Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 MAADAL NGA ARTIKULO 27

Agsagana Itan Para iti Pannakaidadanes

Agsagana Itan Para iti Pannakaidadanes

“Maidadanesto met ti amin nga agtarigagay nga agbiag maitunos iti debosionda iti Dios kas adalan ni Kristo Jesus.”​—2 TIM. 3:12.

KANTA 129 Masapul nga Itultuloytayo ti Agibtur

ITI DAYTOY A PANAGADAL *

1. Apay a kasapulan nga agsaganatayo para iti pannakaidadanes?

ITI rabii sakbay a mapapatay ni Apotayo a Jesus, imbagana a maguranto ti amin a mayat nga agbalin nga adalanna. (Juan 17:14) Agingga ita, dagiti matalek a Kristiano a Saksi ni Jehova ket idaddadanes dagiti bumusbusor iti pudno a panagdaydayaw. (2 Tim. 3:12) Bayat nga umas-asideg ti panagpatingga daytoy a sistema ti bambanag, namnamaentayo nga ad-adda a guraendatayo dagiti kabusortayo.​—Mat. 24:9.

2-3. (a) Ania koma ti bigbigentayo maipapan iti buteng? (b) Ania ti usigentayo iti daytoy nga artikulo?

2 Kasano a makapagsaganatayo itan a mangsango iti pannakaidadanes? Saan a kasapulan a panunotentayo ti amin a posible a mapasamak kadatayo. No aramidentayo dayta, baka abakennatayo ti buteng ken panagdanag ket sumardengtayon nga agserbi ken Jehova sakbay pay a dumteng ti agpayso a suot. (Prov. 12:25; 17:22) Ti buteng ket nabileg nga armas nga us-usaren ti “kabusor[tayo], ti Diablo,” tapno maupaytayo. (1 Ped. 5:8, 9) Ania ti aramidentayo itan tapno masaganaantayo ti pannakaidadanes?

3 Iti daytoy nga artikulo, usigentayo no kasano a mapabilegtayo ti relasiontayo ken Jehova ken no apay a masapul nga aramidentayo dayta itan. Pagsasaritaantayo met no ania ti aramidentayo tapno agbalintayo a naturtured. Ken usigentayo no ania ti aramidentayo no busorendatayo.

NO KASANO A PABILGENTAYO TI RELASIONTAYO KEN JEHOVA

4. Sigun iti Hebreo 13:5, 6, kombinsidotayo koma iti ania, ken apay?

4 Kombinsidoka koma nga ay-ayatennaka ni Jehova ken saannakanto a pulos baybay-an. (Basaen ti Hebreo 13:5, 6.) Adun a tawen ti napalabas, kuna ti The Watchtower: “Ti tao a  makaam-ammo a naimbag iti Dios naan-anayto nga agtalek kenkuana iti tiempo ti pannakaidadanes.” Pudno dayta! Tapno maibturantayo ti pannakaidadanes, masapul nga ayatentayo ni Jehova ken naan-anay nga agtalektayo kenkuana, a saantayo nga agduadua nga ipatpategnatayo.​—Mat. 22:36-38; Sant. 5:11.

5. Ania ti makatulong tapno mariknam nga ay-ayatennaka ni Jehova?

5 Basaem ti Biblia iti inaldaw a ti kalatmo ket agbalin a nasingsinged ken Jehova. (Sant. 4:8) Bayat nga agbasbasaka, agpokuska kadagiti nadungngo a kualidad ni Jehova. Riknaem ti ayat ken pammategna a makita kadagiti imbaga ken inaramidna. (Ex. 34:6) Mabalin a marigatan ti dadduma a mamati nga ay-ayaten ida ti Dios gapu ta saanda pay a naipakitaan iti ayat. No kasta ti marikriknam, padasem nga inaldaw nga ilista dagiti pamay-an nga impakita ni Jehova ti asi ken kinaparaburna kenka. (Sal. 78:38, 39; Roma 8:32) Bayat a pampanunotem dagiti mismo a kapadasam ken ut-utobem ti nabasam iti Sao ti Dios, mabalin a mailistamto ti adu nga inaramid ni Jehova para kenka. No pagyamanam ti amin nga ar-aramiden ni Jehova, agbalinto a natibtibker ti relasionmo kenkuana.​—Sal. 116:1, 2.

6. Sigun iti Salmo 94:17-19, ania ti maitulong kenka ti naimpusuan a panagkararag?

6 Agkararagka a regular. Panunotem ti maysa nga ubing a sidudungngo nga ar-arakupen ni amana. Natalged ti rikna ti ubing ket nawaya a mangibaga ken amana kadagiti nasayaat ken di nasayaat a napasamak kenkuana iti dayta nga aldaw. Maaddaanka met iti kasta a kita ti relasion no inaldaw nga umasidegka ken Jehova iti naimpusuan a kararag. (Basaen ti Salmo 94:17-19.) Bayat nga agkarkararagka ken Jehova, “ibukbokmo ti pusom a kas iti danum” ken ibagam iti naayat nga Amam ti amin a pagbutbutngam ken pagdandanagam. (Un. 2:19) Anianto ti resultana? Mapadasamto ti ibagbaga ti Biblia a “talna ti Dios a mangartap iti amin a pannakaawat.” (Fil. 4:6, 7) No kanayon nga agkararagka iti kastoy a pamay-an, nasingsingedkanto ken Jehova.​—Roma 8:38, 39.

Tumuredka no nabileg ti panagtalekmo ken Jehova ken iti Pagarianna

Napabileg ni Stanley Jones ti pammatina ta kombinsido a pudpudno ti Pagarian ti Dios (Kitaen ti parapo 7)

7. Apay a masapul a kombinsidoka a matungpal dagiti kari ti Dios maipapan iti Pagarianna?

7 Kombinsidoka koma a matungpal dagiti bendision ti Pagarian ti Dios. (Num. 23:19) No nakapuy ti pammatim kadagita a kari, nalaklakanaka a butbutngen ni Satanas ken dagiti naimpluensiaanna. (Prov. 24:10; Heb. 2:15) Kasano a mapabilegmo itan ti panagtalekmo iti Pagarian ti Dios? Adalem a naimbag dagiti kari ti Dios maipapan iti Pagarianna ken dagiti rason no apay a masiguradom a matungpalto dagita. Ania ti maitulong dayta? Usigem ti ulidan ni Stanley Jones, a naibalud iti pito a tawen gapu iti pammatina. * Ania ti nakatulong kenkuana a simamatalek nga agibtur? Imbagana: “Awanto a pulos ti  makaisina kaniak iti Dios ta nabileg ti pammatik iti Pagarianna ken no anianto ti aramidenna, ket diak pulos pagduaduaan dayta.” No nabileg ti pammatim kadagiti kari ti Dios, agbalinka a nasingsinged ken Jehova ken saannaka nga abaken ti buteng.​—Prov. 3:25, 26.

8. Ania ti ipakita ti panangmatmattayo ita iti pannakigimong? Ilawlawag.

8 Regular nga umatenderka kadagiti Nakristianuan a gimong. Tulongannatayo dagiti gimong a suminged ken Jehova. Ti panangmatmattayo ita iti pannakigimong ket nasayaat a pagilasinan no kayatayo met laeng nga ibturan ti pannakaidadanes iti masanguanan. (Heb. 10:24, 25) Apay? No ita ket saantayon a makigimong gapu laeng iti babassit a rason, kasanonton no kasapulan nga irisgotayo ti biagtayo a makikadua kadagiti kapammatiantayo? Ngem no determinadotayo itan nga umatender iti gimong, makigimongtayto latta uray no pasardengendatayo dagiti bumusbusor. Patanorentayo itan ti panangipategtayo iti pannakigimong. No napateg dayta kadatayo, awan ti aniaman nga ibubusor a makapasardeng kadatayo, uray ti gobierno, iti panagtulnogtayo iti Dios imbes a kadagiti tattao.​—Ara. 5:29.

Ti panangikabesam itan kadagiti teksto ken kadagiti kanta ti Pagarian ket makatulongto kenka iti tiempo ti pannakaidadanes (Kitaen ti parapo 9) *

9. Apay a ti panangikabesa iti teksto ket nasayaat a pamay-an tapno makapagsaganatayo iti pannakaidadanes?

9 Ikabesam dagiti paboritom a teksto. (Mat. 13:52) Saan a perpekto ti memoriam, ngem mabalin nga usaren ni Jehova ti nabileg a nasantuan nga espirituna a mangipalagip kenka kadagita a teksto. (Juan 14:26) Kitaentayo ti imbaga ti maysa a brother a naibartolina idiay East Germany: “Imbag laengen ta nakaikabesaak idin iti nasurok a 200 a teksto! Uray agmaymaysaak, kanayon a pinampanunotko dagita.” Dagidiay a teksto ti nakatulong iti kabsattayo nga agtalinaed a nasinged ken Jehova ken simamatalek nga agibtur.

(Kitaen ti parapo 10) *

10. Apay a masapul nga agikabesatayo kadagiti kanta?

10 Ikabesa ken kantaem dagiti kanta a mangidaydayaw ken Jehova. Idi naibalud da Pablo ken Silas idiay Filipos, nagkantada kadagiti naespirituan a kanta a kabesadoda. (Ara. 16:25) Umasping iti dayta, idi naipan idiay Siberia dagiti kakabsattayo iti dati a Soviet Union, kasano a napabilegda ti pammatida? Malagip ni Sister Mariya Fedun: “Kinantami ti amin a kanta nga ammomi, dagiti kanta iti songbook.” Imbagana a naparegtada amin kadagidiay a kanta ken nakatulong dagita tapno sumingedda ken Jehova. Mapabpabilegka  kadi no kantaem dagiti paboritom a naespirituan a kanta? Ikabesam ngarud itan dagita a kanta!​—Kitaen ti kahon a “ Paturedennak.”

TI ARAMIDEM TAPNO AGBALINKA A NATURTURED

11-12. (a) Sigun iti 1 Samuel 17:37, 45-47, apay a natured ni David? (b) Ania ti napateg a masursurotayo iti ulidan ni David?

11 Kasapulam ti tured tapno mapagballigiam ti pannakaidadanes. Ania ti aramidem no mariknam a kurang ti turedmo? Laglagipem a ti pudno a tured ket saan a nakadepende iti kadakkel, bileg, wenno abilidadmo. Kitaem ti ulidan ti agtutubo a ni David idi nakilaban ken Goliat. No ikompara ni David iti dayta a higante, basbassit, nakapkapuy, ken kurang ti armasna a makilaban. Awan pay ketdi ti espadana. Ngem saan a nagbuteng ni David. Situtured a timmaray a manglaban iti dayta a napangas a higante.

12 Apay a nakaturtured ni David? Kombinsido nga adda kenkuana ni Jehova. (Basaen ti 1 Samuel 17:37, 45-47.) Saan a nagpokus ni David iti kadakkel ni Goliat no ikompara kenkuana. Imbes ketdi, nagpokus iti kabassit ni Goliat no ikompara ken Jehova. Ania ti masursurotayo iti daytoy a salaysay? Naturedtayo no kombinsidotayo nga adda kadatayo ni Jehova ken no patientayo a nakabasbassit dagiti bumusbusor kadatayo no ikompara iti Mannakabalin-amin a Dios. (2 Cron. 20:15; Sal. 16:8) Ania ti aramidentayo itan tapno naturturedtayo​—sakbay nga umay ti pannakaidadanes?

13. Kasano nga agbalintayo a naturtured? Ilawlawag.

13 Agbalintayo a naturtured itan no ikasabatayo iti publiko ti naimbag a damag maipapan iti Pagarian ti Dios. Apay? Gapu ta isuronatayo ti panangasaba nga agtalek ken Jehova ken manglaban iti aniaman a panagbuteng iti tao. (Prov. 29:25) No kasano a pumigsa dagiti maseltayo no agehersisiotayo, agbalintayo met a naturtured no mangasabatayo iti binalaybalay, iti publiko a lugar, iti impormal a pamay-an, ken iti lugar ti negosio. No patanorentayo itan ti tured a mangasaba, nakasaganatayto nga agtultuloy a mangasaba uray no iparit ti gobierno ti trabahotayo.​—1 Tes. 2:1, 2.

Awan ti nakapasardeng ken Nancy Yuen a mangikasaba iti naimbag a damag (Kitaen ti parapo 14)

14-15. Ania dagiti masursurotayo kada Nancy Yuen ken Valentina Garnovskaya?

14 Adu ti masursurotayo iti ulidan ti dua a matalek a sister a nangipakita iti naisangsangayan a tured. Agarup lima a pie (1.5 m)  laeng ni Nancy Yuen, ngem saan a nalaka a mabutbuteng. * Awan ti nakapasardeng kenkuana a mangikasaba iti naimbag a damag maipapan iti Pagarian ti Dios. Kas resultana, naibalud iti agarup 20 a tawen iti Komunista a China. Imbaga dagiti opisial a nangimbestigar ken Nancy nga isu ti “katangkenan iti ulo” iti pagilianda!

Kombinsido ni Valentina Garnovskaya nga adda kenkuana ni Jehova (Kitaen ti parapo 15)

15 Namitlo met a naibalud ni Valentina Garnovskaya iti dati a Soviet Union ket agdagup dayta iti 21 a tawen. * Apay? Determinado nga agtultuloy a mangasaba nga uray la inawagan dagiti opisial iti “nakadeldelikado a kriminal.” Apay a nakaturtured dagitoy dua a matalek a babbai? Kombinsidoda nga adda kadakuada ni Jehova.

16. Ania ti tulbek ti pudpudno a kinatured?

16 Kas napagsasaritaantayon, tapno agbalintayo a natured, saantayo nga agtalek iti bukodtayo a bileg ken abilidad. Imbes ketdi, masapul a patientayo nga adda kadatayo ni Jehova ken isu ti makilablaban para kadatayo. (Deut. 1:29, 30; Zac. 4:6) Dayta ti tulbek ti pudpudno a kinatured.

TI ARAMIDENTAYO NO BUSORENDATAYO

17-18. Sigun iti Juan 15:18-21, ania ti impakdaar kadatayo ni Jesus? Ilawlawag.

17 Naragsaktayo no respetuendatayo dagiti tattao, ngem ditay koma panunoten nga awan patpategtayo no saandatayo a kayat. Imbaga ni Jesus: “Naragsakkayo no guraendakayo dagiti tattao, no didakayo awaten, no uyawendakayo, ken no padpadaksenda ti naganyo maigapu iti Anak ti tao.” (Luc. 6:22) Ania ti kayat a sawen ni Jesus?

18 Saan nga ibagbaga ni Jesus a pagragsakan dagiti Kristiano ti pannakagurada. Imbes ketdi, ibagbagana laeng ti posible a mapasamak. Saantayo a paset ti lubong. Sursurotentayo dagiti pannursuro ni Jesus ken ikaskasabatayo ti mensahe nga inkasabana. Kas resultana, kaguranatayo ti lubong. (Basaen ti Juan 15:18-21.) Kayattayo a paragsaken ni Jehova. No kaguradatayo dagiti tattao gapu ta  ay-ayatentayo ti Amatayo, problemada daytan.

19. Kasanotayo a matulad ti ulidan dagiti apostol?

19 Dimo ibain a maysaka a Saksi ni Jehova gapu iti ibaga wenno aramiden dagiti tattao. (Mik. 4:5) Masursurotayo a labanan ti panagbuteng iti tao no kitaentayo ti ulidan dagiti apostol idiay Jerusalem kalpasan unay ti ipapatay ni Jesus. Ammoda a kagurgura unay ida dagiti Judio a lider ti relihion. (Ara. 5:17, 18, 27, 28) Ngem inaldaw latta a napanda idiay templo ket impakaammoda iti publiko nga adalan ida ni Jesus. (Ara. 5:42) Saanda a nagpaabak iti buteng. Malabanantayo met ti butengtayo no kanayon nga ipakaammotayo iti publiko a maysatayo a Saksi ni Jehova​—iti trabaho, iti eskuelaan, ken iti lugartayo.​—Ara. 4:29; Roma 1:16.

20. Apay a naragsak dagiti apostol uray no magurgurada?

20 Apay a naragsak dagiti apostol? Ammoda no apay a magurgurada, ket imbilangda a dayaw ti mamaltrato gapu iti pagayatan ni Jehova. (Luc. 6:23; Ara. 5:41) Insurat ni apostol Pedro idi agangay: “Uray no agsagabakayo maigapu iti kinalinteg, naragsakkayo.” (1 Ped. 2:19-21; 3:14) No maawatantayo a magurguratayo gapu iti panangaramidtayo iti umiso, saantayto nga ipalubos a ti gura dagiti tattao ti mangpasardeng kadatayo nga agserbi ken Jehova.

MAGUNGGONAANKA NO AGSAGANAKA

21-22. (a) Ania ti aramidem tapno masaganaam ti pannakaidadanes? (b) Ania ti usigentayo iti sumaruno nga artikulo?

21 Saantayo nga ammo no kaano a maidadanestayo wenno no kaano nga iparit ti gobierno ti panagdayawtayo ken Jehova. Ngem ammotayo a makapagsaganatayo itan no pabilgentayo ti relasiontayo ken Jehova, no sursuruentayo ti agbalin a naturtured, ken no sursuruentayo a labanan ti panagbuteng iti tao. Dagiti panagsaganatayo ita ti tumulong kadatayo nga agtakder a sititibker iti masanguanan.

22 Ngem kasanon no maipariten ti panagdayawtayo? Iti sumaruno nga artikulo, pagsasaritaantayo dagiti prinsipio a makatulong tapno maitultuloytayo ti agserbi ken Jehova uray iparit dayta ti gobierno.

KANTA 118 “Patibkerem ti Pammatimi”

^ par. 5 Ditay kayat a guraendatayo dagiti tattao. Ngem sigurado a maidadanestayo amin. Tulongannatayo daytoy nga artikulo a situtured a mangsango iti pannakaidadanes.

^ par. 7 Kitaen ti The Watchtower, Disiembre 15, 1965, p. 756-767.

^ par. 14 Kitaen ti The Watchtower, Hulio 15, 1979, p. 4-7. Kitaen met ti video a Jehovah’s Name Will Be Made Known iti JW Broadcasting®. Kitaen ti INTERVIEWS AND EXPERIENCES.

^ par. 15 Kitaen ti 2008 Tinawen a Libro Dagiti Saksi ni Jehova, p. 191-192.

^ par. 67 LADAWAN: Bayat ti panagdaydayaw ti pamilia, agus-usar dagiti nagannak iti card tapno matulonganda dagiti annakda nga agikabesa iti teksto.

^ par. 70 LADAWAN: Prakpraktisen ti pamilia a kantaen dagiti kanta ti Pagarian bayat nga agbibiaheda a mapan iti gimong.