantayo ti pampanunoten ti Dios.

16. Kasano ti panagdesision dagiti mangsupsuporta iti turay ti Dios?

16 Maipakitatayo met ti suportatayo iti turay ti Dios babaen kadagiti desisiontayo. Saan a nangted ni Jehova kadagiti espesipiko a bilin iti tunggal situasion. Imbes ketdi, tultulongannatayo a mangammo iti pampanunotna. Kas pagarigan, saan a nangted kadagiti detalyado a listaan ti pagbado dagiti Kristiano. Ngem impakaammona a kayatna a naemma ti panagbadbado ken panaglanglangatayo a rumbeng para kadagiti Kristiano. (1 Tim. 2:9, 10) Dina met kayat nga adda maitibkol wenno mariro gapu kadagiti desisiontayo. (1 Cor. 10:31-33) No ad-adda a surotentayo ti panagpampanunot ken ti kayat ni Jehova imbes a ti kayattayo, ipatpateg ken supsuportarantayo ti turayna.

Suportaranyo ti turay ti Dios no agdesisionkayo ken no adda aramidenyo kas pamilia (Kitaen ti parapo 16-18)

17, 18. Ania ti dadduma a pamay-an a maipakita dagiti agassawa a supsuportaranda ti turay ni Jehova?

17 Kitaentayo ti maysa a pamay-an a maipakita dagiti agassawa a supsuportaranda ti turay ni Jehova. Kasanon no saanda a ninamnama ti dadduma a rigat a kakuykuyog ti panagasawa, ken adda pay dagiti tumaud a nakaro a problema? Kitaentayo ti panangtrato ni Jehova iti nagkauna nga Israel. Imbilangna ti bagina kas asawa dayta a nasion. (Isa. 54:5; 62:4) Nagrigat la ketdi a “panagasawa” dayta! Ngem saan a dagus a sininaan ni Jehova dayta a nasion. Maulit-ulit a kinaasianna ken tinungpalna ti tulagna kadakuada. (Basaen ti Salmo 106:43-45) Saantayo kadi a maragsakan iti kasta a nasungdo nga ayatna?

18 Ngarud, tuladen met koma dagiti agassawa a mangay-ayat ken Jehova ti inaramidna. Saanda nga agsapul iti di nainkasuratan a rason tapno laeng mawaswas ti panagasawada. Sipapanunotda a ni Jehova ti namagbalin kadakuada a maymaysa ken kayatna nga ‘agtiponda.’ Ti laeng Nainkasuratan a pakaibatayan ti panagdiborsio ken mangipalubos a makiasawa manen ti maysa ket seksual nga immoralidad. (Mat. 19:5, 6, 9) No aramidenda ti amin tapno agballigi ti panagasawada, ipakpakitada a supsuportaranda ti nalinteg a panangituray ni Jehova.

19. No agkamalitayo, ania koma ti aramidentayo?

19 Gapu ta imperpektotayo, makaaramidtayo no dadduma iti mangpaliday ken Jehova. Ammona dayta isu a gapu iti ayatna, impaayna ti subbot ni Kristo. No ngarud agkamalitayo, agpakawantayo koma ken Jehova. (1 Juan 2:1, 2) Imbes nga itultuloytayo a guraen ti bagitayo, ikagumaantayo koma a saanen nga uliten ti kamalitayo. No agtalinaedtayo a nadekket ken Jehova, pakawanennatayo, tulongannatayo a bumangon, ken tulongannatayo a mangsango kadagiti isu met laeng a situasion iti masanguanan.—Sal. 103:3.

20. Apay a masapul a suportarantayo itan ti turay ni Jehova?

20 Iti baro a lubong, iturayanto ni Jehova ti amin ken sursuruendanto ti maipapan iti nalinteg a daldalanna. (Isa. 11:9) Ngem uray ita, nakaad-adun dagiti masursurotayo. Asideg metten a masolbar ti nakapatpateg nga isyu. Itan ti tiempo a suportarantayo ti turay ti Dios babaen ti kinatarnawtayo, ti panagserbitayo, ken ti panangikagumaantayo a mangtulad kenkuana iti amin nga aramidentayo.