Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ipalladawmo ken Jehova ti Amin a Pakadanagam

Ipalladawmo ken Jehova ti Amin a Pakadanagam

“Iyallatiwyo [ken Jehova] ti isuamin a pakaringgoranyo, agsipud ta isu maseknan kadakayo.”—1 PED. 5:7.

KANTA: 60, 23

1, 2. (a) Apay a saantayo a masdaaw no adda dagiti pakadanagan wenno pakaburiborantayo? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.) (b) Ania ti usigentayo iti daytoy nga artikulo?

AGBIBIAGTAYO iti tiempo a nagadu dagiti pakadanagan. Makapungpungtot la unay ni Satanas a Diablo ken “agsursursor a kasla leon a ngumerngernger, nga agsapsapul iti alun-onenna.” (1 Ped. 5:8; Apoc. 12:17) Saan ngarud a pakasdaawan a no dadduma, maburiboran met uray dagiti adipen ti Dios. Kinapudnona, adda met tiempo a naburiboran uray dagiti managbuteng-Dios nga adipen ni Jehova idi un-unana, kas ken Ari David. (Sal. 13:2) Laglagipem nga ‘indandanagan’ ni apostol Pablo ti “amin a kongregasion.” (2 Cor. 11:28) Ngem ania ti mabalin nga aramidentayo no makariknatayo iti nakaro a panagdanag?

2 Tinulongan ti naayat a nailangitan nga Amatayo dagiti adipenna idi, ket sigurado a tulongannatayo met ita tapno makissayan dagiti pakadanagantayo. Iparegta ti Biblia: “Iyallatiwyo kenkuana ti isuamin a pakaringgoranyo [pakaseknan; pakadanagan], agsipud ta isu maseknan kadakayo.” (1 Ped. 5:7) Ngem kasano a maaramidmo dayta? Usigentayo ti uppat a pamay-an—babaen ti naimpusuan a panagkararag, panangbasa iti Sao ti Dios ken panangutob iti dayta, panangkiddaw ken panagpaiwanwan iti  nasantuan nga espiritu ni Jehova, ken panangibagam iti rikriknam iti maysa a pagtaltalkam. Bayat nga adalentayo dagitoy a pamay-an, siputam no ania dagiti praktikal a banag a mayaplikarmo.

“IPALLADAWMO TI DADAGSENMO KEN JEHOVA”

3. Kasano a ‘maipalladawmo ti dadagsenmo ken Jehova’ babaen ti kararag?

3 Ti umuna a mabalintayo nga aramiden ket ti naimpusuan a panagkararag ken Jehova. No maipasangoka iti situasion a mangburibor, mamagbuteng, wenno mamagdanag kenka, naimpusuan nga agkararagka iti nadungngo a nailangitan nga Amam. Impakaasi ni salmista David ken Jehova: “Umimdengka, O Dios, iti kararagko.” Intuloyna: “Ipalladawmo ti dadagsenmo ken Jehova a mismo, ket isu saranayennakanto.” (Sal. 55:1, 22) No naaramidmon ti amin a kabaelam a mangsolbar iti problema, ti naimpusuan a panagkararag ti mamagkalma iti riknam. Ngem kasano a matulongannaka ti kararag tapno saanka unay a maburiboran ken madanagan?—Sal. 94:18, 19.

4. No maburiborantayo, apay a nagpateg ti panagkararag?

4 Basaen ti Filipos 4:6, 7. Kabaelan a sungbatan ni Jehova dagiti napasnek ken naimpusuan a panagpakpakaasitayo. Kasano? Babaen ti panangipaayna kadatayo iti natalna a rikna ken panunot. Adun ti nakapadas iti dayta. Tapno saanda nga agdanag wenno maburiboran, tinulongan ida ti Dios a maaddaan iti nagpaiduma a talna a saan a mailadawan ti tao. Mabalin a mapadasam met dayta. Gapuna, kabaelan “ti talna ti Dios” nga abaken ti aniaman a pakarigatan a pakaipasanguam. Naan-anay a makapagtalekka iti nadungngo a kari ni Jehova: “Dika agtalangkiaw [wenno, agdanag], ta siak ti Diosmo. Patibkerenkanto. Pudno a tulongankanto.”—Isa. 41:10.

NATALNA A RIKNA KEN PANUNOT MANIPUD ITI SAO TI DIOS

5. Kasano a makatulong ti Sao ti Dios tapno maaddaantayo iti natalna a rikna ken panunot?

5 Ti maikadua a pamay-an tapno agbalin a natalna ti rikna ken panunot ket babaen ti panagbasa iti Biblia ken panangutob iti dayta. Apay a napateg dayta? Naglaon ti Biblia kadagiti naespirituan a panangiwanwan a makatulong tapno maliklikam, maksayam, wenno tapno ammom no kasano a sanguen dagiti pakaburiboram. Dimo liplipatan a makatulong ken makapabang-ar ti Sao ti Dios ta mabasa iti dayta dagiti nainsiriban a balakad ti Namarsua. Talaga a mapabilegka no utobem ti pampanunot ti Dios—iti aldaw wenno rabii—ken panunotem ti kasayaatan a panangyaplikarmo kadagiti balakad ti Biblia. Innaig ni Jehova ti panangbasa iti Saona iti panagbalin a ‘nabileg ken napigsa’ ken saan a maamak wenno mabuteng.—Jos. 1:7-9.

6. Ania ti pagimbaganna kenka dagiti sasao ni Jesus?

6 Iti Sao ti Dios, mabasatayo dagiti makapabang-ar a sasao ni Jesus. Nabang-aran dagiti dimngeg iti sasao ken pannursurona. Adu ti napan kenkuana gapu ta pinalag-ananna ti rikna dagiti tattao, pinabilegna dagiti nakapuy, ken liniwliwana dagiti malmaldaangan. (Basaen ti Mateo 11:28-30.) Siaayat nga inkabilanganna ti naespirituan, emosional, ken pisikal a kasapulan ti sabsabali. (Mar. 6:30-32) Agaplikar pay laeng ita ti kari ni Jesus. Mapaneknekam a pudno dayta, kas iti napadasan dagiti apostol a nakipagdaliasat kenkuana. Saan a masapul a makaduam ni Jesus tapno mapadasam dayta. Kas Ari idiay langit, agtultuloy nga ipakpakita ni Jesus ti pannakipagrikna. Gapuna, no maburburiboranka, siaayat a ‘badangan’ ken tulongannaka iti “umiso a tiempo.” Wen, matulongannaka ni Jesus a mangsango iti pakarigatan, ken kabaelanna  ti mangipaay kenka iti namnama ken bileg.—Heb. 2:17, 18; 4:16.

AGKAKAIMBAG A KABABALIN A PATAUDEN TI ESPIRITU TI DIOS

7. Kasano a tulongannaka ti Dios no kiddawem ti nasantuan nga espiritu?

7 Inkari ni Jesus a sungbatan ti nailangitan nga Amatayo dagidiay agkidkiddaw Kenkuana iti nasantuan nga espiritu. (Luc. 11:10-13) Dayta ti maikatlo a makatulong tapno maksayan ti pakadanagam—ti bunga ti espiritu. Dagitoy nga agkakaimbag a kababalin a patauden ti aktibo a puersa ti Dios iyanninawna ti personalidad ti mannakabalin-amin a Dios. (Basaen ti Galacia 5:22, 23; Col. 3:10) Bayat a patpatanorem ti bunga dayta nga espiritu, sumayaat ti relasionmo iti sabsabali. Mapaneknekamto nga awan ti tumaud a situasion a mabalin a mangpadanag kenka. Panunotem biit no kasano a makatulong kenka ti bunga ti espiritu.

8-12. Kasano a makatulong kenka ti bunga ti nasantuan nga espiritu ti Dios a mangsango wenno mangliklik kadagiti makaburibor a situasion?

8 “Ayat, rag-o, talna.” No ikagumaam a raemen dagiti tattao, mapaneknekam a kabaelam a parmeken dagiti negatibo a rikriknam. Kasano a mapasamak dayta? No ipakitam ti nainkabsatan nga ayat, kinadungngo, ken pammadayaw, maliklikam dagiti kasasaad a mangpadanag kenka.—Roma 12:10.

9 “Mabayag a panagitured [wenno, kinaanus], kinamanangngaasi, kinaimbag.” Agbalin a nasayaat ti relasionmo iti sabsabali no iyaplikarmo daytoy a balakad: “Agbalinkayo a manangngaasi iti maysa ken maysa, nadungngo a mannakipagrikna, a sibubulos a pakawanenyo ti maysa ken maysa.” (Efe. 4:32) No kasta ti aramidem, maliklikam dagiti situasion a mabalin a mamagdanag kenka. Nalaklakamto metten a sanguen dagiti tumaud a situasion gapu iti kinaimperpekto.

10 “Pammati.” Masansan a nainaig iti kuarta ken sanikua ti pakadanagantayo ita. (Prov. 18:11) Maitunos iti dayta, kabaelantayo a sanguen wenno maliklikantayo dagita a pakadanagan no nabileg ti pammatitayo a siaayat nga aywanannatayo ni Jehova. Kasano a kasta? Maliklikam ti adu a pakadanagan babaen ti panangyaplikarmo iti balakad ni apostol Pablo a ‘mapnek iti agdama a bambanag.’ Innayon ni Pablo: “Ta kinuna [ti Dios]: ‘Saankanto a pulos panawan ket saankanto a pulos baybay-an.’ Iti kasta mabalintayo ti agtalged ket sawentayo: ‘Ni Jehova ti katulongak; saanakto nga agbuteng. Ania ti maaramidan kaniak ti tao?’”—Heb. 13:5, 6.

11 “Kinaalumamay, panagteppel.” Panunotem no apay a praktikal ken pagimbagam no ipakitam dagitoy a kababalin. Makatulong dagitoy tapno maliklikam dagiti bambanag a mamagdanag kenka, ken pagimbagam ta maliklikam ti “makadangran a kinapait [wenno, kinauyong] ken unget ken pungtot ken panagririaw ken nabassawang a panagsasao.”—Efe. 4:31.

12 Ammotayo a kasapulan ti kinapakumbaba iti panagpannuray iti “mannakabalin nga ima ti Dios” ken iti ‘panangiyallatiw kenkuana iti isuamin a pakaringgoran.’ (1 Ped. 5:6, 7) Ngem no patanorentayo ti kinapakumbaba, magun-odtayo ti anamong ken suporta ti Dios. (Mik. 6:8) No bigbigentayo dagiti pisikal, mental, ken emosional a limitasiontayo, saantayo unay a madanagan. Ipakpakitatayo ngamin nga agtaltalektayo iti Dios.

“DIKAY PULOS MARINGGORAN”

13. Ania ti kayat a sawen ni Jesus idi imbagana: “Dikay pulos maringgoran”?

13 Iti Mateo 6:34 (basaen), mabasatayo ti nagsayaat a balakad ni Jesus: “Dikay pulos maringgoran.” Ngem kasla nagrigat nga iyaplikar dayta. Ania ti kayat a sawen ni Jesus idi imbagana: “Dikay pulos maringgoran”? Nalawag a saanna a kayat a sawen nga awan pulos pakadanagan ti maysa nga adipen ti Dios; ammotayon ti imbaga da David  ken Pablo maipapan iti dayta. Ngem isursuro ni Jesus kadagiti adalanna a saan a makatulong a mangsolbar kadagiti problema ti di umiso, wenno nalabes, a panagdanag. Agduduma ti parikut iti tunggal aldaw, isu a saan a masapul a pakadanagan dagiti Kristiano ti napalabas wenno ti masanguanan. Kasano a mayaplikarmo ti balakad ni Jesus tapno maliklikam ti makapakapsut a panagdandanag?

14. Kasano a maparmekmo ti pagdandanagam maipapan iti napalabas?

14 Ti dadduma a makagapu iti pakadanagan ti maysa ket ti naaramidan wenno nagkamalianna iti napalabas. Mabalin a makonkonsiensia iti inaramidna, uray adu a tawenen ti napalabas. Adda dagiti panawen a nalagip ni Ari David dagiti kamalina. Inaminna a naganug-og gapu iti ‘panagasug ti pusona.’ (Sal. 38:3, 4, 8, 18) Iti kasasaadna, ania ti nasayaat nga aramiden ni David? Ania ti inaramidna? Nagtalek a mangngaasi ken mamakawan ni Jehova. Sikokompiansa nga imbagana: “Naragsak daydiay a ti iyaalsana mapakawan.”—Basaen ti Salmo 32:1-3, 5.

15. (a) Apay a dimo koma pakadanagan ti agdama a kasasaadmo? (b) Ania dagiti mabalinmo nga aramiden tapno maksayan ti pakadanagam? (Kitaen ti kahon a “ Dadduma a Pamay-an Tapno Maksayan ti Pakadanagam.”)

15 No dadduma, mabalin a madanaganka iti kasasaadmo ita. Kas pagarigan, idi insurat ni David ti Salmo 55, indandanaganna ti biagna. (Sal. 55:2-5) Ngem saanna nga impalubos nga atiwen ti panagdandanagna ti panagtalekna ken Jehova. Kanayon nga inraman ni David iti napasnek a kararagna dagiti problemana, ngem ammona met nga adda dagiti masapul nga aramidenna tapno maparmekna ti panagdanagna. (2 Sam. 15:30-34) Adda masursurotayo ken David. Imbes nga ipalubosmo nga atiwennaka ti pakadanagam, ikagumaam a sanguen ti situasion ket kalpasanna, ipabiangmon ken Jehova dayta.

16. Kasano a ti kaipapanan ti nagan ti Dios mapabilegna ti pammatim?

16 Masansan nga agresulta iti saan a maitutop a panagdandanag no maringgoran ti maysa a Kristiano iti problema a mabalin a tumaud iti masanguanan. Ngem saan a masapul a pakadanagam, wenno pakaburiboram, dagiti pasamak a saanmo nga ammo. Apay? Gapu ta masansan a saan met a kas iti kakaro ti pampanunotentayo ti pagbanagan dagiti bambanag. Kanayonanna, awan ti situasion a saan a kabaelan a kontrolen ti Dios a pangipalpalladawam iti amin a pakadanagam. Ti kaipapanan ti naganna ket “Agbalinakto no Anianto ti Pagbalinak.” (Ex. 3:14) Ti naisangsangayan a kaipapanan ti nagan ti Dios ipasiguradona kadatayo a talaga a kabaelan ni Jehova a tungpalen dagiti panggepna para kadagiti adipenna. Makapagtalekka a gunggonaan ti Dios dagiti matalek kenkuana ken tulonganna ida a mangsango kadagiti pakadanaganda iti napalabas, iti agdama, ken iti masanguanan.

NASAYAAT A KOMUNIKASION

17, 18. Kasano a makatulong kenka ti nasayaat a komunikasion a mangsango iti pakadanagan?

17 Ti maikapat a makatulong tapno malabanam  dagiti pakadanagam ket ti nasayaat a komunikasion babaen ti panangyebkasmo iti marikriknam iti pagtaltalkam. Mabalin a matulongannaka ti asawam, nadekket a gayyemmo, wenno ti maysa a panglakayen a mangsango iti pakadanagam. “Ti panagdanag nga adda iti puso ti maysa a tao isunto ti mamagrukob iti dayta, ngem ti naimbag a sao isu ti mamagrag-o iti dayta.” (Prov. 12:25) Dakkel ti maitulong ti prangka ken napudno a komunikasion tapno maawatam ken masolusionam dagiti pakadanagam. Kuna ti Biblia kadatayo: “Adda pannakapaay dagiti gakat no sadino nga awan ti kompidensial a saritaan, ngem iti kinaadu dagiti manangbalakad adda maitungpal.”—Prov. 15:22.

18 Tultulongan met ni Jehova dagiti Kristiano a mangsango kadagiti pakadanaganda babaen kadagiti gimong. Makaduam sadiay dagiti kapammatiam a maseknan kenka ken mayat a makipinnaregta. (Heb. 10:24, 25) Makatulong ti “panagsisinnukat iti pammaregta” tapno mapabilegka manen iti naespirituan ken tapno nalaklakam a sanguen ti pakadanagam.—Roma 1:12.

TI RELASIONMO ITI DIOS—TI KABILGAN A MAKATULONG KENKA

19. Apay nga agtalekka a mapabilegnaka ti relasionmo iti Dios?

19 Usigentayo no kasano a napaneknekan ti maysa a panglakayen idiay Canada ti kinapateg ti panangipalladaw ken Jehova kadagiti pakadanaganna. Adu unay ti pakadanaganna kas maestro ken mamalbalakad iti eskuelaan, ken addaan iti sakit a nakaro a panagdandanag. Ania ti inaramidna? Inlawlawagna: “Kangrunaan iti amin, ammok a ti panangikagumaak a mangpatibker iti relasionko ken Jehova ti kangrunaan a mangpabpabileg kaniak a mangdaer iti emosional a pakarigatan. Nagpateg ti tulong dagiti pudno a gagayyem ken kakabsat kadagiti tiempo a marigatanak. Ibagbagak iti asawak ti amin a marikriknak. Diak mabayadan ti tulong dagiti padak a panglakayen ken ti manangaywan iti sirkitomi tapno mas maawatak ti situasionko. Nagpaagasak met, binaliwak ti eskediulko, ken nangiwayaak iti tiempo nga agrelaks ken agehersisio. In-inut a nakontrolkon ti situasion ken riknak. No adda dagiti banag a diak makontrol, ipabiangkon ken Jehova.”

20. (a) Kasano a maipalladawtayo ken Jehova dagiti pakadanagantayo? (b) Ania ti usigentayo iti sumaruno nga artikulo?

20 Kas sumario, naammuantayo ti kinapateg ti panangipalladaw kadagiti pakadanagantayo iti Dios babaen ti naimpusuan a panagkararag ken babaen ti panagbasa iti Saona ken panangutob iti dayta. Nausigtayo met ti kinapateg ti panangpatanor iti bunga ti espirituna, panangyebkas iti rikriknatayo iti pagtaltalkantayo, ken pannakipinnaregta kadagiti padatayo a Kristiano. Mailawlawag iti sumaruno nga artikulo no kasano nga ad-adda pay a tulongannatayo ni Jehova babaen ti panangipaayna kadatayo iti gunggona.—Heb. 11:6.