TI PAGWANAWANAN No. 3 2019 | Kastoy La Ngatan ti Biag?

Kanayon a maisalsaludsod dayta. Ti sungbat nga awaten ti maysa a tao ket dakkel ti epektona iti biagna.

Ti Nasaem a Kinapudno Maipapan iti Ipapatay

Uray ania ti aramidentayo, lumakay, bumaket ken mataytayo. Kastoy la ngatan ti biag?

Ti Panagbirok iti At-atiddog a Biag

Ikagkagumaan nga ammuen ti dadduma a biologist ken geneticist no apay a lumakay ti tao. Ania ti resulta dayta a panagreggetda?

Nadiseniotayo nga Agbiag

Asino kadatayo ti saan a mayat a maaddaan iti atiddog ken naragsak a biag?

Apay a Lumakay ken Mataytayo?

Saan a panggep ti Dios a matay dagiti tattao. Dagiti nagannaktayo ket naparsua a perpekto ti isip ken bagida; sibibiagda pay la koma agingga ita.

Kasano a Mapukaw ti Kabusor a ni Patay?

Nangaramid ni Jehova a Dios iti naayat nga urnos tapno masubbot ti amin a tao manipud ken patay babaen ti panangbayadna iti subbot.

Kasano a Maaddaanka iti Nasaysayaat a Biag?

Adda “dalan” a masapul a surotem tapno magun-odmo ti biag nga insagana ti Dios para kadagiti mangay-ayat kenkuana.

Pagbalinem a Naragragsak ti Biagmo Uray Ita

Kasano a makatulong kenka ti balakad ti Biblia tapno agbalinka a kontento, mapatibkermo ti panagasawam, wenno malabanam ti sakit?

Ania ti Namnama Para Kadagiti Natay?

Sungbatan dayta ti Biblia.