TI PAGWANAWANAN—PAGADALAN NGA EDISION Agosto 2017

Masarakan iti daytoy a ruar dagiti maadal nga artikulo para iti Septiembre 25 agingga iti Oktubre 22, 2017.

Situtulokka Kadi nga Agan-anus nga Aguray?

Insaludsod dagiti matalek nga adipen ni Jehova idi un-unana no kasano kabayag nga ibturanda dagiti pakarigatan, ngem saan a kinuestionaran ida ni Jehova.

Ti Talna ti Dios Lab-awanna ti Amin a Pannakaawat

Napampanunotmo kadin no apay nga ipalpalubos ti Dios a mapadasam dagiti pakarigatan a dimo namnamaen a mapasamak kenka? No wen, ania ti makatulong tapno maibturam dagita ken tapno makapagtalekka ken Jehova?

PAKASARITAAN TI BIAG

Mabendisionan Dagiti Makapagibtur

Apay nga agdamdamag iti baka dagiti tattao a nayakar idiay Siberia idinto ta karnero ti talaga a sapsapulenda? Masungbatan dayta ti pakasaritaan da Pavel ken Maria Sivulsky.

Uksoben ti Daan a Personalidad ken Saanen nga Isuot Dayta

Sabali ti panangikkat iti daan a personalidad ken ti saanen a panangisuot iti dayta. Kasano a maaramidantayo dagita kasanoman kauneg ti pannakairamutna kadatayo dagiti dakes nga aramid?

Ikawes ti Baro a Personalidad ken Saanen nga Uksoben Dayta

Babaen ti tulong ni Jehova, kabaelam nga itunos ti kinataom iti kayatna a pagbalinam. Kas pagarigan, panunotem no kasanom a maipakita ti pannakipagrikna, kinapakumbaba, ken kinaalumamay.

Ayat​—Nakapatpateg a Galad

Nalawag iti Biblia a ti ayat ket produkto ti nasantuan nga espiritu ni Jehova. Ngem ania ti ayat? Kasano a maaddaantayo iti dayta? Ken kasano a maipakitatayo dayta iti inaldaw?

MANIPUD ITI ARCHIVES

“Kaano Manen ti Sumaruno nga Asambleatayo?”

Apay a nakallalagip ti kombension idiay Mexico City idi 1932 uray no 150 laeng ti immatender?

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Apay nga agduma ti salaysay da Mateo ken Lucas maipapan iti biag ni Jesus idi ubing?