Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Apay a pakaseknan dagiti kabusor ni Jesus ti panangbuggo iti ima?

Daytoy ket maysa laeng kadagiti banag nga impabasol dagiti bumusbusor ken Jesus ken kadagiti adalanna. Karaman iti Linteg a naited ken Moises dagiti bilin a mainaig iti panagdalus iti rugit a rummuar iti bagi, kukutel, ken panangasikaso iti bangkay ti tao ken animal. Adda met dagiti bilin maipapan iti panangikkat iti rugit. Maaramid daytoy babaen ti panagdaton, panagbuggo, wenno panangwarsi iti danum.—Lev., kap. 11-15; Num., kap. 19.

Pinalawa dagiti rabbi a Judio ti tunggal detalye dagitoy a linteg. Sigun iti maysa a libro, amin a pakaigapuan ti rugit ket masapul a “mausisa no kasano a maala, mayakar, no ania dagiti alikamen ken bambanag a mabalin a marugitan, ken siempre, dagiti pamay-an ken maaramid tapno agbalin a nadalus.”

Dinamag dagiti kabusor ni Jesus: “Apay a dagiti adalam saanda nga agbibiag mayannurot iti tradision dagiti tattao kadagidi nagkauna a tiempo, no di ket manganda a natulawan [wenno, narugit] dagiti imada?” (Mar. 7:5) Saan a tuktukoyen dagitoy a relihioso a kabusor a saan a nasayaat iti salun-at ti mangan a saan a nabugguan ti ima. Kaugalian dagiti rabbi a bugguan iti danum ti imada sakbay a manganda. Innayon ti libro: “Mapagsusupiatan met no ania a pagkargaan ti mausar a pagibukbok iti danum, ania a danum ti mausar, asino ti mangibukbok, ken agingga iti ania a paset ti ima ti mabugguan iti danum.”

Simple laeng ti imbaga ni Jesus kadagitoy nga inaramid ti tao a linteg. Kinunana kadagiti Judio a lider ti relihion idi umuna a siglo: “Ni Isaias mayanatup a nagipadto maipapan kadakayo a managinsisingpet, kas iti adda a naisurat, ‘Daytoy nga ili dayawennak kadagiti bibigda, ngem dagiti pusoda adayo kaniak [ni Jehova]. Kinaubbaw nga agtultuloyda nga agdaydayaw kaniak, agsipud ta isuroda kas doktrina ti bilbilin dagiti tattao.’ Ta baybay-anyo ti bilin ti Dios, salsalimetmetanyo a sititibker ti tradision dagiti tattao.”—Mar. 7:6-8.