Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Juan a Mammautisar—Ulidan iti Panagtalinaed a Narag-o

Juan a Mammautisar—Ulidan iti Panagtalinaed a Narag-o

ADDA kadi kayatmo nga aramiden para iti kongregasion ngem saanmo a maaramidan ita? Nalabit maysa nga annongen a naited iti sabali. Wenno annongen iti panagserbi, wenno pribilehio, a dati a tagtagiragsakem. Nupay kasta, limitadon ti maaramidam gapu iti edad, nakapuy a salun-at, kinarigat ti panagbiag, wenno responsabilidad iti pamilia. Wenno baka masapul nga ibbatam ti nabayagen a responsabilidadmo gapu kadagiti panagbalbaliw iti organisasion. Aniaman kadagita ti rason, mabalin a mariknam a saanmon a maar-aramid ti amin a kayatmo nga aramiden iti panagserbi iti Dios. Kadagita a situasion, normal laeng a maupayka no dadduma. Ngem ania ti aramidem tapno malabanam dagiti negatibo nga emosion—kas iti pannakaupay wenno sakit ti nakem? Kasanom a mapagtalinaed ti rag-om?

Adda napateg a masursurotayo iti ulidan ni Juan a Mammautisar iti panagtalinaed a narag-o. Adu a nagsasayaat a pribilehio ti tinagiragsak ni Juan, ngem mabalin a dina ninamnama ti napasamak iti biagna. Nalabit dina napanunot a napapaut ti pannakaibaludna ngem ti ministeriona. Ngem nagtultuloy a narag-o ken nagtalinaed a kasta agingga iti ipapatayna. Ania ti nakatulong kenkuana? Ken kasano a mapagtalinaedtayo ti rag-otayo uray mapasarantayo dagiti makapaupay a situasion?

NARAGSAK NGA ANNONGEN

Idi agarup Abril ti 29 C.E., rinugian ni Juan ti annongenna a panangisagana iti dalan ti Mesias, ket kinunana: “Agbabawikayo, ta asidegen ti Pagarian ti langit.” (Mat. 3:2; Luc. 1:12-17) Adu ti nangipangag. Kinapudnona, adu a tattao a naggapu iti adayo a luglugar ti napan dimngeg iti mensahena, ken adu ti natignay nga agbabawi ken nagpabautisar. Situtured met nga impakdaar ni Juan kadagiti aginlilinteg a lider ti relihion a maukomdanto no dida agbalbaliw. (Mat. 3:5-12) Nakitana ti kapatgan a paset ti ministeriona idi agarup Oktubre ti 29 C.E. idi binautisaranna ni Jesus. Sipud idin, isursuron ni Juan iti sabsabali a surotenda ni Jesus, ti naikari a Mesias.—Juan 1:32-37.

Imbaga ni Jesus maipapan iti naisangsangayan a papel ni Juan: “Iti amin a nayanak, awan ti natantan-ok ngem ni Juan a Mammautisar.” (Mat. 11:11) Sigurado a naragsakan ni Juan  kadagiti naawatna a bendision. Kas ken Juan, adu met ita ti nakaawat iti nagsasayaat a bendision manipud iti Dios. Alaentayo a pagarigan ti maysa a brother nga agnagan Terry. Nasurok a 50 a tawenen da Terry ken ni baketna a Sandra iti amin-tiempo a serbisio. Kuna ni Terry: “Napadasko ti adu a nagsasayaat a pribilehio. Nagbalinak a payunir, Bethelite, special pioneer, manangaywan iti sirkito, manangaywan iti distrito, ken ita, special pioneer manen.” Makaparagsak ti umawat kadagiti pribilehio iti organisasion, ngem kas iti masursurotayo iti ulidan ni Juan, kasapulan ti panagregget tapno agtalinaedtayo a narag-o no agbaliw ti situasiontayo.

AGTALINAED A MANANGAPRESIAR

Nagtalinaed a narag-o ni Juan a Mammautisar gapu ta dina napukaw ti apresasionna kadagiti pribilehio a tinagiragsakna. Kitaentayo ti maysa a pagarigan. Kalpasan ti bautismo ni Jesus, nangrugi a maksayan dagiti pasurot ni Juan ngem immadu dagiti pasurot ni Jesus. Gapu ta madanagan dagiti adalan ni Juan, imbagada kenkuana: “Babautisaranna dagiti tattao ket mapmapan kenkuana ti amin.” (Juan 3:26) Insungbat ni Juan: “Ti makinkukua iti nobia ket ti nobio. Ngem nakaragragsaken ti gayyem ti nobio no agtakder iti abay ti nobio ken no mangngegna nga agsao. Gapuna, naan-anayen ti ragsakko.” (Juan 3:29) Saan a nakikompetensia ni Juan ken ni Jesus. Dina met pinanunot a saanen a napateg ti pribilehiona gapu ta napatpateg ti akem ni Jesus. Imbes ketdi, nagtalinaed a narag-o ni Juan ta impategna ti akemna kas “gayyem ti nobio.”

Saan a nalaka ti annongen ni Juan ngem nakatulong ti kababalinna tapno agtalinaed a kontento. Kas pagarigan, Nazareo ni Juan sipud pannakayanakna, isu a saan a mabalin nga uminum iti arak. (Luc. 1:15) “Immay . . . ni Juan a saan a nangnangan wenno immin-inum,” kuna ni Jesus, kas panangiladawanna iti simple a panagbiag ni Juan. Iti sabali a bangir, awan ti kasta a maiparit ken Jesus ken kadagiti adalanna ken mas normal ti biagda. (Mat. 11:18, 19) Saan met a nakaaramid ni Juan iti aniaman a milagro, ngem ammona a dagiti adalan ni Jesus, a pakairamanan ti dadduma a pasurotna idi, ket naikkan iti pannakabalin nga agaramid iti milagro. (Mat. 10:1; Juan 10:41) Imbes a dagita ti pampanunoten ni Juan, nagpokus iti annongenna nga impaay ni Jehova.

No ipategtayo met dagiti agdama nga annongentayo iti panagserbi ken Jehova, agtalinaedtayo a naragsak. Kuna ni Terry a nadakamat itay, “Nagpokusak iti aniaman nga annongen a naipaay kaniak.” Imbagana maipapan iti biagna iti amin-tiempo a serbisio, “Awan ti pagbabawyak, puro nasayaat ti malagipko.”

Naragragsaktayo nga agserbi iti Dios no utobentayo no ania ti mamagbalin a napateg iti aniaman nga annongen wenno responsabilidad. Dayta ket ti pribilehio nga agbalin a ‘katrabahuan ti Dios.’ (1 Cor. 3:9) No kasano nga agtalinaed a nasileng ti natawidtayo nga alahas no kanayontayo a punasan, agtalinaedtayo met a naragsak no kanayontayo a panunoten a nagdakkel a dayaw ti makipagtrabaho iti Dios. Saantayo koma nga ikomkompara dagiti maar-aramidantayo iti maar-aramidan ti sabsabali. Ditay panunoten a napatpateg ti pribilehio ti dadduma ngem iti pribilehio a naited kadatayo.—Gal. 6:4.

AGPOKUS ITI NAESPIRITUAN A BAMBANAG

Mabalin nga ammo ni Juan a saan nga agbayag ti ministeriona, ngem nalabit dina napanunot a bigla nga agpatingga dayta. (Juan 3:30) Idi 30 C.E., agarup innem a bulan kalpasan ti panangbautisarna ken Jesus, impaibalud isuna ni Ari Herodes. Ngem inaramid latta ni Juan ti maaramidanna tapno makapangasaba. (Mar. 6:17-20) Ania ti nakatulong iti panagtalinaedna a narag-o uray kadagita a panagbalbaliw? Nagpokus iti naespirituan a bambanag.

Bayat a nakabalud, nadamag ni Juan ti panagsaknap ti ministerio ni Jesus. (Mat. 11:2; Luc. 7:18) Kombinsido ni Juan a ni Jesus ti Mesias ngem mabalin a pinampanunotna no kasano a tungpalen ni Jesus ti amin nga imbaga ti Kasuratan nga aramiden ti Mesias. Gapu ta agarinto ti Mesias, dandani kadin agturay ni Jesus? Wayawayaannanto kadi ni Juan? Gapu ta magagaran ni Juan a mangammo iti ad-adu pay maipapan iti  aramiden ni Jesus, imbaonna ti dua kadagiti adalanna tapno damagenda ken Jesus: “Sika kadi Daydiay Umay, wenno adda sabali?” (Luc. 7:19) Idi nakasublidan, sigurado a dimngeg a naimbag ni Juan bayat nga ibagbagada a simimilagro a nangpaimbag ni Jesus sa imbaonna ida nga agsubli ken Juan tapno ibagada: “Makakitan dagiti bulsek, makapagnan dagiti pilay, immimbagen dagiti agkukutel, makangngegen dagiti tuleng, napagungaren dagiti natay, ken maikaskasaban ti naimbag a damag kadagiti napanglaw.”—Luc. 7:20-22.

Sigurado a napabileg ni Juan iti impadamagda. Napaneknekanna a tungtungpalen ni Jesus dagiti padto maipapan iti Mesias. Nupay saan nga agresulta iti pannakawayawaya ni Juan ti panagparang ni Jesus, ammo ni Juan a saan a nasayang ti panagserbina. Aniaman ti kasasaadna, adda rasonna nga agbalin a naragsak.

Makatulong iti panagtalinaedtayo a narag-o ti panangpanunottayo kadagiti nasayaat a damag maipapan iti panangasaba iti intero a lubong

Kas ken Juan, siraragsak ken siaanus a makapagibturtayo no agpokustayo iti naespirituan a bambanag. (Col. 1:9-11) Maaramidtayo dayta no basaentayo ti Biblia ken utobentayo dayta, a mangipalagip a napateg ti aniaman a maaramidantayo iti panagserbi iti Dios. (1 Cor. 15:58) Imbaga ni Sandra: “Nakatulong ti panagbasak iti maysa a kapitulo ti Biblia iti kada aldaw tapno agbalinak a nasingsinged ken Jehova. Gapu iti dayta, makapagpokusak kenkuana imbes nga iti bagik.” Mabalintayo met a panunoten dagiti damag maipapan iti maar-aramidan dagiti kakabsat para iti Pagarian. Dayta ti makatulong tapno saan a ti bagitayo ti pampanunotentayo no di ket dagiti maar-aramidan ni Jehova. “Makatulong dagiti binulan a programa iti JW Broadcasting® tapno agbalintayo a nasingsinged iti organisasion,” kuna ni Sandra, “ken matulongannatayo nga agtalinaed a naragsak iti annongentayo.”

Naitungpal ni Juan a Mammautisar ti saan a nagpaut nga annongenna nga addaan iti “espiritu ken pannakabalin ni Elias.” Ket kas ken Elias, ‘addaan iti rikna a kas kadatayo.’ (Luc. 1:17; Sant. 5:17) No tuladentayo ti panangapresiarna iti pribilehiona ken ti panagpokusna nga agserbi ken Jehova, makapagtalinaedtayo met a narag-o iti panagserbitayo aniaman ti mapasamak iti biagtayo.