Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Kasano a ni apostol Pablo ket ‘narabsut a naipan iti maikatlo a langit’ ken “idiay paraiso”?​—2 Cor. 12:2-4.

Iti 2 Corinto 12:2, 3, dinakamat ni Pablo ti maysa a lalaki a ‘narabsut a naipan iti maikatlo a langit.’ Asino dayta? Idi sinuratan ni Pablo ti kongregasion idiay Corinto, impaganetgetna nga us-usaren ti Dios kas apostol. (2 Cor. 11:5, 23) Kalpasanna, dinakamatna ‘dagiti sirmata ken paltiing ti Apo.’ Awan ti sabali a kakabsat a dinakamat ni Pablo iti dayta a konteksto. Nalawag ngarud a ti bagina ti tuktukoyenna a lalaki a nakaawat kadagiti sirmata ken paltiing.​—2 Cor. 12:1, 5.

No kasta, ni Pablo daydiay ‘narabsut a naipan iti maikatlo a langit’ ken “narabsut a naipan idiay paraiso.” (2 Cor. 12:2-4) Inusarna ti sao a ‘dagiti paltiing,’ a mangipasimudaag iti banag a mapasamakto iti masanguanan.

Ania ti nakita ni Pablo a “maikatlo a langit”?

Iti Biblia, ti “langit” ket mabalin a tumukoy iti pisikal a langit. (Gen. 11:4; 27:28; Mat. 6:26) Ngem nausar pay ti “langit” iti dadduma a kaipapananna. No dadduma, tumukoy dayta iti turay ti tao. (Dan. 4:20-22) Wenno mabalin a tumukoy iti turay ti Dios, babaen ti Pagarian ti Dios.​—Apoc. 21:1.

Nakita ni Pablo ti “maikatlo a langit.” Ania ti kayatna a sawen? No dadduma, mamitlo nga uliten ti Biblia ti maysa a banag tapno maipaganetget wenno mas napuerpuersa dayta. (Isa. 6:3; Ezeq. 21:27; Apoc. 4:8) Agparang nga idi dinakamat ni Pablo ti “maikatlo a langit,” ipagpaganetgetna ti kasayaatan ken kangatuan a pamay-an ti panangituray​—ti Mesianiko a Pagarian ni Jesu-Kristo ken ti 144,000 a kakaduana nga agturay. (Kitaen ti Pannakatarus iti Kasuratan, Tomo 2, p. 100, 107.) Kas insurat ni apostol Pedro, ur-urayentayo ti “baro a langlangit” sigun iti kari ti Dios.​—2 Ped. 3:13.

Ania met ngarud ti tuktukoyen ni Pablo a “paraiso”?

Mabalin a nadumaduma met ti kaipapanan ti sao a “paraiso”: (1) Kas iti orihinal a pagtaengan ti tao, lohikal a tumukoy ti “paraiso” iti asidegen a literal a Paraiso ditoy daga. (2) Mabalin a tumukoy dayta iti naespirituan a kasasaad a tagiragsakento ti ili ti Dios inton baro a lubong. (3) Mabalin met a tumukoy dayta iti nagsayaat a kasasaad idiay langit, ti “paraiso ti Dios” a nadakamat iti Apocalipsis 2:7.​—Kitaen Ti Pagwanawanan, Hulio 15, 2015, p. 8. par. 8.

Posible nga amin dagita a tallo a banag ti tuktukoyen ni Pablo iti 2 Corinto 12:4 idi inladawanna ti kapadasanna.

Kas sumario:

Ti “maikatlo a langit” a nadakamat iti 2 Corinto 12:2 ket mabalin a ti Mesianiko a Pagarian iti panangituray ni Jesu-Kristo ken ti 144,000, ti “baro a langlangit.”​—2 Ped. 3:13.

Dayta ti “maikatlo a langit” gapu ta ti Pagarian ti kasayaatan ken kangatuan a kita ti turay.

Iti sirmata, ti “paraiso” a nakaipanan ni Pablo ket mabalin a tumukoy iti (1) asidegen a literal a Paraiso ditoy daga, (2) naespirituan a paraiso iti masanguanan, a nasaksaknap ngem iti naespirituan a paraiso ita, ken (3) “paraiso ti Dios” idiay langit a kagiddan ti baro a lubong.

Maitunos iti dayta, ti baro a lubong ket kombinasion ti baro a langlangit ken baro a daga. Baro nga urnos dayta a pakairamananto ti gobierno ti Pagarian idiay langit ken dagiti tattao nga agserserbi ken Jehova iti intero a paraiso a daga.