Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 MAADAL NGA ARTIKULO 15

Tuladem ni Jesus Tapno Agtalinaedka a Natalna

Tuladem ni Jesus Tapno Agtalinaedka a Natalna

“Ti talna ti Dios a mangartap iti amin a pannakaawat salaknibannanto ti puso[yo].”​—FIL. 4:7.

KANTA 113 Ti Talna nga Adda Kadatayo

ITI DAYTOY A PANAGADAL *

1-2. Apay a nariribukan ni Jesus?

NARIRIBUKAN ni Jesus iti maudi nga aldawna kas tao. Asideg idin a papatayen dagiti dakes a tattao. Ngem saan laeng a ti asidegen a naulpit nga ipapatayna ti pakaseknanna. Ay-ayatenna unay ni Amana ken kayatna a paragsaken. Ammona a no agtalinaed a matalek iti pakaipasanguanna a narigat a pannubok, makatulong iti pannakaalangon ti nagan ni Jehova. Ay-ayaten met ni Jesus dagiti tattao. Ammona a nakadepende ti namnamatayo nga agbiag nga agnanayon iti panagmatalekna ken Jehova agingga iti ipapatayna.

2 Natalna wenno kalmado latta ni Jesus uray nakarigrigat ti kasasaadna. Imbagana kadagiti apostolna, ‘Itedko ti talnak kadakayo.’ (Juan 14:27) Adda kenkuana “ti talna ti Dios,” ti kinakalmado a marikna ti maysa no addaan iti nasayaat a relasion ken Jehova. Dayta a talna ti nangpakalma iti panunot ken puso ni Jesus.​—Fil. 4:6, 7.

3. Ania ti usigentayo iti daytoy nga artikulo?

3 Saantayo met ketdi a maipasango iti pakariribukan a kas iti inibturan ni Jesus. Ngem amin a mangsurot ken Jesus ket masuot. (Mat. 16:24, 25; Juan 15:20) Kas ken Jesus, mariribukantayo no dadduma. Ania ti aramidentayo tapno dinatayo abaken ti panagdanag a mangikkat iti talna ti panunottayo? Usigentayo ti tallo a banag nga inaramid ni Jesus bayat ti ministeriona ditoy daga sa kitaentayo no kasano a matuladtayo no maipasangotayo kadagiti pakasuotan.

 KANAYON A NAGKARARAG NI JESUS

Agtalinaed a natalna ti panunottayo no agkararagtayo (Kitaen ti parapo 4-7)

4. Maitunos iti 1 Tesalonica 5:17, mangted kadagiti pagarigan a mangipakita a maulit-ulit a nagkararag ni Jesus iti maudi nga aldawna ditoy daga.

4 Basaen ti 1 Tesalonica 5:17. Maulit-ulit a nagkararag ni Jesus iti maudi nga aldawna ditoy daga. Idi inrugina ti pananglaglagip iti ipapatayna, inkararaganna ti tinapay ken arak. (1 Cor. 11:23-25) Sakbay a pimmanaw iti lugar a nangselebraranda iti Paskua, nagkararag a kaduana dagiti adalanna. (Juan 17:1-26) Iti dayta met la a rabii, idi nakadanonda iti Bantay Dagiti Olibo, maulit-ulit a nagkararag. (Mat. 26:36-39, 42, 44) Sa ti maudi a sasaona sakbay a natay ket maysa a kararag. (Luc. 23:46) Inkararagna ken Jehova ti tunggal napateg a pasamak iti dayta a maudi nga aldawna.

5. Apay a kimmapuy ti pakinakem dagiti apostol?

5 Ti maysa a rason a naibturan ni Jesus ti pakasuotanna ket nagtalek ken Amana iti kararag. Ngem saan a nagtultuloy a nagkararag dagiti apostol iti dayta a rabii isu a kimmapuy ti pakinakemda idi nasubokda. (Mat. 26:40, 41, 43, 45, 56) No maipasangotayo iti pannubok, makapagtalinaedtayo laeng a matalek no tuladentayo ti ulidan ni Jesus ken ‘itultuloytayo ti agkararag.’ Ania ti ikararagtayo?

6. Kasano a makatulong ti pammati tapno agtalinaed a natalna ti panunottayo?

6 Mabalintayo nga ikararag ken Jehova a ‘patibkerenna ti pammatitayo.’ (Luc. 17:5; Juan 14:1) Kasapulantayo ti pammati ta suboken ni Satanas ti amin a mangsurot ken Jesus. (Luc. 22:31) Kasano a makatulong ti pammati tapno agtalinaed a  natalna ti panunottayo uray agsasaruno dagiti problematayo? No inaramidtayon ti amin, tignayennatayo ti pammati a mangipabiang ken Jehova iti problematayo. Gapu ta agtalektayo a nasaysayaat ti solusionna ngem iti aniaman a maaramidtayo, natalna ti panunot ken pusotayo.​—1 Ped. 5:6, 7.

7. Ania ti nasursurom iti imbaga ni Robert?

7 Makatulong ti kararag tapno natalna latta ti panunottayo aniaman ti problematayo. Kitaentayo ti kapadasan ni Robert, a matalek a panglakayen nga agtawenen iti nasurok nga 80. Imbagana: “Nakatulong kaniak ti balakad ti Filipos 4:6, 7 a mangsango iti adu a pakasuotan. Nagproblemaak iti kuarta. Ken temporario a napukawko ti pribilehiok kas panglakayen.” Ania ti nakatulong tapno agtalinaed a natalna ti panunotna? “Agkararagak a dagus no mariribukanak,” kunana. “No kanayon ken napasnek ti kararagko, nataltalna ti panunotko.”

SIREREGTA A NANGASABA NI JESUS

Agtalinaed a natalna ti panunottayo no mangasabatayo (Kitaen ti parapo 8-10)

8. Kas ibaga ti Juan 8:29, ania pay ti makagapu a kalmado ni Jesus?

8 Basaen ti Juan 8:29. Kalmado ni Jesus bayat a maidaddadanes ta ammona a maparparagsakna ni Amana. Nagtulnog latta uray narigat dayta kenkuana. Ay-ayatenna ni Jehova ket ti panagserbi ken Amana ti kapatgan iti biagna. Sakbay nga immay ditoy daga, isu ti “eksperto a trabahador” ti Dios. (Prov. 8:30) Idi adda ditoy daga, sireregta nga insurona dagiti tattao maipapan ken Amana. (Mat. 6:9;  Juan 5:17) Dayta a trabaho ti nangparagsak unay ken Jesus.​—Juan 4:34-36.

9. Apay nga agtalinaed a natalna ti panunottayo no okupadotayo iti ministerio?

9 Matuladtayo ni Jesus no agtulnogtayo ken Jehova ken “kanayon nga adu ti aramiden[tayo] iti trabaho ti Apo.” (1 Cor. 15:58) No ‘naipamaysatayo’ iti panangasaba, agbalintayo a positibo uray adda problematayo. (Ara. 18:5) Kas pagarigan, masansan a nakarkaro pay dagiti problema dagiti makasaritatayo iti ministerio. Ngem no masursuroda nga ayaten ni Jehova ken iyaplikarda ti balakadna, sumayaat ti biagda ken naragragsakda. Tunggal adda kasta a makitatayo, ad-adda a kombinsidotayo nga aywanannatayo ni Jehova, ket maaddaantayo iti natalna a panunot. Kasta ti napadasan ti maysa a sister a nabayagen nga addaan iti depresion ken marikriknana nga awan ti serserbina. Imbagana: “No kanayonak iti ministerio, nataltalna ti riknak ken naragragsakak. Siguro gapu ta no mangaskasabaak, mariknak a nakasingsingedak ken Jehova.”

10. Ania ti nasursurom iti imbaga ni Brenda?

10 Kitaentayo met ti inaramid ti sister nga agnagan Brenda. Agpadada iti balasangna nga addaan iti multiple sclerosis. Naka-wheelchair ken nakakapkapsut ni Brenda. Mangasaba iti binalaybalay no kayana, ngem kaaduanna a mangasaba babaen ti surat. Imbagana: “Idi naawatkon a saan a maagasan ti sakitko iti daytoy a sistema, makapagpokusakon iti ministeriok. Ti agpayso, malipatak dagiti pakadanagak no mangaskasabaak ken maipamaysak ti tumulong kadagiti makatungtongko iti teritoriami. Ken kanayon a malagipko ti namnamak iti masanguanan.”

INAWAT NI JESUS TI TULONG DAGITI GAGAYYEMNA

Agtalinaed a natalna ti panunottayo no makikaduatayo kadagiti nasayaat a gagayyem (Kitaen ti parapo 11-15)

11-13. (a) Kasano nga impakita dagiti apostol a pudnoda a gagayyem ken Jesus? (b) Ania ti epekto ken Jesus dagiti gagayyemna?

11 Iti intero a ministerio ni Jesus, impakita dagiti matalek nga apostol a pudnoda a gagayyemna. Isuda ti klase ti gagayyem a nadakamat iti proverbio: “Adda gayyem a nadekdekket ngem iti kabsat.” (Prov. 18:24) Impateg ni Jesus dagiti kasta a gagayyem. Bayat ti ministeriona, awan kadagiti kakabsatna iti lasag ti naaddaan iti pammati kenkuana. (Juan 7:3-5) Naminsan, pinanunot pay ketdi dagiti kabagianna a nadadaelen ti panunotna. (Mar. 3:21) Ngem saan a kasta dagiti matalek nga apostol ta iti rabii sakbay ti ipapatay ni Jesus, imbagana: “Nagtalinaedkayo a matalek kaniak bayat a maipaspasangoak kadagiti pannubok.”​—Luc. 22:28.

12 No dadduma, nagkamali met dagiti apostol, ngem saan a dayta ti nagpokusan ni Jesus no di ket ti pammatida kenkuana. (Mat. 26:40; Mar. 10:13, 14; Juan 6:66-69) Iti maudi a rabii sakbay a mapapatay, imbaga ni Jesus kadagitoy a matalek a lallaki: “Awagankayo iti gagayyem, ta impakaammok kadakayo ti amin a nangngegko iti Amak.” (Juan 15:15) Sigurado a naparegta unay ni Jesus gapu kadagiti gagayyemna. Napalalo ti ragsakna iti naitulongda iti ministeriona.​—Luc. 10:17, 21.

13 Malaksid kadagiti apostol, adda pay sabali a gagayyem ni Jesus, dagiti lallaki ken babbai a timmulong kenkuana iti panangasaba ken iti dadduma pay a pamay-an. Adda dagiti nangpadagus ken nangpakan kenkuana. (Luc. 10:38-42; Juan 12:1, 2) Adda met dagiti kimmadua iti  panagdaliasatna ken nangusar iti material a sanikuada para kenkuana. (Luc. 8:3) Adda dagiti nasayaat a gagayyem ni Jesus ta nasayaat met a gayyem kadakuada. Impakitaanna ida iti nasayaat ken saanna a ninamnama ti dida kabaelan. Perpekto ni Jesus, ngem inapresiarna ti suporta dagiti imperpekto a gagayyemna. Nakatulongda la ketdi tapno agtultuloy a natalna ti panunot ni Jesus.

14-15. Kasanotayo a maaddaan iti nasayaat a gagayyem, ken kasanodatayo a matulongan?

14 Matulongandatayo dagiti nasayaat a gagayyem nga agmatalek ken Jehova. Maaddaantayo iti nasayaat a gagayyem no nasayaattayo a gayyem. (Mat. 7:12) Kas pagarigan, iparparegta ti Biblia nga usarentayo ti oras ken pigsatayo a tumulong iti sabsabali, nangnangruna kadagiti “agkasapulan.” (Efe. 4:28) Adda kadi mapanunotmo a kakongregasionmo a mabalinmo a tulongan? Mabalin kadi a sika laengen ti mapan gumatang iti kasapulan ti masakit ken nataenganen a kabsat? Mabalinmo kadi nga ikkan iti makan ti pamilia a marigrigatan iti pinansial? No ammom nga usaren ti website a jw.org® ken JW Library® app, mabalinmo kadi a suruan ti dadduma a kakongregasionmo nga agbirok kadagiti naespirituan a gameng kadagita? No nakapokustayo a tumulong iti dadduma, agbalintayo a naragragsak.​—Ara. 20:35.

15 Suportarandatayo dagiti gagayyemtayo no agproblematayo ken tulongandatayo nga agtalinaed a natalna ti panunottayo. Kas ken Elihu a dimngeg idi inyebkas  ni Job dagiti pakasuotanna, tulongandatayo met dagiti gagayyemtayo babaen ti siaanus a panagdengngegda no iyebkastayo dagiti pakadagsenantayo. (Job 32:4) Ditay namnamaen nga idesisionandatayo dagiti gagayyemtayo, ngem masiribtayo no surotentayo ti balakadda a naibatay iti Biblia. (Prov. 15:22) Sipapakumbaba nga inawat ni Ari David ti tulong dagiti gagayyemna, ket sipapakumbaba koma met nga awatentayo ti tulong dagiti gagayyemtayo no agkasapulantayo. (2 Sam. 17:27-29) Talaga a sagut ni Jehova dagiti kasta a nasayaat a gagayyem.​—Sant. 1:17.

NO KASANO NGA AGTALINAED A NATALNA TI PANUNOTTAYO

16. Sigun iti Filipos 4:6, 7, ania ti kakaisuna a pamay-an a maaddaantayo iti talna? Ilawlawag.

16 Basaen ti Filipos 4:6, 7. Apay nga ibagbaga ni Jehova a magun-odtayo laeng ti talna nga ipapaayna “babaen ken Kristo Jesus”? Maaddaantayo ngamin iti agpaut a talna ti panunot ken rikna no matarusan ken mamatitayo iti akem ni Jesus iti panggep ni Jehova. Kas pagarigan, babaen ti daton a subbot ni Jesus, mapakawan ti amin a basoltayo. (1 Juan 2:12) Talaga a makapagin-awa dayta kadatayo! Kas Ari ti Pagarian ti Dios, ikkatento ni Jesus ti amin a rigattayo nga impalak-am ni Satanas ken ti sistemana. (Isa. 65:17; 1 Juan 3:8; Apoc. 21:3, 4) Nakasaysayaat a namnama! Uray adda rigrigat ti inted ni Jesus nga annongentayo, suportarannatayo agingga iti maudi nga al-aldaw daytoy a sistema. (Mat. 28:19, 20) Talaga a makaparegta dayta! Gin-awa, namnama, ken tured​—dagitoy ti sumagmamano a makatulong tapno natalna ti panunottayo.

17. (a) Kasano nga agtalinaed a natalna ti panunot ti maysa a Kristiano? (b) Kas iti naikari iti Juan 16:33, ania ti kabaelantayo nga aramiden?

17 Kasano ngarud nga agtalinaed a natalna ti panunottayo uray nakaro dagiti problematayo? Mapagtalinaedtayo dayta no tuladentayo dagiti inaramid ni Jesus. Umuna, agkararag ken agtultuloy nga agkararag. Maikadua, agtulnog ken Jehova ken sireregta a mangasaba uray iti tiempo a narigat dayta. Ken maikatlo, agtalekka a tulongandaka dagiti gagayyemmo kadagiti problemam. Iti kasta, ti talna ti Dios salaknibanna ti isip ken pusom. Ket kas ken Jesus, mapagballigiam ti aniaman a problemam.​—Basaen ti Juan 16:33.

KANTA 41 Pangngaasim ta Denggem ti Kararagko

^ par. 5 Addaantayo amin iti problema a mabalin a mangikkat iti talna ti panunottayo. Ilawlawag daytoy nga artikulo ti tallo a banag nga inaramid ni Jesus a mabalintayo met nga aramiden tapno agtalinaedtayo a kalmado, uray no nakaro ti problematayo.